REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 8

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 511/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Czarnem

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Czarnem.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GARNIZONOWEGO OŚRODKA MOBILIZACYJNEGO W CZARNEM]

Załączniki do decyzji Nr 511/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 8)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
GARNIZONOWEGO OŚRODKA MOBILIZACYJNEGO W CZARNEM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GARNIZONOWEGO OŚRODKA MOBILIZACYJNEGO W CZARNEM]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
GARNIZONOWEGO OŚRODKA MOBILIZACYJNEGO W CZARNEM

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GARNIZONOWEGO OŚRODKA MOBILIZACYJNEGO W CZARNEM]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
GARNIZONOWEGO OŚRODKA MOBILIZACYJNEGO W CZARNEM

1. Odznaka pamiątkowa Garnizonowego ośrodka Mobilizacyjnego jest symbolem dziedziczonych tradycji oraz świadectwem przynależności do żołnierskiej społeczności oraz zewnętrznym wyrazem więzi duchowej łączącej kolejne pokolenia żołnierzy. Powinna być powodem do dumy i nakazem kontynuacji tradycji.

2. Celem nadawania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie wzorowej służby wojskowej. Żołnierz, któremu nadano prawo do odznaki jest zobowiązany do przestrzegania zasad godnego i honorowego postępowania.

3. Odznakę pamiątkową Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego stanowi krzyż równoramienny wzoru maltańskiego o wymiarach 40 mm x 40 mm. Krzyż jest w barwach błękitu z obwolutą różu na tle srebrnych promieni. Pośrodku krzyża znajduje się wizerunek orła hallerowskiego z herbem miasta Czarne na piersi. Na dolnym ramieniu krzyża został umieszczony skrót nazwy jednostki GOM.

4. Odznakę pamiątkową GOM w Czarnem, zwaną dalej „Odznaką”, nosi się na lewej kieszeni munduru galowego i wyjściowego, zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Odznaki są numerowane na rewersie.

6. Odznakę z numerem 1 przekazuje się do Sali tradycji jednostki wojskowej.

7. Prawo do otrzymania Odznaki przysługuje:

1) Komendantowi GOM z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w GOM Czarne co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie Odznaki;

4) pracownikom wojska po przepracowaniu w GOM co najmniej dwóch lat;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla GOM.

8. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona wyłącznie przez jej posiadacza. Niedopuszczalne jest przekazanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

9. Komisję do spraw odznaki pamiątkowej GOM, zwaną dalej „Komisją”, tworzy dwóch oficerów i dwóch podoficerów zawodowych, wybranych w głosowaniu podczas zebrań poszczególnych korpusów osobowych.

10. Zadaniem Komisji jest przyjmowanie i opiniowanie wniosków, prowadzenia spraw ewidencyjnych i technicznych.

11. Odznakę nadaje Komendant GOM, na wniosek Komisji.

12. Wniosek w sprawie nadania (pozbawienia) odznaki, komisja kieruje do komendanta z własnej inicjatywy lub na wniosek podjęty przez zebrania środowiskowe po jego zaopiniowaniu.

13. Fakt nadania Odznaki potwierdza Komendant GOM w rozkazie jednostki wojskowej i wręcza ją wraz z legitymacją na uroczystej zbiórce całego stanu osobowego z okazji świąt państwowych, wojskowych oraz po zakończeniu ćwiczeń lub w dniu zwolnienia żołnierzy do rezerwy.

14. Prawo do odznaki traci żołnierz prawomocnie ukarany sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek, pracownik za czyny sprzeczne z normami moralnymi lub rażące naruszenie Kodeksu pracy.

15. Decyzję o pozbawieniu prawa do Odznaki podejmuje Komendant GOM z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

16. Koszty wykonania Odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

17. Osobom wyróżnionym Odznaką nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-02-18
  • Data obowiązywania: 2011-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA