REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 14 poz. 182

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

ZARZĄDZENIE Nr 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lipca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1. W Szczegółowym zakresie działania Dowództwa Wojsk Lądowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych wprowadza się następujące zmiany2):

1) w spisie treści w rozdziale 8 uchyla się pkt 9;

2) w § 17 w ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) planowanie, organizowanie i prowadzenie treningów sztabowych i ćwiczeń z komórkami wewnętrznymi Dowództwa oraz podległymi dowództwami i wojskami;”;

3) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Operacji Lądowych (G-3) jest komórką wewnętrzną Dowództwa właściwą w zakresie kierowania działalnością operacyjną, szkoleniem operacyjno-taktycznym, osiąganiem gotowości do podjęcia działań przez jednostki Wojsk Lądowych, a także problematyką współpracy cywilno-wojskowej, maskowania oraz operacyjnego przygotowania obszaru kraju, wsparcia Wojsk Lądowych przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa. Odpowiada za: opracowanie i posiadanie w ciągłej aktualności planu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk Lądowych i ich użycia na terenie kraju oraz planu udziału pododdziałów i oddziałów Wojsk Lądowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, koordynowanie procesu przygotowania wydzielonych sił do operacji poza granicami państwa, planowanie i organizowanie procesu przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń z Dowództwem oraz podległymi dowództwami i wojskami, organizowanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych oraz za koordynowanie realizacji postanowień międzynarodowych o kontroli zbrojeń, rozbrojeniu i środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, a także koordynowanie przedsięwzięć związanych z postanowieniami pokontrolnymi w Wojskach Lądowych.”,

b) w ust. 2:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) planowanie i koordynowanie w Wojskach Lądowych szkolenia operacyjno-taktycznego;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opracowywanie i prowadzenie ćwiczeń z Dowództwem oraz z podległymi dowództwami i wojskami, a także współudział w opracowywaniu ćwiczeń szczebla strategicznego oraz ćwiczeń realizowanych w układzie sojuszniczym;”;

4) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef Szkolenia Wojsk Lądowych zwany dalej „Szefem Szkolenia” podlega bezpośrednio Dowódcy i jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników wojska Pionu Szkolenia Dowództwa. Kieruje procesem szkolenia bojowego, taktyczno-specjalnego i ogólnowojskowego w Wojskach Lądowych i jednostkach organizacyjnych wojskowego szkolnictwa zawodowego. Określa metodyczną i materialną stronę realizacji przedsięwzięć szkoleniowych. Współdziała w obszarze szkolenia z innymi rodzajami sił zbrojnych i pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa. Programuje i organizuje ćwiczenia, również w układzie międzynarodowym. Koordynuje szkolenie rezerw osobowych. Nadzoruje zgrywanie bojowe jednostek wojskowych. Określa kierunki modernizacji sprzętu bojowego Wojsk Lądowych. Ponadto koordynuje w Pionie Szkolenia realizację zadań związanych z OPOK i wsparciem Wojsk Lądowych przez pozamilitarną część systemu obronnego kraju oraz maskowaniem operacyjnym.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych ze szkoleniem bojowym i specjalistycznym, mającym na celu przygotowanie wojsk do wykonywania zadań bojowych, specjalistycznych oraz współdziałania z pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa;”,

– uchyla się pkt 2;

5) uchyla się § 34.

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1448, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

2) Zarządzenie zostało rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym MON.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
  • Data wejścia w życie: 2010-08-21
  • Data obowiązywania: 2010-08-21
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA