REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 24 poz. 261

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 424/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452, z późn. zm.1)), w celu wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisze umowę z „PKP Intercity” S. A. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla:

1) żołnierzy pełniących: zawodową służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i okresową służbę wojskową, zwaną dalej „służbą wojskową”;

2) pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych wojskowych jednostek budżetowych i uczelniach wojskowych.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2010 r.

3. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w pkt 1 osób:

1) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych – ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;

2) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych wojskowych jednostek budżetowych – ze środków tych jednostek;

3) pełniących służbę wojskową w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej – ze środków tych jednostek;

4) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w uczelniach wojskowych – ze środków tych uczelni.

4. Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów wykupione zostaną w ilości zgłoszonej dla:

1) żołnierzy pełniących służbę wojskową - przez wojskowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze wojskowych jednostek budżetowych, wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie wojskowe;

2) pracowników resortu obrony narodowej – przez wojskowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze wojskowych jednostek budżetowych i uczelnie wojskowe.

5. W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.2)).

6. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:

1) wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;

2) przygotuje i przedstawi w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2011 r.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2213, z 2006 r. Nr 86, poz. 598 oraz z 2008 r. Nr 94, poz. 600.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443; z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721; z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
  • Z mocą od: 2009-12-18
  • Dokument traci ważność: 2010-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA