REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 22 poz. 243

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 399/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie organizacji procesu likwidacji w resorcie obrony narodowej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W celu prawidłowej realizacji procesu likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych:

1) Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji otrzyma upoważnienie do występowania w imieniu Ministra Obrony Narodowej do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawach dotyczących przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładów budżetowych;

2) Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Dyrektor Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w odniesieniu odpowiednio do Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych, przedstawią, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Budżetowego:

a) w terminie do dnia 20 grudnia 2009 r., do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej propozycje określające, w szczególności:

– termin likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych,

– przeznaczenie mienia oraz wskazanie podmiotów, które przejmą środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów budżetowych,

– harmonogram czynności w zakresie likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej właściwe do podjęcia tych czynności,

– wysokość skutków finansowych likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych, w szczególności tych, które będą finansowane z budżetu resortu obrony narodowej,

b) w terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia procesu likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych Ministrowi Obrony Narodowej informację o zrealizowaniu zadań;

3) dyrektorzy (szefowie, dowódcy, kierownicy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizują czynności w zakresie likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ppkt 2 lit. a tiret trzecie.

2. W celu prawidłowej realizacji procesu likwidacji gospodarstw pomocniczych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych:

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 20 grudnia 2009 r. przedstawi, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Budżetowego, do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej propozycje w odniesieniu do wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, wojskowych zakładów remontowo-budowlanych i Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 3 określające, w szczególności:

a) termin likwidacji gospodarstw pomocniczych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych,

b) przeznaczenie mienia oraz wskazanie podmiotów, które przejmą należności i zobowiązania zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych,

c) harmonogram czynności w zakresie likwidacji gospodarstw pomocniczych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej właściwe do podjęcia tych czynności,

d) wysokość skutków finansowych likwidacji gospodarstw pomocniczych i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych, w szczególności tych, które będą finansowane z budżetu resortu obrony narodowej;

2) kierownicy jednostek budżetowych, przy których funkcjonują gospodarstwa pomocnicze, w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. prześlą do szefów właściwych rejonowych zarządów infrastruktury wypełniony w części I formularz, o którym mowa w pkt 4. Kierownicy jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wojskowe domy wypoczynkowe, wojskowe zespoły wypoczynkowe, wojskowe zakłady remontowo-budowlane i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3, wypełniając część I formularza, uwzględniają propozycje Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, o których mowa w ppkt 1;

3) w przypadku, gdy gospodarstwo pomocnicze nie spełnia warunków samofinansowania polegającego na pokrywaniu kosztów działalności z uzyskiwanych przychodów własnych lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, kierownik jednostki budżetowej likwiduje je niezwłocznie. Jeżeli likwidacja gospodarstwa pomocniczego następuje przed dniem 28 lutego 2010 r., kierownik jednostki budżetowej przesyła wypełniony w części I formularz, o którym mowa w pkt 4, w terminie o którym mowa w ppkt 2;

4) szefowie właściwych rejonowych zarządów infrastruktury, w terminie do dnia 15 marca 2010 r., prześlą do właściwych dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia wypełniony w części II formularz, o którym mowa w pkt 4;

5) właściwi dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 r. przesyłają do Dyrektora Departamentu Budżetowego wypełniony w części III formularz, o którym mowa w pkt 4;

6) Dyrektor Departamentu Budżetowego opracuje, w uzgodnieniu z właściwymi dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i przedstawi, w terminie do dnia 15 maja 2010 r., Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji harmonogram likwidacji gospodarstw pomocniczych wraz z oceną skutków finansowych;

7) kierownicy jednostek budżetowych przeprowadzą likwidację gospodarstw pomocniczych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ppkt 6;

8) Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o zrealizowaniu zadań w terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia procesu likwidacji w resorcie obrony narodowej gospodarstw pomocniczych;

9) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) w terminie do dnia 20 grudnia 2009 r. przedstawi, po uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej:

– koncepcję przejęcia zadań Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej,

– harmonogram likwidacji Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej,

– zestawienie skutków finansowych proponowanych zmian,

– projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej,

b) w terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia procesu likwidacji Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o zrealizowaniu zadań ujętych w zaakceptowanym harmonogramie, o którym mowa w lit. a tiret drugie.

3. Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje zamierzenia kontrolne na 2010 r. do ustaleń niniejszej decyzji.

4. Formularz dotyczący likwidacji gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 399/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 grudnia 2008 r. (poz. 243)

CZĘSC I

Nazwa (typ) gospodarstwa pomocniczego

Miejscowość

Macierzysta jednostka wojskowa (numer lub nazwa, miejscowość)

Zakres prowadzonej działalności gospodarstwa pomocniczego (opisać)

Wyszczególnienie

Wykonanie 2009

Udział %

Planowane na 2010

Udział %

I

Przychody ogółem w tym:

 

X

 

X

1

od macierzystej wjb *

 

 

 

 

2

od innych instytucji wojskowych (wjb) *

 

 

 

 

II

Koszty ogółem w tym :

 

X

 

X

1

osobowe (bez żołnierzy zawodowych)

 

 

 

 

2

pochodne

 

 

 

 

3

pozostałe

 

 

 

 

III

Wynik finansowy brutto

 

X

 

X

IV

Liczba pracowników i żołnierzy ogółem (w przeliczeniu na pełen etat) w tym:

 

X

 

X

1

pracownicy administracyjni

 

 

 

 

2

pracownicy produkcyjni

 

 

 

 

3

żołnierze zawodowi

 

 

 

 

 

Propozycja kierownika wjb wyłącznie w ramach jednej z niżej wymienionych możliwości w odniesieniu do:

1) wyboru jednego z wariantów, o których mowa na odwrocie formularza;

2) pracowników zatrudnionych w likwidowanym gospodarstwie pomocniczym;

3) mienia ruchomego i nieruchomego ujmowanego w ewidencji wjb;

4) termin likwidacji gospodarstwa pomocniczego.

 

CZĘŚĆ II

Opinia właściwego RZI w zakresie dodatkowych skutków dla budżetu w związku z przejęciem nieruchomości do bezpośredniego utrzymywania z budżetu.

 

CZĘŚĆ III

Opinia i propozycja dysponenta II ° wyłącznie w ramach możliwości wymienionych na odwrocie formularza.

Uwaga

* W przypadku WZRB przedstawić przychody uzyskane z realizacji zadań wykonywanych wyłącznie grupami wykonawstwa własnego.

Kierownik jednostki budżetowej, biorąc pod uwagę zakres, rodzaj, możliwość zaspokojenia usługi przez rynek zewnętrzny oraz zapotrzebowanie jednostki na tego typu usługi świadczone dotychczas przez gospodarstwa pomocnicze może proponować jeden z poniższych wariantów rozwiązań:

1. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego bez przejmowania do budżetu zadania samowytworzenia usługi (przypadek, gdy powołane gospodarstwo pomocnicze nie świadczyło, a jednostka która je powołała nie miała bezpośredniej potrzeby zakupywania usług od gospodarstwa) – w tym wariancie umowy o pracę zawarte z pracownikami gospodarstwa pomocniczego podlegają rozwiązaniu, a przejęte mienie ruchome i nieruchome (jeżeli wyodrębnienie geodezyjne nieruchomości to umożliwia) podlega przekazaniu jako zbędne lub czasowo niewykorzystywane do Agencji Mienia Wojskowego. W wariancie tym skutkiem dla budżetu będą wydatki z tytułu czasowego lub stałego utrzymania mienia nieruchomego przejętego po likwidowanym gospodarstwie pomocniczym oraz przewidywane przejęte zobowiązania i należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym. Stosowną informację o skutkach finansowych należy zamieścić w uzasadnieniu decyzji kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego bez przyjmowania do budżetu zadania samowytworzenia usługi, mimo istniejącej w jednostce potrzeby zakupywania usług, które wytwarzało gospodarstwo pomocnicze (przypadek, gdy nie ma uzasadnienia dla samowytworzenia usługi przez jednostkę, gdyż dostęp do tego typu usług na rynku usług zewnętrznych jest nieograniczony). W tym wariancie rozwiązywane są z pracownikami gospodarstwa pomocniczego umowy o pracę, a przejęte mienie ruchome i nieruchome (jeżeli wyodrębnienie geodezyjne nieruchomości to umożliwia) podlega przekazaniu jako zbędne lub czasowo niewykorzystywane do Agencji Mienia Wojskowego. W wariancie tym skutek dla budżetu to wydatki z tytułu czasowego lub stałego utrzymania mienia ruchomego i nieruchomego przejętego po likwidowanym gospodarstwie pomocniczym oraz przewidywany wzrost wydatków spowodowany zewnętrznymi obciążeniami nakładanymi na dostarczane usługi, np. marże, których gospodarstwo pomocnicze nie stosowało względem jednostek budżetowych. Stosowne kalkulacje pojedynczych skutków, uwzględniające funkcjonujący rynek usług (zarówno w garnizonie, jak i w miejscowościach pobliskich) wraz ze wskazaniem najkorzystniejszego wariantu należy zamieścić w uzasadnieniu decyzji kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego z przyjęciem do budżetu zadania samowytworzenia usługi (przypadek, gdy w jednostce występuje duże zapotrzebowanie na usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze, a dostęp do tego typu usług na rynku usług zewnętrznych jest ograniczony lub ekonomicznie nieuzasadniony). W tym wariancie do budżetu przejmuje się jedynie taką część potencjału likwidowanego gospodarstwa pomocniczego (pracowników oraz mienia ruchomego i nieruchomego), która umożliwia samowytworzenie usługi przez jednostkę. Z pozostałymi pracownikami umowy o pracę podlegają rozwiązaniu, a mienie zbędne lub czasowo niewykorzystane, jeżeli wyodrębnienie geodezyjne to umożliwia (dotyczy mienia nieruchomego) podlega przekazaniu do Agencji Mienia Wojskowego. W wariancie tym skutek dla budżetu jest niższy niż zakupywanie usługi na rynku zewnętrznym, co musi zostać poparte stosownymi kalkulacjami uwzględniającymi funkcjonujący rynek tych usług (zarówno w garnizonie, jak i w miejscowościach pobliskich) i wykazane w przedmiotowej analizie. Struktura wydatków budżetowych przy zastosowaniu tego wariantu ulegnie zmianie (mniejsze wydatki na zakupy usług, wyższe natomiast z tytułu kosztów pracy, zakupu materiałów oraz utrzymania nieruchomości). Propozycja podjęcia takiej decyzji musi zostać poparta stosownymi kalkulacjami wykazującymi, iż samowytworzenie usługi będzie korzystniejsze dla budżetu niż zakupywanie usługi na rynku zewnętrznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-18
  • Data wejścia w życie: 2009-12-18
  • Data obowiązywania: 2009-12-18
  • Z mocą od: 2009-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA