REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 23 poz. 305

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

ZARZĄDZENIE Nr 63/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 177) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 7, 16, 20, 29, 60 i 70,

b) w pkt 83 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 84 w brzmieniu:

„84) 11 Pułkowi Artylerii w Węgorzewie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 84 do zarządzenia.”;

2) w załączniku Nr 67 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 8 Pułk Przeciwlotniczy przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-49/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie integracji 3 i 8 Pułku Przeciwlotniczego oraz przeformowania 21 i 25 Kompanii Medycznej, zwany dalej „Pułkiem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”.”;

3) załącznik Nr 84 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się następujące jednostki budżetowe podporządkowane Dowódcy Wojsk Lądowych, zwane dalej „jednostkami”:

1) 14 Pułk Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach;

2) 1 Batalion Czołgów w Żurawicy.

2. Likwidacja jednostek nie stanowi ich rozformowania, w myśl przepisów zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107, z późn. zm.3)).

3. Mienie nieruchome jednostek pozostaje w bezpośrednim użytkowaniu jednostek oraz trwałym zarządzie właściwego terytorialnie rejonowego zarządu infrastruktury. Mienie ruchome pozostałe po likwidacji gospodarki finansowej jednostek pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu jednostek oraz na ewidencji ilościowo-wartościowej jednostek budżetowych wskazanych w planie, o którym mowa w ust. 5.

4. Należności i zobowiązania jednostek przejmą jednostki budżetowe, przyjmujące jednostki na zaopatrzenie finansowe.

5. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dokona zmian w „Planie przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej”.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25, poz. 259 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212.

Załącznik 1. [STATUT 11 PUŁKU ARTYLERII]

Załącznik do zarządzenia Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 grudnia 2010 r. (poz. 305)

STATUT
11 PUŁKU ARTYLERII

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 11 Pułk Artylerii przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-44/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przeformowania 1 Brygady Artylerii oraz rozformowania i przedyslokowania niektórych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, zwany dalej „Pułkiem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Nadzór nad działalnością finansową Pułku sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3. Siedzibą Pułku jest Węgorzewo.

§ 4. Obszarem działania Pułku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Pułk używa pieczęci urzędowej z godłem i numerem jednostki wojskowej.

§ 6. 1. Pułk działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2));

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3));

3) ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.4));

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078);

5) ustawy;

6) statutu.

2. Pułk wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Pułk może podejmować dodatkowe zadania odpłatnie na rzecz żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, wynikające z jego zakresu działalności.

Rozdział 2

Zadania Pułku

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Pułku jest wykonywanie przedsięwzięć określonych w planach operacyjnych.

2. Zadania Pułku określa „Szczegółowy zakres działania 11 Pułku Artylerii”, nadany według odrębnych przepisów.

§ 8. Szczegółowe zadania, o których mowa w § 7, w zakresie wynikającym z ustawy, Pułk realizuje, w szczególności przez:

1) planowanie i przygotowanie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych;

2) działalność finansową oraz obsługowo-remontową;

3) prowadzenie gospodarki kasowej, materiałowej oraz uzbrojeniem i sprzętem wojskowym;

4) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości.

Rozdział 3

Organy Pułku i ich kompetencje

§ 9. Pułkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Pułku oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 10. 1. Dowódca, o którym mowa w § 9, kieruje Pułkiem przy pomocy:

1) zastępcy dowódcy;

2) głównego księgowego – szefa finansów;

3) szefów (kierowników, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Pułku określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 170 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2010-12-30
  • Data obowiązywania: 2010-12-30
  • Z mocą od: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA