REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 23 poz. 306

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

ZARZĄDZENIE Nr 64/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie nadania Inspektoratowi Uzbrojenia statusu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Inspektoratowi Uzbrojenia, sformowanemu na podstawie decyzji Nr Z-91/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sformowania Inspektoratu Uzbrojenia oraz rozformowania Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Biura Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Oddziału Budowy i Modernizacji Okrętów, nadaje się status jednostki budżetowej.
§ 2.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. Szefa Inspektoratu Uzbrojenia ustanawia się dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetu 29 – Obrona Narodowa w zakresie procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Inspektoratowi Uzbrojenia nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1785 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 21.

Załącznik 1. [STATUT INSPEKTORATU UZBROJENIA]

Załącznik do zarządzenia Nr 64/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 306)

STATUT
INSPEKTORATU UZBROJENIA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Inspektorat Uzbrojenia, sformowany na podstawie decyzji Nr Z-91/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sformowania Inspektoratu Uzbrojenia oraz rozformowania Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Biura Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Oddziału Budowy i Modernizacji Okrętów, jest jednostką budżetową.

§ 2. Nadzór nad działalnością Inspektoratu Uzbrojenia sprawuje Minister Obrony Narodowej poprzez Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji.

§ 3. Siedzibą Inspektoratu Uzbrojenia jest Warszawa.

§ 4. Obszarem działania Inspektoratu Uzbrojenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Inspektorat Uzbrojenia używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą „Inspektorat Uzbrojenia”

Rozdział 2

Zadania jednostki

§ 6. 1. Inspektorat Uzbrojenia jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie realizacji zadań obejmujących fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności zadań realizowanych w ramach programów uzbrojenia ustanawianych w celu pozyskania UiSW niezbędnego dla zapewnienia technicznych i sprzętowych warunków do osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do głównych zadań Inspektoratu Uzbrojenia należy w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentacji do realizacji prac rozwojowych i specyfikacji technicznych na zakupy UiSW, prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień, opracowywanie i zawieranie umów cywilnoprawnych wynikających z ustanowionych programów uzbrojenia, planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także funduszy i pożyczek zagranicznych;

2) realizowanie programów uzbrojenia, których zadania zostały ujęte w planach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia funkcji dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, w tym nadzorowanie realizacji oraz rozliczanie umów na prace rozwojowe, dostawy oraz usługi w zakresie UiSW;

4) analizowanie i opiniowanie projektów programów uzbrojenia, rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie możliwości ich realizacji pod względem formalno-prawnym oraz posiadanego potencjału ludzkiego, a także zabezpieczenia środków finansowych na zawarte i realizowane przez Inspektorat umowy wieloletnie oraz opracowywanie opinii i sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) organizowanie przedsięwzięć związanych z dostawami UiSW w ramach wykorzystywanych funduszy pomocy bezzwrotnej i pożyczek zagranicznych;

6) planowanie i organizowanie działalności kontrolnej oraz audytu wewnętrznego, a także współpraca z organami kontroli, również w zakresie kontroli zarządczej;

7) wykonywanie obsługi finansowej umów zawartych w zakresie Planu Modernizacji Technicznej;

8) wykonywanie funkcji organu planującego w zakresie planowania wydatków na funkcjonowanie Inspektoratu, w tym na wynagrodzenia pracowników oraz współdziałanie w tym zakresie z Dowództwem Garnizonu Warszawa;

9) wykonywanie funkcji organu planującego w zakresie limitów stanów osobowych oraz wydatków osobowych wyodrębnionych dla jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Inspektoratu.

3. Szczegółowe zadania Inspektoratu Uzbrojenia określa „Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Uzbrojenia”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Inspektoratu Uzbrojenia i ich kompetencje

§ 7. Działalnością Inspektoratu Uzbrojenia kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef Inspektoratu Uzbrojenia, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Inspektoratu Uzbrojenia oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 8. 1. Szef Inspektoratu Uzbrojenia, kieruje Inspektoratem Uzbrojenia, przy pomocy:

1) zastępcy do spraw zamówień;

2) zastępcy do spraw potrzeb perspektywicznych;

3) głównego księgowego – szefa finansów;

4) szefów komórek wewnętrznych.

2. Strukturę organizacyjną Inspektoratu Uzbrojenia określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 9. Inspektorat Uzbrojenia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 10. Rachunkowość Inspektoratu Uzbrojenia prowadzona jest według przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)).

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany w statucie dokonuje się według procedur obowiązujących dla jego nadania.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 156, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2010-12-30
  • Data obowiązywania: 2010-12-30
  • Z mocą od: 2010-12-08
  • Dokument traci ważność: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA