REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 151

ANEKS

z dnia 13 maja 2010 r.

DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

FUNDACJĄ POMOCY POSZKODOWANYM W WOJSKOWYCH OPERACJACH POKOJOWYCH POZA GRANICAMI POLSKI ORAZ ICH RODZINOM „SERVI PACIS”

Tekst pierwotny

§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej” i Fundacją Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom „Servi Pacis”, zawartym w dniu 21 września 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 12 poz. 137) strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Mając na względzie potrzebę współdziałania w zakresie niesienia pomocy żołnierzom poszkodowanym w misjach wojskowych oraz ich rodzinom, a także w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży w duchu służby i wierności Rzeczypospolitej Minister Obrony Narodowej i Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom „Servi Pacis” z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000180838, reprezentowana przez Prezesa i Sekretarza Zarządu Fundacji, zawierają porozumienie następującej treści:”;

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Fundacji na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;”;

3) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Fundacja będzie przysyłała do dnia 10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, powinny być wstępnie uzgodnione przez Fundację z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Fundacja będzie przekazywała do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 6. Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

2. W razie utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Fundację lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji, o której mowa w § 8 ust. 1.”.

§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Zarządu
Fundacji Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych
poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom
„Servi Pacis”: S. Malinowski

Sekretarz Zarządu
Fundacji Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych
poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom
„Servi Pacis”: M. Szymoński

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA