REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 13 poz. 164

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 230/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej, będących na ewidencji resortu obrony narodowej.

2. W rozumieniu decyzji następujące określenia oznaczają:

1) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane i wprowadzone do Sił Zbrojnych. Definicja obejmuje samochód osobowy, autobus, samochód ciężarowy, pojazd specjalny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1));

2) pojazd grupy eksploatacyjnej – pojazd służbowy przeznaczony do zabezpieczenia bieżących zadań szkoleniowych, kontrolnych i potrzeb logistycznych, wyznaczony na podstawie rozkazu dziennego dowódcy. Dotyczy również pojazdów Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) pozyskanych na rynku lokalnym na zabezpieczenie potrzeb etatowych;

3) dowódca jednostki wojskowej – dowódca, szef, komendant, dyrektor jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej posiadający uprawnienia do dysponowania pojazdami;

4) jednostka zabezpieczająca – jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej posiadająca w swoim etacie pojazdy oraz kierowców;

5) użytkowanie – działanie z pojazdem, w celu wykonania określonych w decyzji zadań;

6) dopuszczalna roczna norma zużycia resursu eksploatacyjnego egzemplarza pojazdu – maksymalna liczba jednostek eksploatacji, planowana do zużycia w ciągu roku przez dany egzemplarz pojazdu;

7) jednostka eksploatacji – jednostka miary pracy poszczególnych rodzajów sprzętu, wyrażona w motogodzinach, godzinach pracy, latach, kilometrach, cyklach itp.;

8) jednostkowe wskaźniki kosztów eksploatacji – koszty eksploatacji pojazdu (koszty amortyzacji, koszty utrzymania, zużycie mps) na jednostkę eksploatacji;

9) limity eksploatacyjne – ilość środków materiałowych (materiałów pędnych i smarów, amunicji, km, itp.) przydzielona jednostce zabezpieczającej do realizacji zadań szkoleniowych i logistycznych w danym roku;

10) użytkownik pojazdu (środka transportowego) – jednostka wojskowa, komórka organizacyjna, komórka wewnętrzna, osoba uprawniona (żołnierz, pracownik wojska) lub osoba prawna wykorzystująca pojazd do realizacji zadań służbowych bądź do innych celów określonych w decyzji;

11) zamawiający – wojskowe koła, związki, organizacje, stowarzyszenia i inni partnerzy społeczni, które uzyskały indywidualną zgodę Ministra Obrony Narodowej na zawarcie umowy cywilnoprawnej na wykorzystanie pojazdu służbowego grupy eksploatacyjnej.

3. Pojazdy mogą być użytkowane tylko w ramach przyznanych limitów eksploatacyjnych i dopuszczalnej rocznej normy zużycia resursu eksploatacyjnego, do wykonania zadań związanych z:

1) utrzymaniem gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) realizacją programu szkolenia;

3) zabezpieczeniem potrzeb transportowych (służbowych i odpłatnych);

4) udziałem w realizacji badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych;

5) prowadzeniem działalności kontrolnej przez uprawnione organy kontroli.

4. Pojazdy grupy eksploatacyjnej, niezależnie od ich zasadniczego przeznaczenia, mogą być użyte w ramach przyznanych limitów eksploatacyjnych oraz dopuszczalnej rocznej normy zużycia resursu eksploatacyjnego również do przewozów:

1) bezpłatnie:

a) żołnierzy oraz pracowników wojska z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby lub pracy i z powrotem, jeżeli występują trudności komunikacyjne, uwarunkowane położeniem jednostki wojskowej;

b) żołnierzy oraz pracowników wojska, którzy ulegli uszczerbkowi na zdrowiu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami sanitarnymi do punktów pomocy medycznej w trakcie rehabilitacji i rekonwalescencji;

c) urządzenia domowego, w razie zmiany miejsca zamieszkania:

– żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej – jednorazowo po zwolnieniu;

– najbliższych członków rodziny zmarłych żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych, małżonków oraz innych członków rodzin żołnierzy pobierających wojskową rentę rodzinną;

d) w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych (klęsk żywiołowych, katastrof, itp.);

2) odpłatnie, według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad:

a) na potrzeby własne żołnierzy i pracowników wojska (np. przewóz opału, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, ziemiopłodów, itp.);

b) na potrzeby kół, organizacji i stowarzyszeń, w tym wojskowych oraz innych partnerów społecznych2), które podpisały umowę lub uzyskały indywidualną zgodę Ministra Obrony Narodowej;

c) na potrzeby związane z organizacją wypoczynku krajowego i zagranicznego dla środowiska wojskowego tj. żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych, pracowników wojska, emerytów i rencistów – byłych pracowników wojska realizowanego w ramach członkowstwa Wojska Polskiego w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów dwustronnych z innymi krajami;

d) na potrzeby jednostki prowadzącej badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe lub studyjne – według oddzielnej umowy;

3) odpłatnie, według obowiązujących jednostkowych wskaźników kosztów eksploatacji na jednostkę eksploatacji (koszty amortyzacji, utrzymania i MPS):

a) w przypadku samowolnego użycia pojazdu przez żołnierza lub pracownika wojska;

b) dla instytucji gospodarki budżetowej.

5. Zabrania się wykorzystywania pojazdów grupy eksploatacyjnej przez użytkowników do prowadzenia działalności zarobkowej.

6. Do przewozów określonych w pkt 4 ppkt 1 lit. a i ppkt 2 lit. a nie mogą być użyte samochody osobowe i ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności.

7. Do przewozu urządzenia domowego mogą być wykorzystywane tylko samochody ogólnego przeznaczenia oraz przyczepy transportowe.

8. Zgodę w sprawie użycia pojazdów do celów określonych w pkt 4 wydają:

1) dowódca jednostki zabezpieczającej w sprawie przewozów wymienionych w pkt 4, ppkt 1 lit. b i c i ppkt 2 lit. a;

2) dowódca Rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędny), Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w sprawie przewozów wymienionych w pkt 4 ppkt 1 lit. a i ppkt 3 lit. b;

3) Minister Obrony Narodowej w sprawie użycia środków transportowych i przeładunkowych wymienionych w pkt 4 ppkt 1 lit. d oraz w pkt 4 ppkt 2 lit. c.

9. Minister Obrony Narodowej może wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie pojazdów, w odniesieniu do organizacji, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b. Zgodę wydaje się na wniosek tych organizacji w formie stosownej decyzji administracyjnej.

10. Decyzję w sprawie użycia pojazdu do wyjazdu za granicę w celach służbowych wydają osoby uprawnione do zarządzania tych wyjazdów.

11. Przejazdy określone w pkt 4 ppkt 2 z użyciem pojazdów grupy eksploatacyjnej mogą być realizowane tylko na terenie kraju (oprócz autobusów).

12. Przejazdy, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 i ppkt 3 odnotowuje się w rozkazie wyjazdu wystawionym przez jednostkę zabezpieczającą, z umieszczonym w górnej jego części napisem „za opłatą”.

13. Należność pieniężną za odpłatne użycie pojazdu oblicza się na podstawie wypełnionego rozkazu wyjazdu (karty pracy urządzenia) poświadczonego przez osobę dysponującą pojazdem. Należność jest sumą iloczynu przejechanych kilometrów i stawki jednostkowego wskaźnika kosztów eksploatacji za kilometr przebiegu (motogodzinę pracy) oraz należności za czas pracy kierowcy liczoną od momentu wyjazdu pojazdu z miejsca stałego parkowania do chwili powrotu do tego miejsca, z wyłączeniem przebiegu wykorzystywanego do celów służbowych. W stosunku do należności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)).

14. Stawkę za kilometr przebiegu samochodu osobowego w resorcie obrony narodowej ustala corocznie Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na pozostałe pojazdy stawkę ustala Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z delegacją Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stawka podlega aktualizacji raz w roku stosownie do zmian cen paliw. Zabrania się odpłatnego użytkowania pojazdów służbowych grupy eksploatacyjnej dla których nie ustalono jednostkowych wskaźników kosztów eksploatacji.

15. Należność za pracę kierowcy określa corocznie Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

16. Na ustaloną zgodnie z pkt 13 należność oddział gospodarczy wystawia rachunek lub fakturę VAT. Oryginał rachunku lub fakturę VAT otrzymuje korzystający z pojazdu, kopia zaś pozostaje w oddziale gospodarczym. W rozkazie wyjazdu odnotowuje się numer wystawionego rachunku lub faktury VAT.

17. Umowę cywilnoprawną na wykorzystanie pojazdu służbowego grupy eksploatacyjnej podpisuje właściwy zamawiający z dowódcą jednostki zabezpieczającej.

18. Za zamówiony i podstawiony, lecz niewykorzystany pojazd pobiera się opłatę za przejechaną liczbę kilometrów i czas pracy kierowcy z miejsca stałego parkowania do miejsca podstawienia i z powrotem.

19. Wpływy uzyskane z tytułu odpłatnego użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zarachowuje się w oddziałach gospodarczych zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydanych przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

20. Za wykorzystanie służbowych pojazdów grupy eksploatacyjnej niezgodnie z zapisami niniejszej decyzji, zamawiający o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 ponosi odpowiedzialność majątkową.

21. Zasady odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za szkody wyrządzone przez nich w powierzonym mieniu Skarbu Państwa, znajdującym się w dyspozycji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych albo nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, określają odrębne przepisy.

22. Zasady odpowiedzialności majątkowej pracowników wojska za szkody wyrządzone przez nich w powierzonym mieniu, określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, późn. zm.5))

23. Traci moc § 38, 39, 40 „Przepisów o gospodarowaniu mieniem służby czołgowo-samochodowej”, sygn. Panc.-Sam. 578/91.

24. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 97, poz. 803 i Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 43, poz. 246.

2) Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504 i Nr 201, poz. 1540.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz.11, z 1990 r. Nr 34, poz.198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz.388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 191, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731 i Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA