REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 9

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 512/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji

4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:
Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załączniki do decyzji Nr 512/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 9)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI ROZPOZNAWCZEJ104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

1. Odznaka pamiątkowa 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, zwanego dalej 104. batalionem, jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej w szeregach 104. batalionu. Symbolika odznaki nawiązuje do charakteru i specyfiki służby w 104. batalionie, ukazuje związek z miastem w jakim ten batalion powstał i stacjonuje. Noszenie odznaki pamiątkowej 104. batalionu jest zewnętrzną oznaką przywiązania do pododdziału. Celem nadawania odznaki pamiątkowej 104. batalionu zabezpieczenia jest ukazanie uznania dla postawy osoby, której odznakę nadano oraz dumy z przynależności i honoru służenia w tym batalionie.

2. Odznaka pamiątkowa 104. batalionu ma kształt krzyża prostoramiennego o wymiarach 40 mm x 40 mm.

W krzyż jest wrysowana figura karo, w kolorze czarnym, która dzieli każde z ramion krzyża na pół. Ramiona krzyża są w kolorach pomarańczowym z jednej strony i chabrowym z drugiej. Wykorzystane barwy pomarańczowo-chabrowe, są charakterystyczne dla jednostek dowodzenia i jednostek samochodowych. Barwa czarna jest swoista dla jednostek zabezpieczenia technicznego, a połączenie wszystkich tych kolorów charakteryzuje 104. batalion.

W tle krzyża znajduje się okrąg, którego składowymi są: z prawej strony srebrne koło kierownicy, a z lewej strony srebrne koło zębate, symbolizujące służby logistyczne i samochodowe.

Środkową część odznaki pamiątkowej zdobi herb miasta Wałcz, jako ukłon w stronę władz i mieszkańców miasta. Powyżej herbu miasta, na górnym ramieniu krzyża umieszczony jest numer batalionu „104” w złotym kolorze. Na przeciwległym ramieniu krzyża, znajduje się rok utworzenia 104. batalionu (2006).

Na rewersie odznaki pamiątkowej znajduje się jej numer oraz gwintowany bolec.

3. Do nadania lub odebrania prawa do odznaki pamiątkowej 104. batalionu powołuje się Komisję do spraw Odznaki Pamiątkowej 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, zwaną dalej „Komisją”. W jej skład wchodzą: dowódca batalionu, mąż zaufania oficerów, mąż zaufania podoficerów, pomocnik dowódcy ds. podoficerów, przedstawiciel szeregowych zawodowych, przewodniczący związków zawodowych pracowników wojska.

4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy 104. batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 104. batalionie co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w 104. batalionie, mają do niej przydział mobilizacyjny i wyróżnili się podczas ćwiczeń wojskowych;

4) pracownikom wojska po przepracowaniu w 104. batalionie co najmniej 2 lat;

5) osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 104. batalionu.

5. Odznaki pamiątkowe mogą być wręczane w dniu święta narodowego, wojskowego, święta jednostki wojskowej, w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych lub w dniu zwalniania żołnierzy do rezerwy.

6. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

7. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 104. batalionu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

8. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej i legitymacji nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

9. Odznaki pamiątkowe posiadają numer. Fakt nadania względnie odebrania prawa do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie dziennym i kronice jednostki wojskowej. Ewidencję odznak prowadzi Komisja do spraw Odznaki.

10. Odznakę pamiątkową z numerem 1 przekazuje się do sali tradycji 104. batalionu.

11. Żołnierze noszą odznakę pamiątkową na lewej kieszeni munduru galowego i wyjściowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-02-18
  • Data obowiązywania: 2011-02-18
  • Dokument traci ważność: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA