| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 366/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych
w Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 46 decyzji Nr 530/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 292), ustala się, co następuje:

§ 1.
Kształcenie, egzaminowanie i certyfikowanie ze znajomości języków obcych funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SWW”, na poziomach 1, 2 i 3, zgodnie z „Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001”, odbywa się w Ośrodku Szkolenia SWW.
§ 2.
1. Szef SWW lub osoba przez niego wyznaczona prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób, o których mowa w § 1, kierowanych na kursy językowe w Ośrodku Szkolenia SWW, zwanych dalej „kandydatami”.

2. Kwalifikacją obejmuje się kandydatów posiadających świadectwo znajomości języka obcego zgodne z „Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001” na poziomie o jeden niżej od poziomu kursu, z wyjątkiem kursów na poziomie 1.

3. Nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy o tym samym poziomie kandydatów, którzy nie otrzymali świadectwa znajomości języka obcego na poziomie założonym w programie kursu.

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, przed zakwalifikowaniem na kurs wyższego poziomu, mają obowiązek zaliczenia brakujących sprawności w trybie eksternistycznym.

5. Kwalifikacja na kurs językowy polega na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oceniającego poziom znajomości języka obcego przez kandydatów.

6. Kandydaci zakwalifikowani na kurs mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach i przystąpić do egzaminu językowego z czterech sprawności językowych na poziomie kursu.

§ 3.
Komendant Ośrodka Szkolenia SWW opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szefowi SWW:

1) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej SWW obejmujący w szczególności:

a) zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej SWW,

b) zasady prowadzenia egzaminów,

c) zasady certyfikacji językowej dla osób planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa,

d) zasady przechowywania prac i protokołów egzaminacyjnych,

e) wzory dokumentów;

2) zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

3) modele egzaminów ze znajomości języków obcych na poziomach 1, 2 i 3;

4) harmonogram kursów językowych w danym roku;

5) harmonogram sesji egzaminacyjnych w danym roku.

§ 4.
1. Pełny cykl kształcenia językowego obejmuje 1800 godzin dydaktycznych i dzieli się w trybie nauczania stacjonarnego na 3 kursy:

1) podstawowy – 1;

2) średnio zaawansowany – 2;

3) zaawansowany – 3.

2. Kształcenie językowe w Ośrodku Szkolenia SWW odbywa się w oparciu o ramowe programy nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej rozszerzone o tematykę i słownictwo specjalistyczne.

3. Wymagania w zakresie znajomości języków obcych na poszczególnych stanowiskach służbowych określa karta zakresu obowiązków lub odpowiadający jej dokument.

§ 5.
1. Osoby składające egzamin ze znajomości języka obcego przed Komisją Egzaminacyjną SWW otrzymują świadectwo określające poziom każdej sprawności językowej odpowiadające świadectwom zgodnym z „Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001” wystawianym w resorcie obrony narodowej.

2. Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa są zobowiązane przystąpić do certyfikacji językowej przed Komisją Egzaminacyjną SWW, jeśli upłynęły 24 miesiące od daty wystawienia ostatniego świadectwa.

3. Osoby przystępujące do certyfikacji językowej przed Komisją Egzaminacyjną SWW otrzymują certyfikaty językowe odpowiadające certyfikatom zgodnym z „Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001” wystawianym w resorcie obrony narodowej.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnych podpisują imieniem i nazwiskiem protokół z przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego.

5. Wzory protokołu z przeprowadzonego egzaminu, świadectwa oraz certyfikatu określają odpowiednio załączniki Nr 1–4 do niniejszej decyzji.

§ 6.
Egzamin eksternistyczny mogą składać osoby nie posiadające świadectwa znajomości języka obcego. W takim przypadku:

1) osoba zdająca egzamin sama określa poziom egzaminu;

2) nie obowiązuje wymóg wcześniejszego złożenia egzaminu na poziomie niższym;

3) w przypadku niezaliczenia którejś ze sprawności, na świadectwie wpisywane jest „0” lub, w przypadku świadectwa niższego poziomu, posiadana sprawność;

4) dopuszcza się możliwość zapisu audio ze sprawności „mówienie (M)”.

§ 7.
W przypadku negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie nie może odbyć się przed upływem trzech miesięcy, za wyjątkiem egzaminu dla osób, które ukończyły kurs stacjonarny.
§ 8.
1. Funkcjonariuszom, żołnierzom zawodowym oraz pracownikom cywilnym SWW, którzy w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy świadectwo znajomości języka obcego na poziomie „SPJ 3333” lub „SPJ 4444”, Szef SWW przyznaje jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej nagrodzie przyznawanej w resorcie obrony narodowej.

2. Nagród tych nie wypłaca się osobom, które:

1) ukończyły krajowe lub zagraniczne studia językowe pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, albo studia filologiczne z danego języka;

2) uzyskały świadectwa znajomości języka obcego na podstawie ukończenia studiów zagranicznych lub ukończyły stacjonarne kursy językowe w kraju lub za granicą;

3) zostały skierowane na kursy językowe i uczestniczyły w nich, ale ich nie ukończyły bez względu na przyczyny, a egzamin ze znajomości języka obcego złożyły w trybie eksternistycznym.

§ 9.
1. Szef SWW lub wyznaczona przez niego osoba kieruje żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SWW na kursy języków obcych prowadzone w Ośrodku Szkolenia SWW.

2. Szef SWW lub wyznaczona przez niego osoba, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, kieruje – stosownie do potrzeb – podległych funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych oraz pracowników SWW na kursy języków obcych prowadzone w:

1) uczelniach wojskowych i Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

2) ośrodkach językowych za granicą w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr;

3) w pozostałych ośrodkach resortu obrony narodowej w uzgodnieniu z ich przełożonymi.

3. Osoby, które uzyskały świadectwa znajomości języków obcych wydane przez zagraniczne placówki edukacyjne zgodnie z „Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001”, mają obowiązek przedłożyć je Komisji Egzaminacyjnej SWW w terminie do 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia, o czym informuje je organ wysyłający.

4. Dokumenty poświadczające znajomość języków obcych, wydawane przez inne niż wymienione w ust. 2 podmioty, nie stanowią podstawy do wydania świadectwa, o którym mowa w § 5 ust. 1. Aby uzyskać takie świadectwo należy złożyć egzamin przed Komisją Egzaminacyjną SWW.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony.
§ 11.
Traci moc decyzja Nr 296/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 162).
§ 12.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich


Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 366/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 września 2010 r. (poz. 252)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik Nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »