REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 149

ANEKS

z dnia 13 maja 2010 r.

DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

FUNDACJĄ BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM

Tekst pierwotny

§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM”, zawartym w dniu 27 lipca 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 138) strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Mając na względzie potrzebę współdziałania w zakresie uczestnictwa żołnierzy rezerwy w systemie obronnym państwa, szkolenia obronnego oraz patriotycznego wychowania młodzieży w duchu służby i wierności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej i Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127627, reprezentowana przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, zawierają porozumienie następującej treści”;

2) w § 1 uchyla się pkt 4;

3) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) współpracy z wojewódzkimi sztabami wojskowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie szkolenia kandydatów do służby wojskowej w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie art. 132b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);”;

4) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Fundacji na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;”;

5) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Fundacja będzie przysyłała do dnia 10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, powinny być wstępnie uzgodnione przez Fundację z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Fundacja będzie przekazywała do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 6. Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.”;

6) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

2. W przypadku utraty mocy lub zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

§ 9. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Fundację lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji, o której mowa w § 8 ust. 1.”.

§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes
Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek
Specjalnych GROM: K. Przepiórka

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Wiceprezes
Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek
Specjalnych GROM: R. Kopczyk

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-24
  • Data obowiązywania: 2010-07-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA