REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 33

UPOWAŻNIENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lutego 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam:

Pana gen. bryg. Sławomira Marata
Szefa Inspektoratu
Wojskowej Słu
żby Zdrowia
Szefa Służby Zdrowia WP

1. Do zawierania i wypowiadania (rozwiązywania) umów dotyczących:

1) dotacji na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.);

2) dotacji na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.);

3) dotacji w sprawie współdziałania organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.);

4) zadań mobilizacyjnych i obronnych nałożonych na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) oraz jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej – Decyzja Nr 309/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki badawczo-rozwojowe wojskowej służby zdrowia (nieogłoszona);

5) dotacji przekazywanych do SP ZOZ i JBR na zakup sprzętu i aparatury medycznej – Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.);

6) dotacji przekazywanych do SP ZOZ i JBR na inwestycje budowlane – Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.);

7) prac badawczych wojskowej służby zdrowia – Decyzja Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 104);

8) programów profilaktyczno-zdrowotnych – Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 1), Decyzja Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych (Dz. Urz. MON Nr 3 poz. 19), Decyzja Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 139), Decyzja Nr 569/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 322), Decyzja Nr 442/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych w 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 269);

9) dofinansowania Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie zadań wynikających z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.);

10) turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy oraz pracowników powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa realizowanych w wyznaczonych wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 późn. zm.), rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (Dz. U. Nr 148, poz. 1557);

11) realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537);

12) realizacji zadań przez konsultantów krajowych do spraw obronności w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w celu realizacji zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419).

2. Powoływania oraz odwoływania konsultantów wojskowej służby zdrowia – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419).

3. Niniejsze upoważnienie jest ważne przez okres pełnienia przez Pana gen. bryg. Sławomira MARATA obowiązków Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

4. W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia podpisuje dokumenty z zamieszczeniem Klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
  • Data wejścia w życie: 2010-02-02
  • Data obowiązywania: 2010-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA