REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 32

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

LIGĄ OBRONY KRAJU

zawarte w Warszawie w dniu 27 stycznia 2010 r.

Tekst pierwotny

Mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa oraz wychowania młodego pokolenia w duchu patriotycznym, Minister Obrony Narodowej i Liga Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086818, reprezentowana przez Prezesa Grzegorza Jarząbka, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane zwane dalej „resortem obrony narodowej” oraz Liga Obrony Kraju, zwana dalej Ligą, będą współpracować ze sobą w celu:

1) upowszechniania patriotycznych tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

2) patriotycznej i obronnej edukacji społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, rozwijania jej sprawności fizycznej i rozwijania predyspozycji do służby wojskowej;

3) promocji służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) kształtowania prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych.

§ 2. Liga zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1) popularyzowania wśród młodzieży sportów obronnych takich jak: strzelectwo, wielobój obronny, kros strzelecki, sportów modelarskich, łącznościowych, wodnych, oraz organizacji ogólnopolskich zawodów z tych dyscyplin sportowych;

2) prowadzenia działalności promującej służbę wojskową oraz popularyzowanie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności państwa;

3) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, rozwijania jej sprawności i predyspozycji do służby wojskowej;

4) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego;

5) prowadzenia szkoleń z zakresu obronności dla żołnierzy rezerwy;

6) szkolenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP kandydatów na kierowców;

7) konsultowania z Ministrem Obrony Narodowej własnych inicjatyw związanych ze sferą obronności.

§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Lidze, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych na rzecz obronności państwa poprzez:

1) wsparcie logistyczne inicjatyw Ligi na podstawie planu współpracy i umów cywilnoprawnych określających warunki korzystania z nieruchomości lub ich części i sprzętu wojskowego;

2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Liga;

3) przekazywanie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i obronność państwa;

4) umożliwienie żołnierzom uczestniczenia w organizowanych przez Ligę przedsięwzięciach, uzgodnionych z dowódcami jednostek wojskowych, na zasadach określonych w przepisach dotyczących żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;

5) przydzielanie amunicji niezbędnej do organizacji centralnych zawodów strzeleckich kół żołnierzy rezerwy oraz szkolnej ligi strzeleckiej.

§ 4. 1. Liga będzie przesyłała do dnia 10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, muszą być wstępnie konsultowane przez Ligę z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Liga będzie przekazywała do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków w budżecie resortu obrony narodowej.

§ 7. Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 8. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla dzielnicy Warszawa Śródmieście.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Ligę lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust, 1 decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz.131).

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji wskazanej w § 9 ust. 2.

§ 12. Traci moc „Porozumienie o współpracy Ligi Obrony Kraju z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej”, zawarte w dniu 26 lipca 1995 r. (Dz. Rozk. MON poz.105).

§ 13. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:
Cz. Piątas

Prezes Zarządu Głównego: G. Jarząbek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
  • Data wejścia w życie: 2010-03-27
  • Data obowiązywania: 2010-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA