REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 24 poz. 260

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

ZARZĄDZENIE NR 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”;

2) zasady i tryb brakowania w SKW innej dokumentacji niż materiały archiwalne;

3) zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych SKW do archiwum państwowego;

4) wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), przekazywanych do archiwum państwowego materiałów archiwalnych SKW, utrwalonych na informatycznych nośnikach danych.

§ 2.
Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) ustawa o SKW oraz SWW - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 z późn. zm.3));

3) archiwum SKW - jednostkę organizacyjną SKW powołaną do gromadzenia, ewidencji, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, a także sprawowania nadzoru w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

4) dyrektor archiwum SKW - kierownika jednostki organizacyjnej SKW, o której mowa w pkt 3;

5) jednostka organizacyjna SKW - jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie SKW, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (M. P. Nr 75, poz. 756 z późn. zm.4));

6) komórka organizacyjna - wydział, ekspozyturę lub samodzielną sekcję w jednostce organizacyjnej SKW;

7) funkcjonariusz SKW - funkcjonariusza, żołnierza zawodowego lub pracownika SKW;

8) dokumentacja - dokumenty, bez względu na ich wartość archiwalną i sposób wytworzenia, wytworzone przez Wojskowe Służby Informacyjne lub SKW oraz dokumenty, które wpłynęły do Wojskowych Służb Informacyjnych lub SKW;

9) materiały archiwalne - dokumentację stanowiącą materiał archiwalny, w rozumieniu art. 1 ustawy;

10) dokumentacja niearchiwalna - dokumentację inną, niż materiały archiwalne;

11) jednostka archiwalna - odrębną fizycznie jednostkę dokumentacji, w szczególności księgę, teczkę;

12) brakowanie - wydzielenie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz uznano ją za nieprzydatną do celów praktycznych SKW;

13) niszczenie - zniszczenie dokumentacji w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści;

14) klasyfikacja archiwalna - podział dokumentacji na grupy rzeczowe w systemie dziesiętnym ustalone w jednolitym rzeczowym wykazie akt SKW, przez nadanie właściwych symboli klasyfikacyjnych;

15) kwalifikacja archiwalna - ocenę wartości archiwalnej dokumentacji przez zaszeregowanie do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie właściwych symboli kwalifikacyjnych;

16) komunikat z obserwacji - dokument sporządzony na podstawie materiałów z obserwacji;

17) materiały z obserwacji - dokumenty i materiały uzyskane w wyniku realizacji czynności, o których mowa w art. 29 ust.1 ustawy o SKW oraz SWW;

18) dokumentacja legalizacyjna - dokumenty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o SKW oraz SWW;

19) materiał kryptograficzny - nośniki zawierające dane służące do przekształcania informacji w wiadomość kryptograficzną, w szczególności klucze kryptograficzne, wartości początkowe, kody wykorzystywane przez algorytmy kryptograficzne;

20) dokumentacja kryptograficzna - informacje związane z budową systemów kryptograficznych, ich organizacją i eksploatacją.

Rozdział 2

Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji

§ 3.

Dokumentację kwalifikuje się do materiałów archiwalnych lub dokumentacji niearchiwalnej.
§ 4.
Materiały archiwalne oznacza się symbolem „A”.
§ 5.
1. Dokumentację niearchiwalną oznacza się symbolem „B”.

2. Dokumentację niearchiwalną ze względu na okresy przechowywania oznacza się:

1) symbolem „B” z dodaniem cyfr arabskich, określających okres przechowywania - po upływie którego dokumentacja podlega brakowaniu;

2) symbolem „BE” z dodaniem cyfr arabskich, określających okres przechowywania - po upływie którego dokonuje się ponownej kwalifikacji po przeprowadzeniu obowiązkowej ekspertyzy archiwalnej, mającej na celu dokonanie oceny wartości dokumentacji oraz sprawdzenie prawidłowości jej kwalifikacji;

3) symbolem „Bc” - mającą krótkotrwałą przydatność praktyczną, podlegającą brakowaniu po ustaniu jej przydatności dla SKW, która nie podlega przekazaniu do archiwum SKW.

3. Okresy przechowywania dokumentacji niearchiwalnej określone cyframi arabskimi należy liczyć w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po zakończeniu sprawy.

§ 6.
1. Kwalifikacji dokumentacji, według zasad o których mowa w § 3-5, dokonuje się w jednostce organizacyjnej SKW, w której materiały zgromadzono, począwszy od pierwszego dokumentu, który został wytworzony lub wpłynął w danej sprawie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwalifikacji dokumentacji można dokonać po zakończeniu sprawy.

3. Za prawidłową kwalifikację dokumentów odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych SKW.

§ 7.
Czynności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji dokonywane są na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt SKW, określonego odrębnymi przepisami.
§ 8.
1. Dokumentacja niearchiwalna zakwalifikowana do kategorii „B” oznaczona symbolem „BE” po upływie okresu przechowywania określonego przez cyfry arabskie, podlega ekspertyzie archiwalnej.

2. Po przeprowadzeniu ekspertyzy archiwalnej można:

1) przeznaczyć dokumentację do brakowania;

2) przedłużyć okres przechowywania dokumentacji;

3) zakwalifikować dokumentację do kategorii „A”.

§ 9.
1. W celu przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej dyrektor archiwum SKW powołuje komisję złożoną z co najmniej dwóch wyznaczonych funkcjonariuszy archiwum SKW.

2. Jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia ekspertyzy, dyrektor archiwum SKW występuje do jednostki organizacyjnej SKW, która złożyła do archiwum SKW dokumentację, lub do jednostki organizacyjnej SKW, która kontynuuje jej zadania, o przedstawienie opinii zawierającej ocenę wartości dokumentacji. Stanowisko wyrażone w opinii jest wiążące dla archiwum SKW.

3. Komisja, po dokonaniu oceny wartości oraz sprawdzeniu prawidłowości kwalifikacji dokumentacji niearchiwalnej, o której mowa w § 8 ust. 1, sporządza w jednym egzemplarzu protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej - ekspertyzy, którego wzór określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podlega zatwierdzeniu przez Szefa SKW i jest przechowywany w archiwum SKW.

Rozdział 3

Zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej

§ 10.

1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wykonuje się w archiwum SKW po dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upływa okres jej przechowywania.

2. Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem „B”, nieprzekazana do archiwum SKW przez jednostkę organizacyjną SKW po upływie okresu jej przechowywania, podlega brakowaniu w tej jednostce organizacyjnej SKW.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc”, pochodzącej ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych SKW, wykonuje się w archiwum SKW, po uprzednim przeprowadzeniu ekspertyzy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

4. Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem „Bc” podlega brakowaniu w jednostkach organizacyjnych SKW bezpośrednio po utracie przez tę dokumentację przydatności praktycznej dla SKW.

5. O zamiarze podjęcia czynności brakowania, o której mowa w ust. 1, archiwum SKW powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej SKW, której dokumentacja niearchiwalna będzie brakowana. Wraz z powiadomieniem archiwum SKW przekazuje spis dokumentacji niearchiwalnej proponowanej do wybrakowania.

6. Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej SKW, o której mowa w ust. 5, nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zamiarze brakowania, dyrektor archiwum SKW uznaje, że nie zachodzą przesłanki wymienione w § 11, uniemożliwiające podjęcie czynności brakowania.

§ 11.
Brakowaniu nie podlega dokumentacja niearchiwalna, której okres przechowywania minął, jeżeli jest niezbędna do prac bieżących w jednostce organizacyjnej SKW lub konieczna do zachowania dla celów kontrolnych i dowodowych w sprawach mających być przedmiotem postępowania sądowego lub dyscyplinarnego.
§ 12.
1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wykonuje się z zastrzeżeniem § 18-20 przez:

1) przeprowadzenie oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu do celów praktycznych SKW;

2) wykonanie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia oraz protokołu jej oceny;

3) zatwierdzenie spisu i protokołu, o których mowa w pkt 2 przez:

a) Szefa SKW - w przypadku dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2;

b) kierownika jednostki organizacyjnej SKW - w przypadku dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 3.

2. Spis i protokół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się według wzoru, określonego odpowiednio w załącznikach Nr 2 i 3 do zarządzenia:

1) w dwóch egzemplarzach dla dokumentacji brakowanej w jednostkach organizacyjnych SKW - jeden egzemplarz dla jednostki dokonującej brakowania, drugi dla archiwum SKW;

2) w jednym egzemplarzu dla dokumentacji brakowanej w archiwum SKW.

3. Do spisu dokumentacji niearchiwalnej załącza się szczegółowy wykaz dokumentów podlegających zniszczeniu z podaniem nazwy dokumentu, numeru ewidencyjnego dokumentu, daty wytworzenia oraz ilości stron.

§ 13.
1. Czynności brakowania dokonuje powołana w tym celu komisja.

2. W skład komisji brakującej dokumentację niearchiwalną wchodzi:

1) co najmniej dwóch funkcjonariuszy archiwum SKW wyznaczonych przez dyrektora archiwum SKW - w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 i 3;

2) co najmniej jeden funkcjonariusz archiwum SKW wyznaczony przez dyrektora archiwum SKW oraz co najmniej dwóch funkcjonariuszy wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej SKW, której dokumentacja jest brakowana - w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 i 4.

3. Komisję, o której mowa w:

1) ust. 2 pkt 1, powołuje dyrektor archiwum SKW;

2) ust. 2 pkt 2, powołuje kierownik jednostki organizacyjnej SKW.

§ 14.
1. W przypadku brakowania dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach organizacyjnych SKW, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowej oceny jej przydatności praktycznej dla SKW, każdy z członków komisji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, może wnieść zdanie odrębne do spisu i protokołu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.

2. Dyrektor archiwum SKW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz przedstawia opinię, co do zasadności zgłoszonego zdania odrębnego. Opinia jest wiążąca dla kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 15.
1. Informacje o wybrakowaniu dokumentacji niearchiwalnej odnotowuje się w:

1) spisie zdawczo-odbiorczym, którego wzór określa załącznik Nr 4 do zarządzenia;

2) rejestrze spisów zdawczo-odbiorczych, którego wzór określa załącznik Nr 5 do zarządzenia;

3) innych ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ewidencja dotycząca wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej, o której mowa w § 12 jest przechowywana w archiwum SKW i stanowi materiał archiwalny.

3. W przypadku brakowania dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach organizacyjnych SKW, informacje o wybrakowaniu zamieszcza się w ewidencjach w których rejestrowane były brakowane dokumenty.

§ 16.
1. Zezwolenie na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej wydaje dyrektor archiwum SKW na podstawie zatwierdzonego spisu i protokołu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.

2. Zezwolenie, którego wzór określa załącznik Nr 6 do zarządzenia, sporządza się:

1) w dwóch egzemplarzach w przypadku niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach organizacyjnych SKW - pierwszy egzemplarz dla jednostki organizacyjnej SKW, drugi egzemplarz dla archiwum SKW;

2) w jednym egzemplarzu w przypadku niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w archiwum SKW.

3. Zezwolenia otrzymują kolejny numer z rejestru zezwoleń na zniszczenie, który przechowywany jest w archiwum SKW. Wzór rejestru zezwoleń na zniszczenie określa załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 17.
1 Bezpośredni nadzór nad przekazaniem do zniszczenia oraz zniszczeniem wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej sprawuje przewodniczący komisji, o której mowa w § 13 ust. 1.

2. Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej następuje bezpośrednio w jednostce organizacyjnej SKW, która dokonała wybrakowania tej dokumentacji.

3. Zniszczenia wybrakowanej dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po wydaniu zezwolenia, o którym mowa w § 16 ust. 1, w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

4. Jednostka organizacyjna SKW, o której mowa w ust. 2, powiadamia pisemnie archiwum SKW o zniszczeniu wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej nie później niż w terminie 14 dni od daty jej zniszczenia.

§ 18.
1. Komunikaty oraz materiały z obserwacji spełniające warunki określone w art. 29 ust. 3 ustawy o SKW i SWW podlegają niezwłocznie protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu, z pominięciem czynności, o których mowa w § 12.

2. Zniszczenie komunikatów oraz materiałów z obserwacji zarządza Szef SKW, na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej SKW.

3. Ze zniszczenia komunikatów oraz materiałów z obserwacji sporządza się protokół zniszczenia, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej SKW.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostaje w jednostce organizacyjnej SKW dokonującej zniszczenia, natomiast drugi egzemplarz włącza się do akt procedury operacyjnej, przekazywanych do archiwum SKW. Wzór protokołu określa załącznik Nr 8 do zarządzenia.

5. Komisyjne zniszczenie komunikatów oraz materiałów z obserwacji odbywa się bez udziału funkcjonariusza archiwum SKW.

§ 19.
1. Dokumentacja legalizacyjna, która nie podlega zwrotowi do wytwórcy, jest uszkodzona, utraciła ważność lub ustała jej przydatność praktyczna dla SKW, podlega protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu, z pominięciem czynności, o których mowa w § 12.

2. Zniszczenie dokumentacji legalizacyjnej zarządza Szef SKW, na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej SKW.

3. Ze zniszczenia dokumentacji legalizacyjnej sporządza się protokół zniszczenia, który podlega zatwierdzeniu przez Szefa SKW.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostaje w jednostce organizacyjnej SKW dokonującej zniszczenia, natomiast drugi egzemplarz włącza się do akt procedury operacyjnej, przekazywanych do archiwum SKW. Wzór protokołu określa załącznik Nr 9 do zarządzenia.

5. Komisyjne zniszczenie dokumentacji legalizacyjnej odbywa się bez udziału funkcjonariusza archiwum SKW.

§ 20.
1 Zniszczenie dokumentacji i materiałów kryptograficznych zarządza Szef SKW, na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej SKW. Zniszczenie tych materiałów dokonuje się z pominięciem czynności, o których mowa w § 12.

2. Ze zniszczenia dokumentacji i materiałów kryptograficznych sporządza się protokół zniszczenia, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej SKW.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w jednym egzemplarzu, który pozostaje w jednostce organizacyjnej SKW dokonującej zniszczenia. Wzór protokołu określa załącznik Nr 10 do zarządzenia.

4. Komisyjne zniszczenie dokumentacji i materiałów kryptograficznych odbywa się bez udziału funkcjonariusza archiwum SKW.

Rozdział 4

Zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych SKW do archiwum państwowego

§ 21.

1. Materiały archiwalne SKW oraz dokumentacja niearchiwalna, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2, przekazywane są do archiwum SKW.

2. Materiały archiwalne SKW przekazywane są do archiwum państwowego po upływie 50 lat od daty ich wytworzenia, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli.

3. Materiały archiwalne SKW, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do archiwum państwowego przez dyrektora archiwum SKW po uzyskaniu pisemnej zgody Szefa SKW.

4. Materiały archiwalne SKW, które podlegają przekazaniu do archiwum państwowego, przygotowuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

5. Informacje o przekazaniu materiałów archiwalnych SKW do archiwum państwowego zamieszcza się w rejestrze spisów materiałów przekazanych, którego wzór stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 22.
Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych, na których utrwalono materiały archiwalne SKW przekazywane do archiwum państwowego, określają przepisy w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazane do archiwów państwowych.
§ 23.
1. Koszty związane z przekazywaniem materiałów archiwalnych SKW do archiwum państwowego ponosi SKW.

2. SKW zapewnia we własnym zakresie organizację przekazania materiałów archiwalnych SKW do archiwum państwowego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 24.

Dokumentacja przyjęta po zniesionych Wojskowych Służbach Informacyjnych przed brakowaniem podlega ekspertyzie archiwalnej, na podstawie niniejszego zarządzenia.
§ 25.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 64, poz. 426; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817.

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.

4) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z 2007 r. Nr 39, poz. 452 oraz z 2008 r. Nr 31, poz. 276.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ - EKSPERTYZA]

Załączniki do zarządzenia Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 grudnia 2009 r. (poz. 260)

Załącznik Nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ - EKSPERTYZA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ KATEGORII „B” OZNACZONEJ ODPOWIEDNIM SYMBOLEM PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA]

Załącznik Nr 2

WZÓR – SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ KATEGORII „B” OZNACZONEJ ODPOWIEDNIM SYMBOLEM PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ]

Załącznik Nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY]

Załącznik Nr 4

WZÓR – SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY

infoRgrafika


Załącznik 5. [WZÓR – REJESTR SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH]

Załącznik Nr 5

WZÓR – REJESTR SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH

infoRgrafika


Załącznik 6. [WZÓR – ZEZWOLENIE NA ZNISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ]

Załącznik Nr 6

WZÓR – ZEZWOLENIE NA ZNISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

infoRgrafika


Załącznik 7. [WZÓR – REJESTR ZEZWOLEŃ NA ZNISZCZENIE]

Załącznik Nr 7

WZÓR – REJESTR ZEZWOLEŃ NA ZNISZCZENIE

infoRgrafika


Załącznik 8. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA KOMUNIKATÓW ORAZ MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI]

Załącznik Nr 8

WZÓR – PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA KOMUNIKATÓW ORAZ MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTACJI LEGALIZACYJNEJ]

Załącznik Nr 9

WZÓR – PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTACJI LEGALIZACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTACJI]

Załącznik Nr 10

WZÓR – PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTACJI

infoRgrafika


Załącznik 11. [WZÓR – REJESTR SPISÓW MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH]

Załącznik Nr 11

WZÓR – REJESTR SPISÓW MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2013-09-10
  • Dokument traci ważność: 2015-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA