REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 23 poz. 252

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

DECYZJA Nr 415/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o wojskowym zasobie geograficznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1) ) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W „Instrukcji o wojskowym zasobie geograficznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” stanowiącej załącznik do decyzji Nr 263/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o wojskowym zasobie geograficznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 136), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dokumenty opisowe i graficzne, w których dane geograficzne stanowią tło dla zobrazowanej na nich sytuacji związanej z procesami kierowania (dowodzenia) wojskami, takie jak: doraźne analizy terenu, mapy z naniesioną sytuacją bojową (położeniem wojsk), mapy z naniesionymi systemami ochrony i obrony, plany rozmieszczenia jednostek itp. wykonywane przez jednostki wojskowe, nie zalicza się do źródłowych materiałów geograficznych i produktów geograficznych.

2. Dokumenty opisowe i graficzne, o których mowa w ust. 1, rejestrowane są w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej (jawnej).

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wykonane przez jednostki wojskowe lub ich pododdziały skierowane (oddelegowane) do wykonywania zadań prowadzonych przez inne instytucje (jednostki) są ewidencjonowane w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnych (jawnych) instytucji, do których zostały one oddelegowane.

4. Wykorzystane materiały eksploatacyjne (np. płyty CD, papier, tuszniki, itp.) do wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, rozlicza się w ramach kosztów działalności jednostki wojskowej, która je wytworzyła.

5. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza jednostkę realizuje się w formie załączników do pisma przewodniego. Dopuszcza się ich przesyłanie poprzez sieci teleinformatyczne typu MIL-WAN lub udostępnienie za pośrednictwem specjalistycznych portali, np. Geoserwer.

6. Zasady postępowania określone w ust. 2-5 mają zastosowanie przy wykonywaniu dokumentów opisowych i graficznych określonych w ust.1 przeznaczonych dla jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, innych państw – uczestników wspólnych inicjatyw międzynarodowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej wykonujących prace (zadania) na rzecz obronności państwa.”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projekt polecenia opracowuje wojskowa jednostka geograficzna gromadząca źródłowe materiały geograficzne lub ich kopie bezpieczeństwa i przedstawia do zatwierdzenia gestorowi.”;

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt polecenia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje jednostka wojskowa przechowująca materiały źródłowe a następnie przedstawia do gestora w celu zatwierdzenia.”;

4) § 34 otrzymuje brzmienie:

㤠34. 1. Wskazana przez gestora jednostka geograficzna, prowadzi bazy danych o:

1) wydanych poleceniach w sprawie włączenia do wojskowego zasobu geograficznego oraz wyłączenia z zasobu źródłowych materiałów geograficznych;

2) wydanych komunikatach, o których mowa w § 26 pkt 2;

3) udzielonych licencjach, o których mowa w § 21;

4) podpisanych porozumieniach i umowach, wydanych decyzjach i poleceniach dotyczących udostępnienia źródłowych materiałów geograficznych.

2. Wskazana w ust. 1 jednostka geograficzna, przekazuje w cyklu kwartalnym do Centralnego Organu Logistycznego, aktualną bazę danych (w wersji elektronicznej), w zakresie informacji o których mowa w ust. 1.”;

5) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Kopie lub oryginalne egzemplarze umów, porozumień oraz licencji udostępnienia źródłowych materiałów geograficznych przechowuje wskazana przez gestora jednostka geograficzna.”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-30
  • Data wejścia w życie: 2010-01-14
  • Data obowiązywania: 2010-01-14
  • Dokument traci ważność: 2021-04-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA