REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 24 poz. 329

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 471/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 grudnia 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 313) wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji.”;

2) dotychczasowemu załącznikowi nadaje się Nr 1 oraz dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym niniejszą decyzją.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W 2010 r.]

Załącznik do decyzji Nr 471/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 329)

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W 2010 r.

§

Wyszczególnienie

Blokowana kwota w zł

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

200 853 000,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

9 070 755,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

3 808 100,00

427

Zakup usług remontowych

500 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

500 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

408 100,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 400 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

1 200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75060 – Pomoc zagraniczna

4 062 655,00

274

Pomoc zagraniczna

4 062 655,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

178 222 745,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

178 222 745,00

427

Zakup usług remontowych

10 598 900,00

430

Zakup usług pozostałych

3 050 345,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

164 573 500,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

154 600,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

154 600,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

154 600,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

1 976 900,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

434 500,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

434 500,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

1 542 400,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 542 400,00

 

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 428 000,00

 

ROZDZIAŁ 92118 – Muzea

11 428 000,00

622

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. innych jedn. sekt. f.p.

11 428 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-31
  • Data obowiązywania: 2010-12-31
  • Z mocą od: 2010-12-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA