REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 117

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 141/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

2. Zatwierdza się:

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO]

Załączniki do decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 kwietnia 2011 r. (poz. 117)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

1. Odznaka pamiątkowa jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej, rozpoczętej i odbywanej pod wspólnym sztandarem a także znakiem przywiązania do oddziału kadry i pracowników wojska. Celem nadawania odznaki pamiątkowej jest podniesienie rangi i powagi z tytułu pełnienia służby wojskowej, na zewnątrz jednostki wojskowej i dumy z przynależności do niej.

2. Prawo do odznaki pamiątkowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, zwanej dalej „41. BLSz”, przysługuje:

1) dowódcy 41. BLSz z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 41. BLSz co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 41. BLSz co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy za szczególne zasługi lub na wniosek komisji do spraw odznaki;

5) w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla jednostki wojskowej – na wniosek komisji do spraw odznaki, zwanej dalej „komisją”.

3. Odznakę wręcza się:

1) w dniu święta 41. BLSz;

2) w dniu przekazania stanowiska dowódcy 41. BLSz;

3) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

4. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby które:

1) zostały prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo;

2) umyślnie lub z niskich pobudek popełniły wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne.

5. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 41. BLSz z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do niej. Decyzja Dowódcy 4. SLSz jest ostateczna.

6. Odznaki pamiątkowe posiadają numerację.

7. Po jednym egzemplarzu odznaki pamiątkowej 41. BLSz wraz z dokumentacją przekazane będą do Muzeum Wojska Polskiego, Sali Tradycji Sił Powietrznych i Sali Tradycji 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

8. Ewidencję nadanych odznak prowadzi komisja.

9. Fakt nadania odznaki odnotowywany jest w ewidencji oraz w rozkazie dziennym dowódcy 41. BLSz. Pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie dziennym dowódcy 41. BLSz.

10. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

11. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z 41. BLSz.

13. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-24
  • Data wejścia w życie: 2011-06-08
  • Data obowiązywania: 2011-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA