REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 5 poz. 60

PEŁNOMOCNICTWO Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 marca 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, zpóźn. zm.1)), w związku z art. 2 pkt 10 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), udzielam

Panu płk. Józefowi Makuchowskiemu

– Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej

pełnomocnictwa do:

1) zawierania i wypowiadania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umów będących wynikiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, stosownie do kompetencji i zakresu odpowiedzialności wynikających z § 30 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.3));

2) zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających z zaciągniętych zobowiązań, z prawem pisemnego przeniesienia tego uprawnienia na podległe osoby funkcyjne;

3) reprezentowania Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z prawem udzielania pełnomocnictwa – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – podległym pracownikom;

4) zawierania z dyrektorami jednostek badawczo-rozwojowych, w stosunku do których Departament Polityki Zbrojeniowej wykonuje zadania związane z nadzorem w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, wymaganych przepisami art. 23a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);

5) zawierania i wypowiadania umów przechowania, dotyczących czasowego pozostawienia u wykonawców prac rozwojowych i wdrożeniowych aktywów trwałych powstałych w wyniku realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, przydatnych w innych pracach lub produkcji;

6) zawierania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umów przenoszących prawa własności intelektualnej i prawa wyłączne, określone w ustawach:

1) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm4));

2) z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.5)).

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79 poz. 662.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 17.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 843, Nr 21, poz. 164 i Nr 94, poz. 658, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-09
  • Data wejścia w życie: 2010-03-11
  • Data obowiązywania: 2010-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA