REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 147

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

WIELKOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM AKTYWNYCH REZERWISTÓW

zawarte w Warszawie w dniu 10 czerwca 2010 r.

Tekst pierwotny

Minister Obrony Narodowej oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115118,

reprezentowane przez Prezesa Edwarda Kusiaka i Skarbnika Pawła Peca,

zawierają poniższe porozumienie na rzecz umacniania obronności państwa, budowania i rozwoju Narodowych Sił Rezerwowych:

§ 1. Minister Obrony Narodowej, przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podległe mu lub przez niego nadzorowane jednostki organizacyjne, zwane dalej „resortem obrony narodowej”, oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, będą współpracować ze sobą w następujących celach:

1) doskonalenia umiejętności strzeleckich, sprawności fizycznej i psychofizycznej w środowiskach żołnierzy rezerwy oraz młodzieży szkolnej i akademickiej;

2) popularyzacji i rozwoju sportów obronnych;

3) promowania zawodowej służby wojskowej oraz ochotniczej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;

4) konsolidacji krajowych i międzynarodowych środowisk żołnierzy rezerwy.

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1) organizowania szkoleń i zawodów w strzelectwie i innych sportach obronnych dla żołnierzy rezerwy Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego;

2) podejmowania wspólnych inicjatyw z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami rezerwistów na rzecz rozwijania umiejętności żołnierzy rezerwy;

3) przygotowywania obchodów rocznic historyczno-wojskowych wspólnie z jednostkami wojskowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i młodzieżą szkolną;

4) prowadzenia działalności promującej zawodową służbę wojskową oraz ochotniczą służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych;

5) przeprowadzania dla młodzieży konkursów o tematyce wojskowej, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze edukacyjnym i patriotycznym;

6) organizowania konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć popularyzujących historię i tradycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Stowarzyszeniu, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych w dziedzinie obronności państwa, w szczególności przez:

1) wsparcie merytoryczne i logistyczne przedsięwzięć Stowarzyszenia na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Stowarzyszenie;

3) udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;

4) przydzielanie amunicji niezbędnej do przeprowadzania corocznych Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Obronnych dla Stowarzyszeń Rezerwistów o Puchar Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Stowarzyszenie będzie przysyłało do dnia 10 sierpnia każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, muszą być wstępnie uzgodnione przez Stowarzyszenie z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Stowarzyszenie będzie przekazywało do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony narodowej.

§ 7. Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 8. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Stowarzyszenie lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 9 ust. 2.

2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 9 ust. 2, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Prezes Stowarzyszenia: E. Kusiak

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Skarbnik Stowarzyszenia: P. Pec

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-24
  • Data obowiązywania: 2010-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA