| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

DECYZJA Nr 493/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2010 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1)), art. 4 pkt 1 i 6 oraz art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.2)) art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.3)) art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.4)) oraz art. 4a ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.5)) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§ 1.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, niezależnie od zakresów ich czynności ustalonych w odrębnych przepisach, upoważnieniach lub pełnomocnictwach, upoważniam do:

1) podpisywania pism,

2) wydawania decyzji bieżących, w tym również decyzji administracyjnych

– w sprawach należących do zakresu zadań Ministra Obrony Narodowej, określonych w niniejszej decyzji z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”.

§ 2.
W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, upoważniam:

1) Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji Czesława Piątasa do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) profilaktyki wychowawczej i psychologicznej, działalności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, promocji obronności i profesjonalizacji Sił Zbrojnych w kraju i za granicą, badań stosunków społecznych w wojsku oraz działających w wojsku organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych,

b) udzielania odpowiedzi na wypowiedziane przez posłów lub senatorów w trakcie posiedzeń komisji sejmowych lub senackich wnioski i uwagi,

c) koordynowania przedsięwzięć związanych z organizowaniem z udziałem Sił Zbrojnych świąt państwowych i resortowych,

d) określania zadań w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej, we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego WP;

2) Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Cieniucha do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa, przesyłanych wewnątrz resortu, poza resort oraz do odpowiednich struktur NATO, ONZ, UE i międzynarodowych struktur wojskowych,

b) stanowisk przewidzianych do obsady przez żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa, z wyjątkiem stanowisk w przedstawicielstwach dyplomatycznych i stałych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych, przesyłanych wewnątrz resortu, poza resort, a także do odpowiednich struktur NATO, ONZ, UE i innych organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych struktur wojskowych – po zasięgnięciu opinii właściwego w sprawie Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej,

c) kształtowania struktur organizacyjno-etatowych Sił Zbrojnych,

d) nadawania dokumentów kompetencyjnych dowództwom i innym jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, dla których nadawanie dokumentów kompetencyjnych zostało zastrzeżone dla formy rozporządzenia albo zarządzenia Ministra Obrony Narodowej,

e) koordynacji działań mających na celu zapewnienie jednolitości i interoperacyjności funkcjonowania systemów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,

f) koordynacji i nadzoru w Siłach Zbrojnych nad działalnością związaną z realizacją postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 812);

3) Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji Marcina Idzika do podpisywania pism w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w szczególności przyjmowania i przekazywania go poza resort;

4) Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej Zbigniewa Włosowicza do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) militaryzacji, w szczególności wyciągów ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, o czym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612),

b) odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego (DPCS), z zastrzeżeniem kontrasygnaty Szefa Sztabu Generalnego WP,

c) planowania operacyjnego, w szczególności spraw wynikających z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 13 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawach warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426),

d) koordynowania spraw związanych z przygotowaniem organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania oraz przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania obroną państwa, o których mowa w § 12–16 i 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),

e) uzgodnień planów szkolenia obronnego, opracowywanych przez ministrów i wojewodów, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.6)),

f) zlecania Akademii Obrony Narodowej, na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.7)), realizacji zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu szkolenia obronnego dla kierowniczej kadry administracji publicznej w ramach wyższych kursów obronnych,

g) uzgodnień planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, planów operacyjnych funkcjonowania województw, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

h) uzgodnień programów pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

i) przydziału zastępcy attaché obrony dodatkowej powierzchni na cele reprezentacyjne oraz wyrażania członkom personelu ataszatów obrony zgody na pokrycie ze środków jednostki finansującej pełnienie służby poza granicami państwa, kosztów przejazdu i noclegu małżonków towarzyszących im w podróży służbowej,

j) koordynowania spraw związanych z przeprowadzeniem okresowych przeglądów obronnych, o których mowa w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

k) podwyższania gotowości obronnej państwa, w szczególności spraw wynikających z rozporządzenia rady ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

I) infrastruktury krytycznej, w szczególności spraw wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 541) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542).

§ 3.
W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2, upoważniam:

1) Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji Czesława Piątasa do podejmowania decyzji w sprawach:

a) określania celów i kierunków działalności wychowawczej w wojsku,

b) określania zadań w zakresie dyscypliny wojskowej,

c) określania zasadniczych kierunków działań w zakresie społecznych problemów służby oraz rozwiązań systemowych w zakresie informowania o nastrojach w Siłach Zbrojnych, a także badań społecznych w wojsku, prowadzonych przez resortowe i pozaresortowe podmioty naukowo-badawcze,

d) promocji obronności,

e) określania zasadniczych kierunków działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz zasad funkcjonowania wojskowych ośrodków kultury,

f) planowania głównych kierunków ochrony dóbr kultury w resorcie,

g) określania celów i kierunków rekonwersji kadr,

h) planowania i realizacji polityki socjalnej resortu, w tym m.in. działalności wczasowej,

i) organizacji wypoczynku w wojsku,

j) określania celów oraz koordynowania działań w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i służby w jednostkach organizacyjnych resortu,

k) współpracy z zarządami głównymi związków zawodowych pracowników wojska oraz organizacji zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych, a także w zakresie spraw wymagających uzgodnień z tymi zarządami,

I) współpracy w dziedzinie obronności z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi jak również ze szkołami i uczelniami,

m) koordynowania przedsięwzięć resortu obrony w zakresie polityki naukowej i naukowo-technicznej, w tym również występowania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego,

n) realizacji badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej z obszaru techniki i technologii obronnych, rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego, w tym zatwierdzania resortowego Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych,

o) dotyczących dziedziczenia tradycji oręża polskiego przez jednostki wojskowe oraz określania symboliki wojskowej,

p) dotyczących centralnego zaopatrywania jednostek (instytucji) wojskowych, wojskowych placówek, misji pokojowych i polskich jednostek wojskowych oraz polskich kontyngentów wojskowych za granicą w materiały szkoleniowo-wychowawcze i promocyjne oraz prasę,

q) koordynowania zamierzeń związanych z centralnymi uroczystościami państwowymi i wojskowymi oraz obchodami rocznic historycznych, świąt wojskowych i narodowych z udziałem asysty wojskowej,

r) koordynowania innych niż wymienionych w lit. q przedsięwzięć organizowanych z udziałem Sił Zbrojnych;

2) Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Cieniucha do podejmowania decyzji w sprawach:

a) wprowadzania zasad budowy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, których ustrój określają odrębne przepisy,

b) szkolenia i bieżącego funkcjonowania dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i podległych im jednostek wojskowych,

c) dokonywania korekt centralnych planów rzeczowych skutkujących zmianami w układzie wykonawczym budżetu resortu,

d) rezerw mobilizacyjnych i stanów zastrzeżonych w rezerwach gospodarczych określonych w § 2 ust. 3, § 4 ust. 2, § 5 ust. 4, § 6 ust. 1–4, § 8 ust. 4 oraz § 10 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. Nr 5, poz. 15), po zajęciu stanowiska przez Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji,

e) uzgadniania wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie sztandaru jednostce wojskowej,

f) podejmowania zadań związanych z udziałem Sił Zbrojnych z budową i odbudową infrastruktury technicznej na obszarach dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych,

g) nadawania szczegółowych zakresów działania, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. d tiret czwarte i tiret piąte zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107 z późn. zm.8)),

h) określania zasad zaszeregowania do stopni etatowych typowych stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych,

i) podejmowania zadań związanych z użyciem Sił Zbrojnych określonych w art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 5909)),

j) wyrażania zgody na użycie pododdziałów inżynieryjnych do realizacji zadań w ramach nadzoru saperskiego przy oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,

k) wyrażania zgody na użycie pododdziałów inżynieryjnych do realizacji specjalistycznych usług wojskowych obejmujących budowę przepraw mostowych,

I) określania miejsca dyslokacji jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych, z wyjątkiem dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych rozmieszczonych w garnizonie m. st. Warszawa;

3) Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji Marcina Idzika do podejmowania decyzji w sprawach:

a) wyrażania zgody na przedłużenie ostatecznego terminu podpisywania umów dotyczących zadań ujętych w planach rzeczowych i realizowanych centralnie,

b) realizacji planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych realizowanych centralnie, z wyłączeniem spraw wojskowej służby zdrowia,

c) centralnej realizacji planów dostaw sprzętu wojskowego, uzbrojenia, środków bojowych, technicznych, materiałowych, usług i napraw zakładowych,

d) należących do kompetencji Ministra Obrony Narodowej, określonych w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „AMW” w zakresie:

– zarządzania przekazania mienia bez pośrednictwa AMW, na zasadach określonych w art. 4a ustawy,

– sprawowania nadzoru nad działalnością AMW,

– wyrażania zgody na nabycie przez AMW, ze środków finansowych pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, sprzętu wojskowego i uzbrojenia, środków bojowych, technicznych i materiałowych oraz usług i napraw zakładowych w celu przekazania ich Ministerstwu Obrony Narodowej oraz jednostkom podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do użytkowania,

– dokonywania cesji na AMW uprawnień i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,

– przekazywania AMW do zagospodarowania lotnisk wojskowych i portów wojennych współużytkowanych przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,

– rozpatrywania odwołań od decyzji Prezesa AMW w sprawach oddania nieruchomości w trwały zarząd;

4) Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej Zbigniewa WŁOSOWICZA do podejmowania decyzji w sprawach:

a) zatwierdzania planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z NATO i UE, współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych,

b) przyznania powierzchni ponadnormatywnej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w polskich przedstawicielstwach wojskowych na stanowisku służbowym szefa przedstawicielstwa, niższym niż generała brygady, lub na innym stanowisku służbowym,

c) zatwierdzania dokumentów resortu obrony narodowej na spotkania Komitetu ds. Europejskich (KSE),

d) pełnienia przez Ministra Obrony Narodowej funkcji „organu wykonawczego” oraz funkcjonowania polsko-amerykańskiej Wspólnej Komisji, zgodnie z umową z dnia 11 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422),

e) wykonywania postanowień umowy z dnia 20 sierpnia 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych dotyczących rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, zmienionej protokołem podpisanym w Krakowie w dniu 3 lipca 2010 r.,

f) realizacji decyzji Nr 512/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2008 r. zmienionej decyzją Nr 443/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie realizacji zadań resortu obrony narodowej dotyczących rozmieszczenia amerykańskiego systemu obrony przed rakietami balistycznymi oraz baterii Patriot Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowane),

g) uzgodnień planów szkolenia obronnego, opracowywanych przez ministrów i wojewodów, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego,

h) uzgodnień planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, planów operacyjnych funkcjonowania województw, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

i) uzgodnień programów pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego;

5) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej Jacka Olbrychta do podejmowania decyzji w sprawach:

a) wprowadzania zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, po uprzednim zaopiniowaniu przez Szefa Sztabu Generalnego WP,

b) określenia szczegółowych zasad i sposobów postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie jej archiwizowania.

§ 4.
Do osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej należy również, zgodnie z właściwością, uczestniczenie w posiedzeniach:

1) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących;

2) komisji sejmowych, w tym przedstawianie sprawozdań i udzielanie informacji;

3) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania senatorów;

4) komisji senackich i współpraca z nimi.

§ 5.
1. Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, w czasie ich nieobecności, zastępuje w sprawach przekazanych w § 2 pkt 1, 3 i 4 oraz w § 3 pkt 1, pkt 3 i 4 – w zakresie określonym w upoważnieniu przez nich udzielonym Podsekretarz Stanu, stosownie do § 6 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 z późn. zm.10)).

2. Szefa Sztabu Generalnego WP, w czasie jego nieobecności, zastępuje w sprawach przekazanych w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 – w zakresie określonym w upoważnieniu przez niego udzielonym – wyznaczony przez niego zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, stosownie do § 7 ust. 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r.

3. Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w czasie jego nieobecności, w sprawach przekazanych w § 2 pkt 5, zastępuje osoba wyznaczona przez niego, stosownie do § 8 ust. 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r.

4. W sprawach przekazanych w § 1 pkt 2 oraz § 3 Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej i Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, wydając w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzje administracyjne lub przepisy wewnątrzresortowe w formie decyzji:

1) uwierzytelniają podjęty akt odciskiem własnej pieczęci urzędowej, z zamieszczeniem z lewej strony klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”;

2) opatrują wewnątrzresortowy akt prawny:

a) kolejnym numerem według ewidencji prowadzonej na podstawie wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) oznaczeniem, odpowiednio, w brzmieniu: „MON/S.St.”, „MON/SSG”, „MON/PSUM”, „MON/PSPO” i „MON/DG”.

§ 6.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa:

1) przekazują kancelarii Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych obsługującej Ministra Obrony Narodowej kopie aktów prawnych, o których mowa w § 5 ust. 4, w terminie trzech dni od dnia ich wydania;

2) przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej informacje o pismach podpisanych stosownie do § 2 – w sprawach szczególnie ważnych i pilnych, niezwłocznie po podpisaniu pisma.

§ 7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.143.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227, poz. 1505.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

8) Zmiany tekstu zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25, poz. 259 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076 i Nr 65, poz. 553.

10) Zmiany tekstu zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, z 2007 r. Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 23, poz. 287 oraz Nr 20, poz. 260, z 2009 r. Nr 2, poz. 17 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 106.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »