| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 240/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia.

2. Zatwierdza się:

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM WSPARCIA MOBILNYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA]

Załączniki do decyzji Nr 240/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lipca 2010 r. (poz. 168)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM WSPARCIA MOBILNYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA

Skala 1:1

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór legitymacji odznaki pamiątkowej]

Załącznik Nr 2

Wzór legitymacji odznaki pamiątkowej

infoRgrafika

Załącznik 3. [Regulamin odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia]

Załącznik Nr 3

Regulamin odznaki pamiątkowej
Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia

1. Odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, nadaje Komendant Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia, na wniosek komisji do spraw odznaki.

2. Nadanie odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym.

3. Prawo do odznaki przysługuje:

1) Komendantowi Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po przesłużeniu w Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia, co najmniej 2 lat.

4. Prawo do odznaki może być przyznane innym żołnierzom oraz wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia.

5. Odznakę wręcza się w czasie uroczystych obchodów świąt: rocznicy powstania Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Wojsk Lądowych, Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

6. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją.

7. Odznakę nosi się na środku lewej, górnej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Koszt wykonania odznaki pokrywa otrzymujący.

9. Z tytułu posiadania odznaki nie przysługują żadne prawa ani przywileje.

10. W skład komisji do spraw odznaki, zwanej dalej „komisją”, wchodzą:

1) Przewodniczący – zastępca komendanta Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia;

2) Członkowie:

a) mąż zaufania korpusu oficerów,

b) mąż zaufania korpusu podoficerów,

c) rzecznik dyscyplinarny,

d) przedstawiciel korpusu oficerów młodszych,

e) przedstawiciel korpusu podoficerów,

f) przedstawiciel pracowników wojska.

11. Do właściwości komisji należy akceptowanie bądź odrzucanie wniosków o jej nadanie oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak pamiątkowych. Komisja obraduje na posiedzeniach.

12. Akceptowanie bądź odrzucanie wniosku o nadanie odznaki odbywa się w drodze głosowania: równego, jawnego, bezpośredniego.

13. Opinia komisji ma moc wiążącą dla Komendanta, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 5 na 7 uprawnionych do głosowania oraz za wybraną decyzją opowiedziała się bezwzględna większość głosujących.

14. Przewodniczący komisji każdorazowo określa termin jej posiedzenia, ustala protokolanta ze składu komisji oraz informuje komendanta Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia o wynikach głosowania.

15. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

16. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 15, decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje komendant Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia z własnej inicjatywy, albo na wniosek komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »