REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 5

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 508/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:
Cz. Piątas

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON: z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25, poz. 259 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212.

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE]

Załączniki do decyzji Nr 508/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 5)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „Odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, stanowi symbol świadectwa przynależności do żołnierskiej rodziny Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz jest zewnętrznym wyrazem więzi duchowej, łączącej wszystkich żołnierzy. Odznaka ma symbolizować więź wojska z regionem oraz wpisywać się w jego historię i tradycje, jak również odzwierciedlać trwały związek Wojskowej Komendy Uzupełnień z Wyszkowem.

Fakt otrzymania Odznaki jest zaszczytem i przejawem uhonorowania za wzorową służbę wojskową (pracę). Wyraża on poczucie dumy z przynależności do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, zwanej dalej „WKU”.

2. Prawo do otrzymania Odznaki przysługuje:

1) Komendantowi WKU – z dniem jej wprowadzenia, a kolejnym komendantom – z dniem objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po przesłużeniu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”;

4) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU – na wniosek Komendanta lub Komisji.

3. Odznakę nadaje Komendant WKU na wniosek Komisji.

4. Wręczenie odznaki odbywa się na uroczystej zbiórce stanu osobowego w dniu święta WKU lub świąt wojskowych i państwowych.

5. Członkowie Komisji wybierani są na zebraniach przedstawicielskich WKU.

6. W skład Komisji wchodzi:

1) dwóch oficerów;

2) dwóch pracowników wojska.

7. Prawo do Odznaki tracą żołnierze (inne osoby), ukarani prawomocnym wyrokiem sądu lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

8. Decyzję o pozbawieniu prawa do Odznaki podejmuje Komendant WKU z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.

9. Od decyzji o pozbawieniu prawa do Odznaki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki.

10. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

11. Wnioski o nadanie lub pozbawienie Odznaki opiniuje i ewidencjonuje Komisja.

12. Fakt nadania lub pozbawienia Odznaki podlega odnotowaniu w rozkazie Komendanta WKU.

13. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Koszty wykonania Odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

15. Osobom wyróżnionym Odznaką nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-02-18
  • Data obowiązywania: 2011-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA