REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 24 poz. 344

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 501/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. e i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Nauką i doskonaleniem znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej obejmuje się żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, a także w zależności od potrzeb – pracowników resortu obrony narodowej.

2. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, rektorzy – komendanci uczelni, uwzględniając wymogi wynikające z celu Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie umiejętności językowych, zapewnią podległym żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej możliwość nauki i podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych.

3. Formami nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej są:

1) programowe nauczanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w szkołach wojskowych;

2) kształcenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej na stacjonarnych kursach językowych;

3) programowe doskonalenie znajomości terminologii wojskowej w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy na specjalistycznych kursach (studiach) trwających dłużej niż 3 miesiące;

4) doskonalenie żołnierzy zawodowych na kursach językowych w placówkach edukacyjnych za granicą;

5) doskonalenie znajomości języków obcych żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia w jednostkach wojskowych;

6) nauczanie na doraźnie zorganizowanych kursach, niewymienionych w ppkt 1-5.

4. Kursy języka angielskiego organizuje się w:

1) Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych, zwanym dalej „WSNJO”;

2) uczelniach wojskowych;

3) ośrodkach doskonalenia językowego resortu;

4) centrach szkolenia.

5. W przypadku braku możliwości kształcenia w ośrodkach językowych, w rozumieniu pkt 4, za zgodą dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, odpowiednich dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Garnizonu Warszawa można organizować szkolenie językowe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz cywilnych szkołach (ośrodkach) językowych na kursach, o których mowa w pkt 12 ppkt 1 i 2.

6. WSNJO jest centralną placówką w systemie kształcenia i egzaminowania językowego w Siłach Zbrojnych, która realizuje priorytetowe zadania resortu w tej dziedzinie. Komendant WSNJO jest jednocześnie Przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanej dalej „CKEJO MON”.

7. WSNJO organizuje kursy języków obcych innych niż języka angielskiego. Za zgodą dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dopuszcza się możliwość realizowania nauczania innych języków obcych w ośrodkach, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 i 3.

8. Nauczanie i egzaminowanie z języka polskiego obcokrajowców na poziomach 1-3 jest realizowane w uczelniach wojskowych oraz WSNJO.

9. Zgodnie z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001, zwanym dalej „Porozumieniem STANAG 6001”, przyjmuje się następujące określenia poziomów znajomości języków obcych:

1) poziom 0 – brak znajomości języka;

2) poziom 0+ – znajomość niepełna podstawowa;

3) poziom 1 – znajomość podstawowa;

4) poziom 1+ – znajomość podstawowa plus;

5) poziom 2 – znajomość dostateczna;

6) poziom 2+ – znajomość dostateczna plus;

7) poziom 3 – znajomość dobra;

8) poziom 3+ – znajomość dobra plus;

9) poziom 4 – znajomość bardzo dobra;

10) poziom 4+ – znajomość bardzo dobra plus;

11) poziom 5 – znajomość doskonała.

10. Opis wymagań językowych na poszczególnych poziomach zaawansowania określa załącznik Nr 1 do decyzji.

11. Znajomość języka obcego:

1) określa się Standardowym Profilem Językowym, zwanym dalej „SPJ”, który jest zestawieniem poziomów, o których mowa w pkt 9, w obrębie poszczególnych sprawności językowych w kolejności: słuchanie (S), mówienie (M), czytanie (C), pisanie (P). Poziom każdej sprawności językowej wpisuje się osobno na świadectwie znajomości języka obcego. Wzór świadectwa określa załącznik Nr 2 do decyzji;

2) ustala się na podstawie części egzaminu prowadzonego na poziomie określonym w opisie wymagań językowych, o których mowa w pkt 10. Części egzaminu oceniane są odrębnie dla każdej ze sprawności językowych. W postępowaniu egzaminacyjnym uzyskanie co najmniej 70 procent możliwych do uzyskania punktów jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu na danym poziomie. Osiągnięcie wyniku 60-69 procent oznacza uzyskanie poziomu bezpośrednio niższego ze znacznikiem +.

12. Pełny cykl kształcenia językowego obejmuje liczbę godzin określoną przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego i dzieli się w trybie nauczania stacjonarnego na 3 kursy semestralne:

1) podstawowego – 1;

2) dostatecznego – 2;

3) dobrego – 3.

13. Nauczanie na kursach stacjonarnych i przygotowanie do egzaminów ze znajomości języków obcych odbywa się na poziomach 1-3, a w przypadku poziomu 4 tylko w WSNJO, w formie kursu doskonalącego. Nie prowadzi się nauczania i egzaminowania na poziomie 5.

14. Opracowywanie i uaktualnianie modeli egzaminów, ich specyfikacji oraz prowadzenie egzaminów ze znajomości języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomach 1-4, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, zapewnia etatowa CKEJO MON. Zasady funkcjonowania oraz prowadzenia egzaminów na poziomach 1-4 określa Regulamin CKEJO MON. Świadectwa znajomości innych języków obcych niż wyżej wymienione, wydane przez cywilne instytucje do tego uprawnione, są honorowane przez resort obrony narodowej, ale nie stanowią podstawy do wydania świadectw według Porozumienia STANAG 6001.

15. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego opracowuje plan kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej na kolejny rok kalendarzowy, w terminie do końca września roku poprzedzającego kształcenie.

16. Egzamin resortowy mogą składać również osoby nie posiadające świadectwa znajomości języka obcego niższego poziomu, w takim przypadku:

1) osoba zdająca egzamin sama określa poziom egzaminu;

2) w przypadku niezaliczenia jednej ze sprawności, na świadectwie wpisywane jest „0” lub, w przypadku świadectwa niższego poziomu, posiadana sprawność.

17. Kształcenie i egzaminowanie z języka angielskiego na poziomie 3 jest realizowane w ośrodkach określonych przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w planie, o którym mowa w pkt 15.

18. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo, o którym mowa w pkt 11. Świadectwo wydaje organ powołujący komisję egzaminacyjną w terminie do trzech miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu.

19. Dopuszcza się wydanie duplikatu świadectwa w razie utraty lub zniszczenia oryginału. Warunkiem wydania duplikatu jest skierowanie przez zainteresowanego wniosku do organu, który powołał komisję egzaminacyjną. Podstawą wydania duplikatu jest protokół z przeprowadzonego egzaminu. Organ powołujący komisję egzaminacyjną prowadzi ewidencję duplikatów świadectw. Wzór duplikatu określa załącznik Nr 3 do decyzji.

20. Jeżeli organ powołujący komisję egzaminacyjną nie posiada protokołu z przeprowadzonego egzaminu, zainteresowany kieruje, drogą służbową, wniosek o wydanie duplikatu świadectwa do dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego wraz z informacją o wyczerpaniu procedury określonej w pkt 19.

21. Nie wydaje się duplikatu świadectwa w razie braku protokołu egzaminacyjnego z przeprowadzonego egzaminu. W takim przypadku zainteresowany jest zobowiązany do powtórnego złożenia egzaminu na danym poziomie.

22. Nie pobiera się opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa.

23. Kandydatów na eksternistyczne sesje egzaminacyjne zgłaszają do CKEJO MON dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, rektorzy – komendanci uczelni wojskowych, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej lub osoby przez nich upoważnione. Przewodniczący CKEJO MON informuje pisemnie organ zgłaszający o zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne sesje egzaminacyjne.

24. W razie negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie nie może odbyć się przed upływem trzech miesięcy, z wyjątkiem egzaminu dla osób, które ukończyły kurs stacjonarny oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych.

25. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz rektorzy – komendanci uczelni wojskowych, powołują na własne potrzeby wewnętrzne komisje egzaminacyjne do prowadzenia egzaminów z języka angielskiego na poziomach 1 i 2.

26. W egzaminach, o których mowa w pkt 25, mogą brać udział przedstawiciele CKEJO MON, stosownie do uprawnień nadanych przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

27. Osoby, które uzyskały świadectwa znajomości języków obcych, wydane przez upoważnione instytucje resortu obrony innych państw, które ratyfikowały Porozumienie STANAG 6001, mają obowiązek przedłożyć je CKEJO MON w terminie do 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia, o czym informuje je organ kierujący.

28. CKEJO MON uznaje świadectwa, o których mowa w pkt 27, poprzez przeniesienie SPJ z dokumentu zagranicznego na druk świadectwa, o którym mowa w pkt 11.

29. Podstawą do wydania świadectwa, o którym mowa w pkt 11, są dyplomy ukończenia krajowych i zagranicznych studiów filologicznych pierwszego stopnia – SPJ 3333, drugiego stopnia – SPJ 4444. Dyplomy ukończenia zagranicznych studiów, trwających nie krócej niż 9 miesięcy oraz dwujęzycznych studiów lingwistycznych – SPJ 3333.

30. Inne dokumenty, niż wymienione w pkt 27 i 29, wydawane przez zagraniczne i krajowe placówki edukacyjne, poświadczające znajomość języków obcych, nie stanowią podstawy do wydania świadectwa, o którym mowa w pkt 11. Aby uzyskać takie świadectwo należy złożyć egzamin, którego tryb i zakres określa Regulamin CKEJO MON.

31. Zgodę na przystąpienie do egzaminu ze znajomości języka obcego, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, przez osoby spoza resortu obrony narodowej wyrażają:

1) dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w odniesieniu do poziomów 3 i 4;

2) rektorzy – komendanci uczelni wojskowych w odniesieniu do poziomów 1 i 2.

32. Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa są zobowiązane przystąpić do certyfikacji językowej przed CKEJO MON, jeśli od daty wystawienia ostatniego świadectwa upłynęły 24 miesiące. Zasady prowadzenia certyfikacji określa Regulamin CKEJO MON. Dopuszcza się możliwość certyfikacji językowej w innych instytucjach zgodnie z wymogami strony przyjmującej, na podstawie odrębnych porozumień i umów międzynarodowych.

33. Komendant WSNJO jako Przewodniczący CKEJO MON w uzgodnieniu z dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) przygotowuje materiały egzaminacyjne na potrzeby prowadzonych w rodzajach Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa i uczelniach pokursowych sesji egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomach 1-3;

2) przygotowuje i przeprowadza, nie rzadziej niż raz w roku, szkolenie kierowników ośrodków szkolenia oraz egzaminatorów w celu doskonalenia procedur egzaminacyjnych na poziomach 1-3 na potrzeby ośrodków kształcenia językowego resortu obrony narodowej;

3) opracowuje i udostępnia organizatorom kształcenia językowego resortu programy kształcenia językowego oraz wykazy literatury bazowej;

4) dokonuje niezbędnych zmian w programach nauczania języków obcych na wszystkich poziomach oraz modelach egzaminacyjnych ze znajomości języków obcych;

5) opracowuje testy sprawdzające umiejętności językowe na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w resorcie obrony narodowej na stacjonarne kursy języka angielskiego poziomu 3.

34. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) kwalifikuje żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej – w uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa, rektorami – komendantami uczelni, dyrektorami (szefami) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, a w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej, po uzgodnieniu przez ich przełożonych z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej – do placówek edukacyjnych, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i 2 i w pkt 5, w ramach przydzielonej dotacji budżetowej, uwzględniając wymogi celu Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie umiejętności językowych;

2) nadzoruje system kształcenia i egzaminowania językowego w resorcie obrony narodowej;

3) prowadzi, według potrzeb, kontrolę egzaminów, o których mowa w pkt 17 i 25.

35. Dowódcy rodzajów Sil Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa:

1) organizują naukę języków obcych dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej;

2) prowadzą postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób kierowanych na kursy językowe do placówek edukacyjnych, o których mowa w pkt 4 ppkt 3 i 4 oraz w pkt 5;

3) zgłaszają do dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kandydatów na kursy, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i 2, w terminie 45 dni przed rozpoczęciem kursu;

4) uzupełnią plany szkolenia realizowane w jednostkach wojskowych o doskonalenie języka angielskiego w zakresie terminologii wojskowej;

5) uwzględnią w programach kształcenia podoficerów oraz szkolenia specjalistycznego oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych zawodowych problematykę dotyczącą doskonalenia znajomości terminologii wojskowej, o której mowa w pkt 3 ppkt 3;

6) przekazują w terminie do końca lutego i września każdego roku kalendarzowego, dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego sprawozdania, o stanie znajomości języka angielskiego przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych objętych celem Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie umiejętności językowych – wzór sprawozdania określa załącznik Nr 4 do decyzji.

36. Kierowanie na kursy języków obcych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

37. Rektorzy – komendanci uczelni wojskowych:

1) zapewnią kandydatom na żołnierzy zawodowych nauczanie języka angielskiego w podległych uczelniach, tak aby przed egzaminem na oficera absolwenci:

a) studiów wyższych posiadali znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 3232,

b) studium oficerskiego posiadali znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 2222, z wyjątkiem korpusów osobowych żandarmerii wojskowej, medycznego, duszpasterstwa, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz wywiadu i kontrwywiadu, dla których poziom kształcenia określają, w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Kadr, osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej);

2) uwzględnią w programach studiów i kursów, w ramach systemu doskonalenia zawodowego, potrzeby doskonalenia znajomości anglojęzycznej terminologii wojskowej.

38. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na oficera:

1) absolwentów studiów wyższych prowadzonych w uczelniach wojskowych jest posiadanie świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie minimum SPJ 3232;

2) absolwentów studiów wyższych prowadzonych w uczelniach niewojskowych jest posiadanie świadectwa znajomości języka obcego na poziomie określonym, w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Kadr, przez osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej);

3) absolwentów studium oficerskiego jest posiadanie świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie minimum SPJ 2222, z wyjątkiem korpusów osobowych, o których mowa w pkt 37 ppkt 1 lit. b;

4) w szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora Departamentu Kadr, dopuszcza się znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na niższym poziomie.

39. W postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w pkt 34 oraz pkt 35 ppkt 2, zachowuje się następujące priorytety typowania kandydatów:

1) realizacja celu Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych;

2) przygotowanie do szkolenia i na stanowiska za granicą;

3) wymogi określone w karcie opisu stanowiska służbowego;

4) szczególne potrzeby Sił Zbrojnych.

40. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:

1) pierwszy etap, administracyjny, prowadzi się według następujących zasad:

a) do prowadzenia kwalifikacji dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa (lub osoby przez nich upoważnione) powołują doraźne komisje kwalifikacyjne, które na podstawie przedłożonych dokumentów zgłaszanych kandydatów, dokonują kwalifikacji,

b) kwalifikacją obejmuje się kandydatów, zgodnie z priorytetami określonymi w pkt 39, posiadających świadectwa znajomości języka obcego na poziomie odpowiednim do poziomu kursu, kwalifikacje te nie dotyczą osób rozpoczynających naukę języka obcego na poziomie 1,

c) nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy o tym samym poziomie osób, które nie otrzymały świadectwa znajomości języka obcego na poziomie założonym w programie kursu,

d) osoby, o których mowa w lit. c, przed zakwalifikowaniem na kurs wyższego poziomu, zobowiązuje się do zaliczenia brakujących sprawności w trybie eksternistycznym;

2) drugi etap postępowania kwalifikacyjnego realizuje się według następujących zasad:

a) prowadzony jest w ośrodkach kształcenia językowego i polega na przeprowadzeniu testu sprawdzającego na poziomie o jeden niższym od poziomu kursu, z wyjątkiem postępowania kwalifikacyjnego na poziom 1,

b) celem testu jest ocena poziomu znajomości języka obcego oraz zakwalifikowanie kandydatów do odpowiednich grup szkoleniowych,

c) dopuszcza się możliwość zakwalifikowania na kurs stacjonarny języka obcego osób, które nie posiadają znajomości języka obcego na poziomie bezpośrednio niższym, a uzyskały wymagane minimum 50 procent maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania;

3) organizatorzy kształcenia językowego przesyłają dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie 14 dni od daty zakończenia kwalifikacji, sprawozdanie z ich przebiegu.

41. W przypadku niezaliczenia testu, o którym mowa w pkt 40 ppkt 2, na poziomie co najmniej 50 procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, kandydat jest skreślany z wykazu zakwalifikowanych na kurs. W przypadku zaliczenia testu, o przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

42. Wymagania w zakresie znajomości języków obcych na poszczególnych stanowiskach służbowych określa karta opisu stanowiska służbowego.

43. Świadectwa znajomości języków obcych wydane zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, jak również świadectwa wydane na podstawie

dyplomów ukończenia krajowych lub zagranicznych studiów językowych pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia albo studiów filologicznych, są ważne bezterminowo.

44. Żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy w wyniku złożenia egzaminu przed CKEJO MON w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie SPJ 3333 lub SPJ 4444, przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 złotych. W przypadku żołnierzy zawodowych nagrody przyznaje dyrektor Departamentu Kadr, na wniosek dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. Nagrody wypłaca się ze środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych, pozostawionych do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. W przypadku pracowników resortu obrony narodowej nagrody wypłacane są przez pracodawcę.

45. Nagród, o których mowa w pkt 44, nie przyznaje się żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy:

1) ukończyli krajowe lub zagraniczne studia językowe pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, albo studia filologiczne z danego języka;

2) uzyskali świadectwa znajomości języka obcego na podstawie ukończenia studiów zagranicznych lub ukończyli stacjonarne kursy językowe w kraju lub za granicą;

3) ukończyli studia wyższe w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych począwszy od 2008 r.;

4) zostali skierowani na kursy stacjonarne i uczestniczyli w nich, ale z różnych przyczyn ich nie ukończyli, a egzamin ze znajomości języka obcego złożyli w trybie eksternistycznym.

46. Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego regulują odrębne przepisy.

47. Traci moc decyzja Nr 530/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków w resorcie obrony narodowej (Dz. U. Nr 23, poz. 292 oraz z 2010 r. Nr 19, poz. 251).

48. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich


Załącznik 1. [KRYTERIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH]

Załączniki do decyzji Nr 501/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 grudnia 2010 r. poz. 344

Załącznik Nr 1

KRYTERIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj


Załącznik 2. [ŚWIADECTWO]

Załącznik Nr 2

ŚWIADECTWO

infoRgrafika

Załącznik 3. [DUPLIKAT - ŚWIADECTWO]

Załącznik Nr 3

DUPLIKAT – ŚWIADECTWO

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI CELU SIŁ ZBROJNYCH E 0356]

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI CELU SIŁ ZBROJNYCH E 0356

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA