REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 18

Departament Strategii i Planowania Obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA – EURO 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do spraw koordynacji udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA – EURO 2012, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.
1. W skład zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw Polityki Obronnej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego;

3) Sekretarz – przedstawiciel Sekretariatu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw Polityki Obronnej;

4) Członkowie Zespołu – osoby wyznaczone przez:

a) Dyrektora Departamentu Administracyjnego,

b) Dyrektora Departamentu Infrastruktury,

c) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,

d) Dyrektora Departamentu Prasowo-lnformacyjnego,

e) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,

f) Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

g) Szefa Zarządu Planowania Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

h) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

i) Szefa Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

j) Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych,

k) Dowódcę Wojsk Lądowych,

I) Dowódcę Sił Powietrznych,

m) Dowódcę Marynarki Wojennej,

n) Dowódcę Wojsk Specjalnych,

o) Dowódcę Garnizonu Warszawa,

p) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

q) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

r) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

s) Szefa Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

t) Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia,

u) Szefa Inżynierii Wojskowej,

v) Szefa Obrony Przeciwlotniczej,

w) Szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

x) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

2. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, ekspertów oraz przedstawicieli z innych instytucji państwowych szczebla centralnego, właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może występować z wnioskiem do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódców, szefów i komendantów komórek oraz jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej o wyznaczenie dodatkowych osób funkcyjnych do prac na rzecz Zespołu.

4. W celu realizacji zadań Zespołu, Przewodniczący może, spośród członków Zespołu i osób, o których mowa w ust. 2 i 3, tworzyć grupy robocze.

5. Przewodniczący Zespołu może kierować wnioski i prośby do dowódców, komendantów i szefów w sprawach realizacji zadań związanych z przygotowaniem resortu obrony narodowej do wsparcia działań innych podmiotów rządowych w zakresie zabezpieczenia EURO 2012.

§ 3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem resortu obrony narodowej do wsparcia działań innych podmiotów rządowych w zakresie zabezpieczenia EURO 2012;

2) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

4) informowanie Ministra Obrony Narodowej o przebiegu i rezultatach prac Zespołu;

5) ustalanie kwestii udziału resortu obrony w zabezpieczeniu EURO 2012 z osobami wyznaczonymi przez Ministra Obrony Narodowej do prac w stałych międzyrządowych grupach roboczych organizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiego Komitetu do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012.

3. Przewodniczący przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej raport końcowy z prac Zespołu w terminie do 2 tygodni po zakończeniu turnieju finałowego EURO 2012.

§ 4.
Do zadań Zespołu należy koordynacja udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA – EURO 2012, a w szczególności:

1) współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w tym z polskimi koordynatorami pracującymi w ramach struktur międzynarodowych grup roboczych, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas turnieju;

2) definiowanie dziedzin współpracy z innymi podmiotami rządowymi (w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Zdrowia oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego) w zakresie wspierania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas turnieju;

3) analiza możliwości wsparcia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we wskazanych obszarach, w tym w szczególności związanych z:

a) bezpieczeństwem powietrznych, morskich i lądowych linii komunikacyjnych łącznie z ewentualnym wykorzystaniem samolotów wczesnego ostrzegania AWACS,

b) ochroną przed bronią masowego rażenia,

c) wykorzystaniem zdolności wojsk inżynieryjnych i specjalnych,

d) wzmocnieniem działań prewencyjnych Policji przez Żandarmerię Wojskową,

e) działaniami w przypadku zjawisk o charakterze terrorystycznym,

f) wsparciem wywiadowczym oraz współpracą w zakresie wymiany informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas EURO 2012,

g) udostępnieniem niezbędnych zasobów logistycznych, medycznych oraz infrastruktury wojskowej jednostkom Policji,

h) współpracą Wojewódzkich Sztabów Wojskowych z Urzędami Wojewódzkimi w miastach – organizatorach turnieju;

4) opracowanie koncepcji udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu EURO 2012 oraz nadzorowanie procesów planistycznych związanych z opracowaniem planów udziału podmiotów resortowych, w tym rodzajów sił zbrojnych, w zabezpieczeniu EURO 2012;

5) ocena możliwości wykorzystania sił i środków ujętych w „Planie użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych”;

6) przeprowadzenie wstępnych kalkulacji rzeczowo-finansowych związanych z udziałem resortu w zabezpieczeniu EURO 2012;

7) formułowanie rekomendacji Ministrowi Obrony Narodowej dotyczących działań związanych z przygotowaniami do EURO 2012.

§ 5.
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie ustaleń, zwykłą większością głosów. W sytuacjach spornych, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§ 6.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§ 7.
Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Sekretariat Podsekretarza Stanu do spraw Polityki Obronnej.
§ 8.
Działalność Zespołu zostaje zakończona z chwilą przyjęcia przez Ministra Obrony Narodowej raportu końcowego z prac Zespołu.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
  • Data wejścia w życie: 2010-03-12
  • Data obowiązywania: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA