| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 92/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 175 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania i kompetencje osób funkcyjnych oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa w części 29 – Obrona Narodowa, zwanego dalej „budżetem resortu obrony narodowej”.
§ 2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) decyzja o centralnych planach rzeczowych – decyzję Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6);

2) dysponent – dysponenta środków budżetu państwa określonych stopni: dysponenta części budżetowej drugiego lub trzeciego stopnia, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637);

3) jednostka (komórka) organizacyjna – jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej i komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) klasyfikacja – klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546);

5) limit stanów średniorocznych żołnierzy – stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, żołnierzy okresowej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy służby przygotowawczej, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone;

6) nota budżetowa – notę budżetową Dyrektora Departamentu Budżetowego, określającą zasady i tryb pracy nad projektem budżetu resortu obrony narodowej;

7) plan finansowy resortu obrony narodowej – roczny plan zawierający zestawienie dochodów i wydatków budżetowych wszystkich dysponentów środków budżetu państwa, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, instytucji gospodarki budżetowej oraz przychodów i kosztów państwowego funduszu celowego;

8) plan finansowy w układzie zadaniowym – trzyletni plan sporządzany na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

9) plan finansowy dysponenta części budżetowej – szczegółowy plan dochodów i wydatków dysponenta części budżetowej, opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji;

10) plany rzeczowe zadań (RZ) – sporządzane na etapie wstępnego planowania budżetowego, zbiory formularzy rzeczowych zadań, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok planistyczny, wydawane co roku na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy, zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów”;

11) pozostałe plany:

a) plan współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmujący wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej,

b) plan prac normalizacyjnych,

c) plan badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych;

12) pozycja – szczegółowy paragraf, określony w załączniku Nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

13) program rozwoju Sił Zbrojnych – program rozwoju Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i Nr 157, poz. 1241);

14) projekt budżetu – formularze dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;

15) układ zadaniowy – układ budżetu, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

16) umowa wieloletnia – umowę zawartą na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, z której wynika zobowiązanie finansowe resortu obrony narodowej na lata przyszłe;

17) wynagrodzenia – wynagrodzenia określone na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.2));

18) zatrudnienie bazowe – wielkość zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 2 pkt 7-8 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.3)), wynikająca z decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65 i Nr 17, poz. 236).

Rozdział 2

Dysponenci środków budżetu państwa, organy planujące i współplanujące

§ 3.

1. Dysponentem budżetu resortu obrony narodowej jest Minister Obrony Narodowej, zwany dalej „dysponentem części budżetowej”. Dysponent części budżetowej z otrzymanych środków budżetowych pokrywa wydatki oraz przekazuje środki podległym dysponentom środków budżetu państwa.

2. Wykaz dysponentów drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowej określa załącznik Nr 1 do decyzji.

3. Funkcję dysponenta trzeciego stopnia w imieniu dysponenta części budżetowej, w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do decyzji, wykonuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy decyzji dotyczące dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej.

§ 4.
1. Obsługę finansowo-księgową dysponenta części budżetowej wykonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

2. Obsługę merytoryczną zadań dysponenta części budżetowej wykonują, stosownie do kompetencji i określonych przez dysponenta części budżetowej upoważnień, dyrektorzy (szefowie) jednostek (komórek) organizacyjnych.

3. Obsługa merytoryczna zadań, o których mowa w ust. 2, polega w szczególności na:

1) prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2) zawieraniu umów dotyczących realizowanych zadań – na podstawie imiennych upoważnień, udzielonych przez dysponenta części budżetowej;

3) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów;

4) ustalaniu, przydzielaniu i rozliczaniu dotacji budżetowych;

5) zatwierdzaniu dowodów księgowych;

6) dochodzeniu należności wynikających z realizowanych umów.

§ 5.
1. Organami planującymi są:

1) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

2) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

3) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

4) Naczelny Prokurator Wojskowy;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

6) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

7) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

8) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

9) Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego;

10) Dyrektor Departamentu Infrastruktury;

11) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

12) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

2. Do zadań organów planujących należy:

1) planowanie oraz koordynacja realizacji dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych przez Ministra Obrony Narodowej dla tych jednostek (komórek) organizacyjnych;

2) podział zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na dysponentów realizujących oraz przedstawianie właściwym dysponentom propozycji zmian tego podziału w trakcie roku budżetowego;

3) uzgadnianie wniosków kierowanych bezpośrednio do dysponenta części budżetowej przez dysponentów realizujących w zakresie zmian wysokości planu wydatków przez nich koordynowanego;

4) przygotowanie okresowych informacji o realizacji budżetu.

3. Zadania dotyczące dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej nadzorowanych przez organy planujące, wykonywane są za pośrednictwem tych organów.

§ 6.
1. Organami współplanującymi są:

1) Dowódca Wojsk Lądowych;

2) Dowódca Sił Powietrznych;

3) Dowódca Marynarki Wojennej.

2. Do zadań organów współplanujących należy przedstawianie właściwym dysponentom drugiego stopnia:

1) propozycji zadań dodatkowych wykraczających poza bieżącą działalność z określeniem ich skutków finansowych;

2) potrzeb związanych z przygotowaniem komponentów do udziału w misjach, ćwiczeniach i innych zamierzeniach;

3) propozycji podziału przydzielonych limitów stanów średniorocznych żołnierzy oraz propozycji zmian w tym zakresie;

4) podziału wielkości zatrudnienia bazowego, propozycji podziału funduszy wynagrodzeń osobowych oraz propozycji zmian w wielkości zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń

– w zakresie jednostek wojskowych im podporządkowanych.

Rozdział 3

Komisja Budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej

§ 7.

1. Organem właściwym do rozpatrywania spraw budżetowych resortu obrony narodowej jest Komisja Budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej, zwana dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Minister Obrony Narodowej jako przewodniczący Komisji;

2) Sekretarz Stanu;

3) Podsekretarze Stanu;

4) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

5) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej;

6) Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej;

7) Dyrektor Departamentu Budżetowego;

8) Dyrektor Departamentu Kadr;

9) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

10) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

11) dysponenci drugiego stopnia;

12) Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego lub Główny Księgowy Budżetu resortu obrony narodowej jako sekretarz Komisji.

3. Przewodniczący Komisji:

1) w zależności od porządku posiedzenia, zaprasza do udziału w posiedzeniach Komisji lub ich częściach osoby inne, niż wymienione w ust. 2;

2) określa tematykę i terminy posiedzeń Komisji.

4. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Budżetowy. Dyrektor Departamentu Budżetowego może żądać od dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) jednostek (komórek) organizacyjnych informacji dotyczących spraw rozpatrywanych przez Komisję.

5. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz Komisji, a zatwierdza przewodniczący Komisji. Sekretarz Komisji przesyła członkom Komisji zatwierdzony protokół.

6. Dysponenci wszystkich stopni mogą tworzyć zespoły do rozpatrywania spraw budżetowych, określając ich skład, zadania oraz tryb pracy.

Rozdział 4

Planowanie budżetu resortu obrony narodowej

§ 8.

1. Podstawą planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej są wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego na dany rok budżetowy zwane dalej „wytycznymi Ministra” określające w szczególności:

1) priorytety i zasadnicze przedsięwzięcia;

2) limity wydatków budżetowych dla dysponentów oraz organów planujących;

3) limity stanów średniorocznych żołnierzy z uwzględnieniem uczelni wojskowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej;

4) szacowane przychody państwowego funduszu celowego;

5) propozycje zmian systemowych;

6) wielkości zatrudnienia bazowego.

2. Projekt wytycznych, o których mowa w ust. 1, opracowuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na podstawie:

1) zadań dla danego roku budżetowego, określonych w programie rozwoju Sił Zbrojnych na kolejne lata oraz planowanych na ten rok środków;

2) propozycji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) propozycji limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

4) zweryfikowanych planów rzeczowych zadań (RZ);

5) propozycji przedstawionych przez dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) jednostek (komórek) organizacyjnych, w zakresie zadań planowanych i realizowanych w oparciu o ich wytyczne;

6) propozycji wielkości zatrudnienia bazowego.

3. Wielkość limitów wydatków budżetowych ustalana jest na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz zadań ujętych w programie rozwoju Sił Zbrojnych na kolejne lata, dokonanych i planowanych zmian w priorytetach rozwoju oraz zmian organizacyjno-etatowych.

4. Propozycje dotyczące limitów stanów średniorocznych żołnierzy (z wyodrębnieniem rezerwy kadrowej) przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Propozycje dotyczące urzędu Ministra Obrony Narodowej wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

5. Dysponenci drugiego stopnia mogą wydawać wytyczne do planowania budżetowego dla dysponentów im podległych. Organy planujące mogą wydawać wytyczne do planowania budżetowego w zakresie wydatków przez nich planowanych.

§ 9.
Ogólny zakres planowanych wydatków, ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez dysponentów, organy planujące i dyrektorów (szefów) niektórych jednostek (komórek) organizacyjnych określa załącznik Nr 2 do decyzji. Szczegółowe zasady i tryb opracowania projektów budżetów określa nota budżetowa.
§ 10.
Szczegółowy zakres wydatków planowanych przez dysponentów i dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) niektórych jednostek (komórek) organizacyjnych określają wytyczne Ministra Obrony Narodowej.
§ 11.
Dysponenci oraz organy planujące, na każdym etapie planowania, są obowiązani dostosować planowane zadania do przydzielonych im limitów wydatków, uwzględniając i wyodrębniając wszystkie źródła ich finansowania.
§ 12.
Dysponenci oraz organy planujące sporządzają projekty budżetów do wysokości limitów zawartych w wytycznych Ministra Obrony Narodowej.
§ 13.
Dysponenci oraz organy planujące sporządzają projekty budżetów w układzie tradycyjnym według klasyfikacji oraz w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata.
§ 14.
Prezesi Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz dyrektor instytucji gospodarki budżetowej sporządzają projekty planów finansowych na zasadach, o których mowa w § 13.
§ 15.
Dyrektor Departamentu Budżetowego określa w odrębnej decyzji tryb, zasady i terminy weryfikacji projektów budżetów dysponentów drugiego stopnia, trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej oraz materiałów opracowywanych do projektu budżetu resortu obrony narodowej przez organy planujące i inne jednostki (komórki) organizacyjne.
§ 16.
1. W projektach budżetów, oprócz dochodów i wydatków budżetowych, wyodrębnia się również wydatki finansowane ze środków zagranicznych oraz z innych źródeł.

2. Projekty budżetów uwzględniające zmiany dokonane na podstawie protokołu z weryfikacji przeprowadzonej na podstawie decyzji, o której mowa w § 15, mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia procedur o udzielenie zamówień.

3. Skorygowane przez dysponentów i organy planujące projekty budżetów, o których mowa w ust. 2, stanowią podstawę do przygotowania przez Dyrektora Departamentu Budżetowego projektu budżetu, w tym w układzie zadaniowym i jego uzasadnienia oraz informacji o sporządzonym projekcie budżetu na potrzeby sejmowych i senackich komisji.

4. Dyrektor Departamentu Budżetowego informuje dysponentów oraz organy planujące o autopoprawkach do projektu budżetu resortu obrony narodowej zgłoszonych na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej.

§ 17.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 25 października każdego roku, przekazuje dysponentom drugiego stopnia, dysponentom trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej, organom planującym oraz kierownikom instytucji gospodarki budżetowej informacje o:

1) kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń;

2) wielkości planowanych przychodów i kosztów instytucji gospodarki budżetowej;

3) limitach stanów średniorocznych żołnierzy;

wynikające z projektu ustawy budżetowej.

2. Do dnia 15 listopada każdego roku dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, którzy planują przekazanie całości lub części dochodów i wydatków innym dysponentom, przekazują im projekty planów finansowych w podziale na właściwych dysponentów trzeciego stopnia, obejmujące uzgodnione kwoty dochodów i wydatków podlegających przekazaniu.

3. W terminie i układzie, o którym mowa w ust. 2, organy planujące przekazują projekty swoich planów finansowych właściwym dysponentom drugiego stopnia bądź dysponentom trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej w zakresie planowanych do realizacji kwot dochodów i wydatków oraz limitów stanów średniorocznych żołnierzy.

4. Pomiędzy dysponentami drugiego stopnia oraz dysponentami trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi części budżetowej mogą być dokonywane przesunięcia budżetu w zakresie zadań:

1) realizowanych centralnie, w tym objętych planem prac normalizacyjnych realizowanych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa;

2) wynikających ze struktur organizacyjnych dysponentów, z uwzględnieniem wydatków wzajemnie kompensujących się;

3) innych, uzasadnionych względami ekonomicznymi.

5. Do dnia 1 grudnia każdego roku, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, organy planujące oraz kierownicy instytucji gospodarki budżetowej przekazują:

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – projekty planów finansowych na rok planistyczny, z wyszczególnieniem dochodów i wydatków podlegających przekazaniu innym dysponentom;

2) podległym dysponentom – projekty ich planów finansowych (dotyczy dysponentów drugiego stopnia), w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji. Dyrektor Departamentu Budżetowego w informacji, o której mowa w ust. 1, może określić inną szczegółowość sporządzenia projektów planów finansowych.

6. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie, o którym mowa w ust. 5, poinformuje organy współplanujące o finansowym zabezpieczeniu jednostek wojskowych w zakresie zadań, o których mowa w § 6 ust. 2.

7. Dysponenci oraz Dyrektor Departamentu Budżetowego w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej, sporządzają i zatwierdzają, w terminie do dnia 20 grudnia, projekty planów finansowych w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków. W swoich projektach planów finansowych dysponenci uwzględniają kwoty wydatków oraz limity stanów średniorocznych żołnierzy otrzymane od innych dysponentów i organów planujących, o których mowa w ust. 2 i 3.

8. Zatwierdzone projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 7, stanowią podstawę gospodarki finansowej, w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia zatwierdzenia planu finansowego, sporządzonego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

9. Dyrektor Departamentu Budżetowego, w terminie, o którym mowa w ust. 7, w uzgodnieniu z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego zapewniając jego zgodność z projektem ustawy budżetowej. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Wykonywanie budżetu

§ 18.

1. Podstawę wykonywania budżetu, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 17 ust. 8, stanowi decyzja budżetowa Ministra Obrony Narodowej, zwana dalej „decyzją budżetową”.

2. Decyzja budżetowa zawiera w szczególności:

1) kwoty dochodów i wydatków budżetu, wynikające z ustawy budżetowej;

2) plan finansowy resortu obrony narodowej;

3) podział planu finansowego resortu obrony narodowej;

4) limity stanów średniorocznych żołnierzy – dla dysponentów oraz dla innych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych;

5) zestawienie przychodów i kosztów instytucji gospodarki budżetowej;

6) wykaz i podział dotacji;

7) zasady dokonywania rozliczeń niektórych wydatków;

8) przychody i koszty oraz stan środków obrotowych państwowego funduszu celowego, w tym należności i zobowiązania.

3. Projekt decyzji budżetowej sporządza Dyrektor Departamentu Budżetowego i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Decyzja podlega przekazaniu członkom Komisji, dysponentom oraz jednostkom (komórkom) organizacyjnym, których dotyczy.

§ 19.
1. Dysponenci drugiego stopnia, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, dokonują i przekazują w formie rozkazu podległym dysponentom trzeciego stopnia podział:

1) dochodów i wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

2) limitów stanów średniorocznych żołnierzy oraz wynagrodzeń;

3) innych niewymienionych zadań.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, może określać również zasady realizacji przydzielonego planu dochodów i wydatków budżetowych.

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informuje o podziale, o którym mowa w ust. 1, organy współplanujące, w zakresie jednostek wojskowych im podporządkowanych będących dysponentami trzeciego stopnia.

4. Dysponenci wyższego stopnia mogą dodatkowo limitować wydatki podległym dysponentom.

§ 20.
1. Dysponenci trzeciego stopnia (dysponent części budżetowej oraz dysponenci drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) sporządzają plany finansowe w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków – zachowując zgodność z określonymi dla nich kwotami w zakresie działów, rozdziałów, paragrafów. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia przesyłają tym dysponentom plany finansowe, w terminie przez nich określonym.

2. Obowiązek sporządzania planów finansowych dotyczy również państwowego funduszu celowego oraz innych źródeł finansowania, określonych ustawą.

3. Dysponenci drugiego stopnia, których plan finansowy obejmuje plany finansowe dysponentów trzeciego stopnia oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez dysponentów drugiego stopnia, oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przesyłają plany finansowe, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej. Dyrektor Departamentu Budżetowego sporządza zbiorczy plan finansowy resortu obrony narodowej.

4. Dyrektor Departamentu Budżetowego sporządza i zatwierdza plan finansowy w zakresie zadań realizowanych przez dysponenta części budżetowej w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej oraz sporządza zmiany planu finansowego w ciągu roku.

§ 21.
1. Zmian w decyzji budżetowej dokonuje Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie propozycji przedłożonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego, opracowanych na podstawie wniosków: własnych, dysponentów oraz organów planujących.

2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w decyzji budżetowej:

1) w wykonaniu decyzji (zgód, postanowień) Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) w obrębie jednego rozdziału oraz pozostałych załączników do decyzji budżetowej na podstawie:

a) uzgodnionych wniosków dysponentów,

b) wniosków dysponentów oraz organów planujących wynikających z rozkazów w sprawie nagród lub zapomóg bądź decyzji,

c) zatwierdzonych korekt centralnych planów rzeczowych zawierających bilans zmian w podziale na: dysponentów realizujących, rozdział, paragraf i pozycję wydatków.

3. Upoważnia się dysponentów oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji, z tym, że:

1) dysponent drugiego stopnia w odniesieniu do dysponentów mu podległych może określić inny zakres upoważnienia;

2) dysponenci, którzy realizują wydatki organów planujących dokonują zmian na podstawie wniosku tych organów.

4. Dysponenci, o których mowa w ust. 3, są zobowiązani do proporcjonalnego, w stosunku do upływu czasu, wydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na wynagrodzenia.

5. Po przeprowadzeniu ustawowych regulacji uposażeń i wynagrodzeń oraz zbilansowaniu rocznych potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie uposażeń i wynagrodzeń, dysponenci mogą dokonywać w obrębie rozdziału klasyfikacji, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz, stosownie do kompetencji, z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, przesunięć pozostałości tych wydatków na realizację zadań rzeczowych w ramach wydatków bieżących.

6. W ramach zmian, o których mowa w ust. 3 i 5, nie są dozwolone przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków, których wielkość została określona w centralnych planach rzeczowych. Warunkiem dokonania takich przeniesień jest uprzednie wprowadzenie odpowiednich korekt do centralnych planów rzeczowych, zgodnie z zasadami i trybem określonymi w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

7. Środki przekazane dysponentom, pochodzące z rezerw ogólnej i celowych budżetu państwa, nie mogą być wykorzystane na inne zadania i podlegają szczegółowemu, odrębnemu rozliczeniu. Do tych środków nie stosuje się upoważnienia, o którym mowa w ust. 3.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają szczegółowe wyjaśnienie przyczyn proponowanych zmian oraz podstawę prawną umożliwiającą lub nakazującą dokonanie zmiany.

9. Organy współplanujące prowadzą analizę realizowanych zadań oraz zadań nowych nie uwzględnionych w planie wydatków na dany rok i składają do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wnioski o dokonanie zmiany w planie wydatków i jego podziale na dysponentów trzeciego stopnia.

10. Wnioski dotyczące zmian wydatków na wynagrodzenia pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń dysponenci oraz organy planujące przedstawiają do Dyrektora Departamentu Budżetowego za pośrednictwem oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych.

§ 22.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego, na podstawie wniosków dysponentów określonych w załączniku Nr 1, komendantów (rektorów) uczelni wojskowych, dyrektorów państwowych instytucji kultury, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje:

1) zmian limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

2) podziału i zmian wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w obrębie działu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, podlegają uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, z Dyrektorem Departamentu Kadr, Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorem Departamentu Prasowo-Informacyjnego oraz Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie żołnierzy oraz pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej, podlegają uprzednio weryfikacji i uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Propozycje, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji.

5. Zmiany w planie finansowym resortu, inne niż określone w ust. 1, są dokonywane w trybie i na zasadach, o których mowa w § 21.

6. Dyrektor Departamentu Budżetowego dokonuje zmian w planie finansowym resortu, wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu nagród i zapomóg, na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

§ 23.
1. Na podstawie decyzji w sprawie zmian, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, dysponenci drugiego stopnia dokonują korekt swoich planów finansowych i w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych decyzji informują podległych dysponentów o zmianach, które ich dotyczą. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia sporządzają i przesyłają im miesięczne zestawienie dokonanych korekt (własnych oraz dokonanych przez dysponenta drugiego stopnia), w szczegółowości określonej przez dysponenta drugiego stopnia, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Zestawienia korekt w planach finansowych wydatków dokonanych w okresach miesięcznych i kwartalnych, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przesyłają do Dyrektora Departamentu Budżetowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym: miesięczne – według stanu na koniec miesiąca, w szczegółowości: do paragrafu wydatków, a kwartalne dodatkowo w szczegółowości do pozycji paragrafu za zmiany dokonane w kwartale:

1) przez Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Departamentu Budżetowego;

2) samodzielnie przez dysponentów i według ich uprawnień.

3. Zbiorcze zestawienia korekt, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do wojskowych biur emerytalnych przesyła Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

4. Dysponenci mogą zaciągać zobowiązania i realizować wydatki do kwot wynikających z planów finansowych i umów wieloletnich. Niedopuszczalne jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, zaciąganie zobowiązań i realizowanie wydatków powyżej wartości określonej daną pozycją planu finansowego przed dokonaniem w obowiązującym trybie korekty tejże pozycji planu.

5. Upoważnia się dysponentów drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej, do dokonania zmian w planach finansowych (paragrafy 401, 402, 414) związanych z zabezpieczeniem planu wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

6. Podstawą dokonania wypłaty nagród i zapomóg z funduszu pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, przyznanych na podstawie indywidualnych decyzji Ministra Obrony Narodowej jest posiadanie planu wydatków w ramach paragrafu 406.

§ 24.
1. W terminie do dnia 15 listopada dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej oraz Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje wraz z uzasadnieniem, do wykazu niezrealizowanych kwot wydatków resortu obrony narodowej, które zgodnie z ustawą nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego przygotowuje zbiorczy, obejmujący cały resort obrony narodowej, wykaz tych wydatków i przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 25.
Dyrektor Departamentu Budżetowego występuje do Ministra Obrony Narodowej o blokowanie planowanych wydatków w przypadkach, o których mowa w ustawie.

Rozdział 6

Nadzór realizacji budżetu

§ 26.

1. Dysponenci drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej są obowiązani do sporządzania informacji umożliwiającej ocenę gospodarki finansowej oraz przebiegu realizacji zadań przez podległe sobie jednostki budżetowe i przedstawiania tej informacji w trybie, zakresie i terminach ustalonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego sporządza zbiorczą informację za pierwszy i drugi kwartał, opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, umożliwiającą Ministrowi Obrony Narodowej wykonanie nadzoru, o którym mowa w art. 175 ust. 1 ustawy. Informację roczną sporządza się i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

3. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu dysponentów trzeciego stopnia sprawują komórki do spraw ekonomiczno-finansowych właściwych dysponentów wyższego stopnia.

4. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu dysponentów trzeciego stopnia podległych dysponentowi drugiego stopnia, sprawują również komórki do spraw ekonomiczno-finansowych Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz dowództw: związków taktycznych (dywizji i brygad), okręgów wojskowych i korpusów oraz rodzajów sił zbrojnych. Nadzór realizowany jest po zawiadomieniu właściwego dysponenta drugiego stopnia, który również powinien być poinformowany pisemnie o ustaleniach prowadzonego nadzoru.

5. Na podstawie sprawozdawczości sporządzanej przez poszczególne wojskowe biura emerytalne, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych sporządza i przesyła zbiorcze sprawozdania i materiały informacyjno-analityczne na potrzeby jednostek organizacyjnych ubezpieczeń społecznych i statystyki publicznej w zakresie realizacji wydatków na świadczenia emerytalne oraz przedstawia do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

6. W resorcie obrony narodowej nadzór nad realizacją limitów stanów średniorocznych żołnierzy sprawują:

1) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w odniesieniu do żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy służby przygotowawczej;

2) Dyrektor Departamentu Kadr – w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i kandydatów na żołnierzy zawodowych;

3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w odniesieniu do żołnierzy uczelni wojskowych;

4) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego – w odniesieniu do żołnierzy państwowych instytucji kultury;

5) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – w odniesieniu do żołnierzy instytucji gospodarki budżetowej.

7. Dysponenci drugiego stopnia, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz organy współplanujące kształtują, stosownie do zakresu odpowiedzialności, ewidencyjne stany osobowe zgodnie z limitami stanów średniorocznych żołnierzy, ustalonymi w decyzji budżetowej na dany rok.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji wynagrodzeń i podejmuje, przy współudziale Dyrektora Departamentu Kadr i Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, działania bezpośrednie lub wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie limitów wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej. W przypadku realizacji wynagrodzeń pracowników niezgodnie z upływem czasu, Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, w zależności od wyjaśnień dysponenta, opracowuje propozycje zmian w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej lub jego podziale, w trybie o którym mowa w § 22.

9. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szef Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wydatków dysponentów przez nich nadzorowanych.

10. Dysponenci drugiego stopnia, realizujący wydatki na rzecz innych dysponentów, są obowiązani do sporządzania i przekazywania tym dysponentom kwartalnych informacji z realizowanych na ich rzecz wydatków, w terminie do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

§ 27.
1. Niżej wymienione osoby funkcyjne przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej i do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do 20 lutego następnego roku, informacje w zakresie:

1) Dyrektor Departamentu Kadr:

a) kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b) faktycznej liczby żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na dysponentów, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne korpusy kadry zawodowej;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – kształtowania się faktycznej liczby pracowników,

3) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy służby przygotowawczej – w odniesieniu do planowanych limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników uczelni wojskowych w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

5) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego – kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników państwowych instytucji kultury w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

6) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników instytucji gospodarki budżetowej w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, muszą zawierać ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy oraz realizacji zatrudnienia bazowego – mających wpływ na zaplanowane wydatki na wynagrodzenia;

2) działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

3. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 2 pkt 7-8 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych (za wojskowe biura emerytalne), dysponenci drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr, Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do dnia 31 stycznia następnego roku.

4. Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określą, stosownie do kompetencji, wzory informacji o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu (Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przedstawia zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania i przesyłania do Dyrektora Departamentu Kadr zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z systemu informatycznego PROSTA_K, w terminie, o którym mowa w ust. 3. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

6. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, stosownie do kompetencji, w razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, mogą doraźnie zwrócić się do dysponentów środków budżetowych o dodatkowe informacje w zakresie sprawozdawczości.

§ 28.
1. Dysponenci są obowiązani do dokonywania analiz stanu ewidencyjnego szkód i należności pieniężnych, a także skuteczności egzekwowania tych należności oraz prawidłowości udzielania ulg w ich spłacie.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać również wnioski i propozycje dotyczące:

1) działań podjętych w celu rozliczenia szkód oraz skutecznego egzekwowania odszkodowań;

2) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu szkód;

3) przestrzegania przepisów dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.

3. Analizy, o których mowa w ust. 1 dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentowi drugiego stopnia przekazują do dysponenta drugiego stopnia w terminach do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze i do dnia 31 marca za poprzedni rok budżetowy.

4. Dysponenci drugiego i trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi części budżetowej, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zbiorcze analizy, w zakresie:

1) stanu szkód oraz prawidłowości udzielania ulg w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku;

2) wskazanych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego należności i skuteczności ich egzekwowania za pierwsze półrocze w terminie do dnia 15 września oraz za poprzedni rok budżetowy w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

5. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przedstawiają analizy, o których mowa w ust. 4 zbiorczo, w podziale na poszczególne, nadzorowane przez siebie jednostki.

6. Nadzór w zakresie działań, o których mowa w ust. 2, realizowanych przez dysponentów trzeciego stopnia, sprawują również komórki do spraw ekonomiczno-finansowych tych dysponentów w zakresie jednostek im podporządkowanych.

Rozdział 7

Zawieranie umów

§ 29.

1. Umowy na dostawy, roboty budowlane i usługi zawierają dysponenci realizujący zadania objęte tymi umowami oraz stosownie do upoważnień szefowie (dyrektorzy) jednostek (komórek) organizacyjnych.

2. Umowy przed ich podpisaniem podlegają uzgodnieniu z głównym księgowym dysponenta, którego plan finansowy jest realizowany.

§ 30.
1. Umowy wieloletnie podlegają ewidencji w odpowiednich rejestrach umów, prowadzonych przez właściwych dysponentów oraz osoby funkcyjne, o których mowa w § 29 ust. 1.

2. Zaangażowanie planu umów wieloletnich, według wzoru określonego w załączniku Nr 3, właściwi dysponenci oraz osoby funkcyjne prowadzące Rejestry Umów Wieloletnich przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.

3. W umowie wieloletniej wskazuje się wartość zobowiązania i wielkości nakładów w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 31.

1. Jednostki (komórki) organizacyjne opracowujące projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe dla budżetu resortu obrony narodowej są obowiązane do określenia, w uzasadnieniach do tych projektów, szczegółowych kalkulacji skutków w podziale na kolejne lata, wraz ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania. W przypadku aktu prawnego odnoszącego się do zatrudnienia pracowników i żołnierzy skutki (oszczędności lub/i dodatkowe wydatki) podaje się odrębnie dla każdej z grup zatrudnienia.

2. Zadania nowe, planowane do realizacji przez poszczególnych dysponentów, powinny być przez nich uwzględniane do czasu opracowania wytycznych Ministra Obrony Narodowej.

3. Uwzględnienie zadań nowych, przewidywanych do realizacji po zakończeniu okresu planowania budżetowego, wykraczające poza limit dysponenta, wymaga każdorazowo zgody Ministra Obrony Narodowej, poprzedzonej opinią Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz właściwego dysponenta w zakresie zagwarantowania środków na ich wykonanie.

§ 32.
1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych posiada uprawnienia do wnioskowania w zakresie przedsięwzięć organizacyjno-etatowych w odniesieniu do struktury podległych mu dysponentów trzeciego stopnia, w uzgodnieniu z właściwym organem współplanującym.

2. Organy współplanujące informują Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych o planowanych i wprowadzanych zmianach organizacyjno-etatowych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych pozostających na jego zaopatrzeniu finansowym.

§ 33.
1. Finansowanie działalności sądów wojskowych jest realizowane z wyodrębnionych środków resortu obrony narodowej.

2. Szczegółowe zasady planowania i wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, określają przepisy dotyczące zasad funkcjonowania sądownictwa wojskowego.

§ 34.
Traci moc decyzja Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149, z późn. zm.4)).
§ 35.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 71, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 106.

4) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 180, z 2008 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 125.

Załącznik 1. [WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DRUGIEGO STOPNIA ORAZ TRZECIEGO STOPNIA PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI CZĘŚCI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 92/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 81)

Załącznik Nr 1

WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DRUGIEGO STOPNIA ORAZ TRZECIEGO STOPNIA PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dysponenci drugiego stopnia

1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. Dowódca Wojsk Specjalnych

3. Dowódca Garnizonu Warszawa

4. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

2

Dysponenci trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi części budżetowej

1. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE)

2. Dyrektor Departamentu Administracyjnego

3. Szef Służby Wywiadu Wojskowego

4. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

5. Szef Inspektoratu Uzbrojenia

 

Załącznik 2. [ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW, ORGANY PLANUJĄCE I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik Nr 2

ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW, ORGANY PLANUJĄCE I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »