REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 144

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 215/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 czerwca 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji żywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 561/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 249 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 w ppkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) wskaźnik kosztów osobowych − wyrażony w pełnych procentach stosunek kosztów osobowych jednego pracownika zatrudnionego w stołówce wojskowej do wartości środków spożywczych wchodzących w skład zasadniczej normy wyżywienia szkolnej − 020;

19) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury − wyrażony w pełnych procentach stosunek kosztów eksploatacji infrastruktury czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych do wartości środków spożywczych wchodzących w skład zasadniczej normy wyżywienia szkolnej − 020.”;

2) w pkt 10 w ppkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) ustala, w uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, metodykę utrzymania czasowo wyłączonych technologicznie stołówek wojskowych oraz zasady ich uruchamiania;

16) prowadzi coroczny monitoring wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury wykorzystywanych na cele odpłatnego żywienia; waloryzacji obowiązujących wskaźników dokonuje się, gdy koszty osobowe lub wskaźnik utrzymania 1 m2 powierzchni wzrosną o ponad 10%.”;

3) w pkt 11 w ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) zezwolić na czasowe wyłączenie lub uruchomienie technologiczne obiektów stołówkowo-kuchennych.”;

4) w pkt 13 w ppkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

„10) wystąpieniu do dowódcy (komendanta, szefa, dyrektora), określonego w pkt 11, z wnioskiem o czasowe wyłączenie lub uruchomienie technologiczne obiektu stołówkowo-kuchennego.”;

5) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Za wyżywienie, o którym mowa w pkt 16 i 18, osoby uprawnione wnoszą opłaty w wysokości:

1) obowiązującej wartości pieniężnej normy wyżywienia, bądź przypadającej na dany posiłek jej części, o której mowa w pkt 15;

2) kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków według odrębnych jadłospisów;

3) kosztów surowcowych wynikających z kartotek potraw w przypadku stosowania wartościowego rozliczania produkcji kuchennej

powiększone o wskaźniki kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.”;

6) [1] pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Wskaźniki kosztów związanych z przygotowywaniem posiłków, o których mowa w pkt 16 i 18, wynoszą dla:

1) kosztów osobowych – w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 1 i 2 – 36% wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020 za całodzienne wyżywienie jednej osoby, z zastosowaniem podziału według procentowych wskaźników określonych w pkt 15, a w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 3 – 36% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania potraw;

2) kosztów utrzymania infrastruktury – w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 1 i 2 – 5% wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020 za całodzienne wyżywienie jednej osoby, z zastosowaniem podziału według procentowych wskaźników określonych w pkt 15, a w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 3 – 5% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania potraw.”

7) po pkt 19 dodaje pkt 19a i 19b w brzmieniu:

„19a. Metodykę obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury określa załącznik Nr 1 [2] do decyzji.

19b. Metodologię obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury określa załącznik Nr 2 [3] do decyzji.”;

8) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. W przypadku wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 17 i 20, stosuje się odpowiednio przepisy o podatku od towarów i usług.”.

2. [4] Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Załącznik 1. [Metodyka obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury]

Załączniki do decyzji Nr 215/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 czerwca 2010 r. (poz. 144)

Załącznik Nr 1

Metodyka
obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury

1. Koszt eksploatacji infrastruktury – koszt ponoszony na utrzymanie obiektów w zakresie infrastruktury, ustalany na podstawie wskaźnika utrzymania 1 m2 powierzchni; wskaźnik ten, na każdy rok rozliczeniowy, ustala szef właściwego rejonowego organu infrastruktury, na podstawie kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej, jakie poniesione zostały w roku poprzednim.

2. Zdolność produkcyjna stołówki wojskowej – ilość racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia, które można przygotować wykorzystując posiadane urządzenia technologiczne (kotły warzelne, kociołki przechylne, bemary, patelnie, piekarniki, piece konwekcyjno-parowe itp.).

3. Średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych określana jest dla 240 dni w roku.

4. Średnia wydajność dzienna pracownika wojska – pięćdziesiąt racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia przy założeniu 200 dni produkcyjnych w roku.

5. Wskaźnik kosztów osobowych ustala się dzieląc dzienny koszt osobowy pracownika wojska, określony zgodnie z pkt 11 „Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, stanowiących załącznik do decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz pieniężnych norm rzeczowych” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 i Nr 13, poz. 149) przez średnią wydajność dzienną pracownika wojska, określając procentowy udział uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020.

6. Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury ustala się mnożąc uśredniony wskaźnik kosztów eksploatacji infrastruktury ustalony za poszczególne rejonowe zarządy infrastruktury, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, wojskowy zarząd infrastruktury i wojskowe oddziały gospodarcze, przez ogólną powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych, określając procentowy udział uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020.

Załącznik 2. [Metodologia obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury]

Załącznik Nr 2

Metodologia
obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury

1. Wskaźnik kosztów osobowych.

Podstawa prawna:

1) decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z 30.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do programowania i projektowania stacjonarnych stołówek żołnierskich;

2) decyzja Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz wartości pieniężnych norm rzeczowych” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 i Nr 13, poz. 149);

3) decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 09.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów:

a) 47 tys. zł. – roczne koszty osobowe 1 pracownika zatrudnionego w stołówce wojskowej – „decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 09.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów,

b) 47 tys. zł. : 200 dni = 235 zł – dzienny koszt 1 pracownika,

c) 235 zł. : 50 posiłków całodziennych (dziennie) na 1 pracownika = 4,7 zł, – koszt osobowy przygotowania 1 całodziennego posiłku,

d) 13 zł – wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia – 020,

e) 4,7 zł – wartość wskaźnika kosztów osobowych = 36% wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia – 020,

f) wskaźnik kosztów osobowych – 36%.

2. Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury.

Podstawa prawna:

1) decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z 30.11.2004 r. sprawie wprowadzenia wytycznych do programowania i projektowania stacjonarnych stołówek żołnierskich:

a) zdolność produkcyjna stołówki wojskowej – możliwość przygotowania jednorazowych posiłków, określona w dokumentacji technologicznej stołówki wojskowej, a w pozostałych przypadkach wg zasady: pojemność urządzeń technologicznych do przygotowywania posiłków dzielona przez 2,

b) średni wskaźnik infrastruktury – średni wskaźnik z 10 RZI,

c) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury oblicza się mnożąc powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych przez średni wskaźnik infrastruktury (określony za każdy RZI) i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych,

d) powierzchnia użytkowa czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31.12.2009 r. – 173.625 m2,

e) średni wskaźnik infrastruktury na dzień 31.12.2009 r. – 118,92 zł,

f) dzienna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31.12.2009 r. – 126.503 posiłków,

g) średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31.12.2009 r. (żywienie przez 240 dni w roku) – 30.360.720 posiłków w skali roku,

infoRgrafika

h) 13 zł – wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia – 020,

i) 0,68 zł – wartość wskaźnika kosztów utrzymania infrastruktury = 5 % wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia – 020,

j) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury – 5%

[1] Pkt 1 ppkt 6 w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia (Dz.U. MON. Nr 17, poz. 233). Zmiana weszła w życie 1 września 2010 r.

[2] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia (Dz.U. MON. Nr 17, poz. 233). Zmiana weszła w życie 1 września 2010 r.

[3] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia (Dz.U. MON. Nr 17, poz. 233). Zmiana weszła w życie 1 września 2010 r.

[4] Pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 decyzji nr 289/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia (Dz.U.MON. Nr 15, poz. 201). Zmiana weszła w życie 29 lipca 2010 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA