REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 148

ANEKS

z dnia 7 czerwca 2010 r.

DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

GDAŃSKIM KLUBEM PŁETWONURKÓW „NEPTUN”

Tekst pierwotny

§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Gdańskim Klubem Płetwonurków „Neptun” zawartym w dniu 10 marca 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65) strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) popularyzowania ochotniczej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i doskonalenia umiejętności wojskowych żołnierzy rezerwy;”;

2) w § 2 uchyla się pkt 9 i 10;

3) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Gdańskiemu Klubowi Płetwonurków „Neptun” pomocy w działalności statutowej służącej obronności państwa poprzez:

1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Stowarzyszenia na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Stowarzyszenie;

3) popularyzowania działalności Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami przyjętymi dla organizacji pozarządowych.

§ 4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) przysyłania do dnia 10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycji przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy;

2) wstępnego uzgadniania z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;

3) przekazywania do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, informacji o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131). W przypadku utraty mocy lub zmiany wyżej wymienionej decyzji, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”.

§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes
Gdańskiego Klubu Płetwonurków
„Neptun”: Z. Skopiński

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Wiceprezes
Gdańskiego Klubu Płetwonurków
„Neptun”: K. Kwapisiewicz

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-24
  • Data obowiązywania: 2010-07-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA