REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 5 poz. 61

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
ZWIĄZKIEM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zawarte w Warszawie w dniu 16 marca 2010 r.

Tekst pierwotny

Mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodzieży w duchu patriotycznym Minister Obrony Narodowej i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116212, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Wykonawczego Jerzego Maciaka oraz Zastępcę Dyrektora Zarządu Wykonawczego Wiesława Gdańskiego, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane zwane dalej „resortem obrony narodowej” oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Związkiem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) upowszechniania patriotycznych tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

2) patriotycznej i obronnej edukacji młodzieży oraz kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych;

3) wzajemnej pomocy w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

4) promocji służby w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Związek zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, rozwijania jej sprawności i predyspozycji do służby wojskowej;

2) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego;

3) prowadzenia działalności promującej służbę wojskową;

4) popularyzowania wśród młodzieży sportów obronnych;

5) współdziałania z wojskowymi strażami pożarnymi w ramach wzajemnej pomocy w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

6) konsultowania z Ministrem Obrony Narodowej własnych inicjatyw związanych ze sferą obronności.

§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Związkowi, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych na rzecz obronności państwa poprzez:

1) wsparcie logistyczne inicjatyw Związku na podstawie planu współpracy i umów cywilnoprawnych określających warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz sprzętu wojskowego;

2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Związek;

3) przekazywanie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i obronność państwa;

4) umożliwienie żołnierzom uczestniczenia w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach, uzgodnionych z dowódcami jednostek wojskowych, na zasadach określonych w przepisach dotyczących żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

§ 4. 1. Związek będzie przesyłał do dnia 10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.1, muszą być wstępnie konsultowane przez Związek z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Związek będzie przekazywał do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków w budżecie resortu obrony narodowej.

§ 7. Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 8. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla dzielnicy Warszawa Śródmieście.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Związek lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji wskazanej w § 9 ust. 2.

2. W razie utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

§ 12. Traci moc „Porozumienie o współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej”, zawarte w dniu 1 lutego 1996 r. (Dz. Rozk. MON poz. 12)

§ 13. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej:
J. Maciak

Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
: W. Golański

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:
Cz. Piątas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-09
  • Data wejścia w życie: 2010-04-24
  • Data obowiązywania: 2010-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA