REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 13 poz. 170

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 242/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

2. Zatwierdza się:

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
Do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załączniki do decyzji Nr 242/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lipca 2010 r. (poz. 170)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE

Skala 2:1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

1. Odznaka pamiątkowa jest szczególnym i eksponowanym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, zwanym dalej „Oddziałem”, oraz zewnętrznym symbolem dokonań, solidarności i współpracy żołnierskiej, zapoczątkowanej i kontynuowanej przez żandarmów od 1918 r. od kiedy datuje się zorganizowanie i stacjonowanie żandarmerii na Lubelszczyźnie. Jest również wyrazem uznania i świadectwem tego, że noszący ją uzyskał ogólne uznanie Oddziału.

2. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej jest:

– podniesienie rangi i prestiżu w środowisku z tytułu pełnienia służby wojskowej w szeregach Oddziału oraz dumy z przynależności do niego,

– umocnienie więzi koleżeńskich i przywiązania kadry do Oddziału,

– upamiętnienie lat służby w szeregach Oddziału.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje Komendantowi Oddziału pełniącemu aktualnie obowiązki lub w chwili obejmowania stanowiska służbowego.

4. Odznakę pamiątkową Komendant Oddziału nadaje z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji do spraw odznaki:

– żołnierzom zawodowym po nienagannym przesłużeniu przez nich co najmniej pięciu lat w szeregach Oddziału,

– żołnierzom – bohaterom czasu pokoju za czyny wymagające męstwa i odwagi,

– wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Oddziału,

– byłym żołnierzom zawodowym nienagannie pełniącym służbę w Oddziale przez co najmniej dziesięć lat.

5. Odznakę wręcza się:

– w dniu Święta Żandarmerii Wojskowej,

– z okazji świąt wojskowych i państwowych,

– w dniu przekazania stanowiska Komendanta Oddziału,

– innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

6. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby, które:

a. zostały prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo,

b. umyślnie lub z niskich pobudek popełniły wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne między innymi za:

– rażące zaniedbanie obowiązków służbowych,

– kradzież mienia,

– używanie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

– naruszenie zasad koleżeństwa.

7. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Komendant Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji do spraw odznaki. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawienia prawa do jej noszenia. Decyzja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej jest ostateczna.

8. Egzemplarz odznaki pamiątkowej wraz z legitymacją przekazany zostanie do Muzeum Wojska Polskiego.

9. Ewidencję nadanych odznak pamiątkowych prowadzi Sekcja Wychowawcza Oddziału.

10. Fakt nadania odznaki pamiątkowej odnotowuje się w Rozkazie Dziennym Komendanta Oddziału oraz w Kronice Oddziału.

11. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

12. Odznaką pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z Oddziałem.

14. Koszt wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-27
  • Data wejścia w życie: 2010-08-11
  • Data obowiązywania: 2010-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA