REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 24 poz. 271

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 445/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu unormowania funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 124), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sala jest obiektem szkoleniowym jednostki wojskowej oraz miejscem organizacji przedsięwzięć przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym.”;

2) pkt 7-9 otrzymują brzmienie:

„7. Sposób zorganizowania, utrzymania i wykorzystania sali podlega ocenie w czasie inspekcji i kontroli problemowych jednostki wojskowej.

8. W sali eksponuje się:

1) w miejscu centralnym (na ścianie czołowej):

a) godło państwowe,

b) sztandar jednostki wojskowej lub jego zdjęcie z czytelnymi elementami graficznymi i napisami,

c) wizerunek i biogram patrona jednostki wojskowej,

d) odznaczenia jednostki wojskowej;

2) w miejscu centralnym (na ścianie czołowej lub w jej bezpośredniej bliskości):

a) źródła tradycji (akt przejęcia dziedzictwa tradycji, akty ufundowania i nadania sztandaru, decyzje w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki absolwenta, oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret, godło jednostki lotniczej lub okrętu, nazwy wyróżniającej, święta jednostki wojskowej),

b) znaki jednostki wojskowej (oznaka rozpoznawcza, proporczyk na beret, godło, odznaka pamiątkowa);

3) w innych miejscach ekspozycyjnych (na ścianach bocznych i w gablotach):

a) nagrody i wyróżnienia otrzymane przez jednostkę wojskową lub jej pododdziały,

b) materiały dokumentujące najważniejsze wydarzenia z życia jednostki wojskowej,

c) uzbrojenie i umundurowanie związane z tradycjami i historią jednostki wojskowej (broń palna, amunicja oraz inne środki bojowe po pozbawieniu cech użytkowych),

d) dokumenty archiwalne, zdjęcia, legitymacje, mapy bojowe, rozkazy lub ich kopie związane z dziejami jednostki wojskowej,

e) fotografie dowódców jednostki wojskowej, zasłużonych żołnierzy i pracowników wojska,

f) materiały dokumentujące współpracę jednostki wojskowej ze środowiskiem cywilnym, a w szczególności organizacjami społecznymi, kombatanckimi, innymi partnerami społecznymi,

g) inne materiały związane z tradycjami, historią jednostki wojskowej oraz regionem jej stacjonowania.

9. W sali przechowuje się kronikę jednostki wojskowej.”;

3) w pkt 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wszystkie eksponaty są ewidencjonowane w „Księdze inwentarzowej sali tradycji jednostki wojskowej” lub „Księdze depozytowej sali tradycji jednostki wojskowej;”;

4) po pkt 12 dodaje się pkt 12a-12c w brzmieniu:

„12a. Za funkcjonowanie merytoryczne sal odpowiadają szefowie struktur wychowawczych funkcjonujących w jednostkach wojskowych, którzy wnioskują do właściwego przełożonego o wyznaczenie kustosza sali. W jednostkach, w których nie ma struktur wychowawczych, dowódca jednostki wojskowej wyznacza kustosza sali odpowiedzialnego za jej funkcjonowanie.

12b. Działalność szkoleniową w zakresie przygotowania merytorycznego kustoszy sal prowadzi Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

12c. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania sal określa poradnik „Organizacja i wykorzystanie sal tradycji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” opracowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.”;

5) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku likwidacji sali na skutek rozformowania jednostki wojskowej, jej dowódca powołuje komisję w celu sporządzenia protokołu, w którym zamieszcza się opis stanu zachowania i wykaz zbiorów podlegających zagospodarowaniu lub wybrakowaniu. W składzie komisji powinien uczestniczyć przedstawiciel nadrzędnej jednostki wojskowej oraz Muzeum Wojska Polskiego.”;

6) w pkt 14 w ppkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) eksponaty o szczególnej wartości historycznej przekazywane są do muzeów nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-15
  • Data obowiązywania: 2010-01-15
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA