REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 9 poz. 93

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 120 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego.
§ 2.
Użyte w zarządzeniu skróty i określenia oznaczają:

1) AFIS (Aerodrome Flight Information Service) – organ lotniskowej służby informacji powietrznej;

2) AIP POLSKA (Aeronautical Information Publication) – zbiór informacji lotniczych;

3) AMC (Airspace Management Celi) – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną;

4) APP (Approach Control) – organ kontroli zbliżania;

5) BOZ (Biuro Odpraw Załóg) – organ informacji lotniczej;

6) DOL – drogowy odcinek lotniskowy;

7) ICAO (Internatonal Ci vii Aviation Organization) – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego;

8) INOP (Instrukcja Operacyjna) – zbiór zasad, przepisów określających wymagania i zakres operacyjny w danej dziedzinie;

9) instytucja – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów;

10) IRL – Instrukcja Ruchu Lotniczego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

11) lądowisko – lądowiskiem jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych;

12) lotnisko (lądowisko) wojskowe – lotnisko (lądowisko) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

13) lotnisko współużytkowane – lotnisko wojskowe, na którym dopuszczony jest ruch cywilnych statków powietrznych;

14) MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;

15) MCTR (Military Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska wojskowego;

16) MTMA (Military Terminal Control Area) – rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotnisk wojskowych;

17) organ SRL – wojskowy lotniskowy organ służby ruchu lotniczego;

18) ośrodek szkolenia lotniczego – samodzielna organizacja lotnicza lub część innego podmiotu upoważniona do prowadzenia szkolenia lotniczego kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji kontrolera ruchu lotniczego i informatora służby informacji powietrznej i (lub) uprawnień lotniczych;

19) SSRL SZ RP (Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) – wojskowy organ zarządzania ruchem lotniczym;

20) TWR (Tower Control) – organ kontroli lotniska;

21) ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach lotnictwa cywilnego.

§ 3.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego statków powietrznych na lotniskach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy się wojskowe lotniskowe organy SRL, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Na lotniskach współużytkowanych organizację i funkcjonowanie organów SRL określają odrębne przepisy.

3. Organizacja oraz zasady zapewniania służb ruchu lotniczego na lądowiskach, poligonach wojskowych i DOL określone są w IRL oraz instrukcjach operacyjnych.

§ 4.
Organ SRL zapewnia:

1) służby ruchu lotniczego statkom powietrznym w przydzielonej lotnisku wojskowemu przestrzeni powietrznej oraz na polu manewrowym;

2) służbę informacji lotniczej;

3) współdziałanie i współpracę z właściwymi organami instytucji oraz organami wojskowymi.

§ 5.
1. Organ SRL zapewnia właściwe służby ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej wyznaczonej jako MCTR, MATZ lub MTMA.

2. Granice pionowe i poziome przestrzeni powietrznej lotniska wojskowego opracowuje SSRL SZ RP w uzgodnieniu z właściwymi organami instytucji.

§ 6.
Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialni za zapewnienie warunków do funkcjonowania organów SRL oraz dostępności do nich na lotniskach wojskowych będących w ich dyspozycji.
§ 7.
1. Nadzór merytoryczny nad organizacją szkolenia oraz funkcjonowaniem organów SRL sprawuje Szef SSRL SZ RP.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) szkolenie teoretyczne w szkołach i uczelniach wojskowych;

2) szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z wykorzystaniem symulatora w wojskowych lub cywilnych ośrodkach szkolenia lotniczego w kraju lub za granicą;

3) szkolenie praktyczne na stanowiskach operacyjnych organów SRL lotniska wojskowego lub cywilnego.

§ 8.
Zarządzający lotniskiem wojskowym jest odpowiedzialny za:

1) poziom wyszkolenia personelu organu SRL;

2) organizację pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie organu SRL;

3) techniczne wyposażenie stanowisk operacyjnych organu SRL.

Rozdział 2

Funkcjonowanie wojskowych organów SRL

§ 9.

1. W zależności od klasy przestrzeni powietrznej, z zastrzeżeniem ust. 3, organ SRL zapewnia następujące rodzaje służb ruchu lotniczego:

1) służbę kontroli ruchu lotniczego lub służbę informacji powietrznej;

2) służbę alarmową.

2. W MCTR, MATZ lub MTMA, dla których została określona klasa przestrzeni powietrznej, służby ruchu lotniczego zapewniane są przez licencjonowany personel organu SRL.

3. W MATZ lub MTMA, której przestrzeń powietrzna pozostaje niesklasyfikowana, służby ruchu lotniczego zapewniane są przez personel organu SRL z uprawnieniami wojskowymi w oparciu o przepisy ICAO. Zasady zapewniania służb ruchu lotniczego wymienionych w ust. 1 oraz odstępstwa od przepisów ICAO określone są w INOP danego lotniska wojskowego i opublikowane w AIP POLSKA.

4. Merytoryczny nadzór nad służbami ruchu lotniczego określonymi w ust. 1 sprawuje SSRL SZ RP.

§ 10.
Organ SRL współdziała z odpowiednimi instytucjami w zakresie zapewniania załogom statków powietrznych służb:

1) informacji lotniczej;

2) meteorologicznej;

3) poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

§ 11.
Obsada etatowa organów SRL może być zróżnicowana w zależności od zakresu zadań realizowanych przez użytkowników przestrzeni powietrznej danego lotniska wojskowego.
§ 12.
Skład obsady stanowisk operacyjnych organu SRL jest uzależniony od charakteru i natężenia operacji lotniczych w strefie lub rejonie odpowiedzialności danego organu.
§ 13.
Personel operacyjny organów SRL uprawniony jest do zapewnienia służb ruchu lotniczego załogom statków powietrznych na podstawie posiadanych, ważnych uprawnień lotniczych.
§ 14.
1. Uprawnienia lotnicze, o których mowa w § 13, nadaje Dowódca Sił Powietrznych i (lub) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Uzyskanie i aktualność uprawnień lotniczych potwierdzone jest wpisem do:

1) dokumentacji osobistej personelu organów SRL;

2) rejestru personelu organów SRL prowadzonego przez SSRL SZ RP i (lub) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Szczegółowe zasady nadawania uprawnień lotniczych personelowi organów SRL oraz ich weryfikacji określone są w IRL.

Rozdział 3

Skład i zadania organu SRL

§ 15.

W skład organu SRL wchodzą:

1) organ kontroli lotniska (TWR);

2) organ lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS);

3) organ kontroli zbliżania (APP);

4) organ informacji lotniczej (BOZ).

§ 16.
Stanowiskami operacyjnymi organu kontroli lotniska i organu lotniskowej służby informacji powietrznej są:

1) kontroler lotniska;

2) informator służby informacji powietrznej;

3) kontroler ruchu naziemnego;

4) asystent kontrolera ruchu lotniczego.

§ 17.
Do głównych zadań organu kontroli lotniska należy:

1) zapobieganie kolizjom podczas lotu statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi;

2) zapobieganie kolizjom statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi na polu manewrowym i z przeszkodami na tym polu;

3) usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;

4) udzielanie wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;

5) zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz współdziałanie z tymi organami;

6) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem służb ruchu lotniczego wynikających z użycia sił dyżurnych obrony powietrznej w systemie narodowym i sojuszniczym.

§ 18.
W zależności od potrzeb oraz charakteru przeprowadzanych operacji powietrznych na lotnisku, obowiązki operacyjne kontrolera ruchu naziemnego może pełnić kontroler lotniska.
§ 19.
Stanowiskami operacyjnymi APP są:

1) kontroler zbliżania;

2) kontroler radarowego podejścia precyzyjnego;

3) asystent kontrolera ruchu lotniczego.

§ 20.
Do głównych zadań APP należy:

1) zapobieganie kolizjom podczas lotu statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi;

1) usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;

2) udzielanie wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;

3) zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz współdziałanie z tymi organami.

§ 21.
Stanowiskami operacyjnymi BOZ są:

1) informator ruchu lotniczego;

2) planista ruchu lotniczego.

§ 22.
Do głównych zadań BOZ należy:

1) współpraca z AMC Polska oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej w zakresie wymiany informacji dotyczącej zamawiania, aktywacji oraz zwalniania elementów przestrzeni powietrznej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ruchu lotniczego;

2) dystrybucja planów lotu i depesz ruchu lotniczego;

3) nadzorowanie poprawności publikowanych informacji lotniczych.

§ 23.
Szczegółowe obowiązki oraz zasady pracy na stanowiskach operacyjnych wymienionych w § 16, 19 i 21 określone są w INOP organu SRL.
§ 24.
Wyposażenie techniczne wykorzystywane do zabezpieczenia funkcjonowania organu SRL ma zapewnić sprawną i bezpieczną realizację zadań. Szczegółowy wykaz wyposażenia technicznego zarządzający lotniskiem zamieszcza w INOP lotniska (lądowiska) wojskowego.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 25.

Postanowienia niniejszego zarządzenia odnoszą się również do wojskowych lotniskowych organów SRL tworzonych doraźnie na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych i misji zagranicznych.
§ 26.
Czas pracy wojskowego organu SRL ustalany jest przez właściwego dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów regulujących czas służby żołnierzy zawodowych.
§ 27.
Traci moc zarządzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego (Dz. Urz. MON Nr 17. poz. 178).
§ 28.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
  • Data wejścia w życie: 2010-05-24
  • Data obowiązywania: 2010-05-24
  • Dokument traci ważność: 2013-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA