REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 22 poz. 246

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

ŚWIATOWYM ZWIĄZKIEM ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

zawarte w Warszawie w dniu 25 listopada 2009 r.

Tekst pierwotny

Mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, pielęgnowania chwalebnych tradycji oręża polskiego oraz wychowania młodego pokolenia w duchu patriotycznym, Minister Obrony Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie - wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113420 - reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego Czesława Cywińskiego, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Minister Obrony Narodowej, poprzez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podległe mu lub przez niego nadzorowane jednostki organizacyjne, zwane dalej „resortem obrony narodowej”, oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, zwany dalej „Związkiem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego;

2) zachowania więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami Armii Krajowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) umacniania prestiżu służby wojskowej i pozytywnego stosunku społeczeństwa do wypełniania przez obywateli zadań obronnych;

4) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności Armii Krajowej;

5) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

§ 2. Związek zobowiązuje się do:

1) pielęgnowania tradycji oręża polskiego;

2) utrzymywania więzi z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) podejmowania inicjatyw integrujących środowiska kombatanckie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego podległych w okresie drugiej wojny światowej Prezydentowi, Naczelnemu Wodzowi oraz rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;

4) współdziałania ze szkołami i uczelniami wojskowymi w patriotycznym wychowaniu młodzieży;

5) zapewnienia stałej opieki nad grobami, kwaterami wojskowymi i cmentarzami wojennymi oraz pomnikami i miejscami pamięci związanymi z dziejami Wojska Polskiego i Armii Krajowej;

6) wspierania muzeów i sal tradycji oręża polskiego przez zbieranie i przekazywanie pamiątek i innych eksponatów;

7) wspierania Centralnego Archiwum Wojskowego i Centralnej Biblioteki Wojskowej poprzez zbieranie i przekazywanie dokumentów oraz wydawnictw dotyczących Armii Krajowej;

8) wspierania inicjatyw legislacyjnych resortu obrony narodowej, jeżeli dotyczą zakresu działania Związku i nie naruszają jego celów statutowych.

§ 3. Minister Obrony Narodowej będzie udzielał Związkowi, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji jego celów statutowych związanych z działaniami na rzecz obronności państwa, w szczególności poprzez:

1) wsparcie logistyczne inicjatyw Związku na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych określających warunki udostępniania nieruchomości, ich części oraz sprzętu wojskowego;

2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Związek;

3) konsultowanie ze Związkiem projektów aktów prawnych dotyczących kombatantów i weteranów wojny;

4) umożliwianie żołnierzom uczestniczenia w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach i uroczystościach, uzgodnionych z dowódcami jednostek wojskowych, na zasadach określonych w przepisach odnoszących się do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową;

5) udostępnianie wydawnictw promocyjnych o problematyce obronnej i dziejach oręża polskiego;

6) zapewnienie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, asysty honorowej podczas pogrzebów żołnierzy Armii Krajowej.

§ 4. 1. Związek będzie przysyłał do dnia 10 sierpnia każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, muszą być wstępnie uzgodnione przez Związek z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Związek będzie przekazywał do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony narodowej.

§ 7. Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 8. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Związek lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 9 ust. 2.

2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 9 ust. 2, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

§ 12. Traci moc „Porozumienie o współpracy stowarzyszeń kombatanckich zrzeszonych w Radzie Porozumienia Organizacji Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej” z dnia 14 listopada 1996 r. (Dz. Rozk. MON, poz. 262).

§ 13. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej:

Z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Prezes Zarządu Głównego: Cz. Cywiński

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-18
  • Data wejścia w życie: 2010-01-02
  • Data obowiązywania: 2010-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA