REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 131

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

ZWIĄZKIEM WETERANÓW i REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO

zawarte w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Tekst pierwotny

Minister Obrony Narodowej oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, wpisany pod numerem KRS 0000094406 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowany przez Prezesa Związku Ludwika Rokickiego – w przekonaniu o potrzebie wspólnego działania na rzecz obronności państwa zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1 Minister Obrony Narodowej, działający przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne mu podległe, zwane dalej „resortem obrony narodowej” oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, zwany dalej „Związkiem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) promocji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych;

2) kultywowania patriotycznych i demokratycznych tradycji Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, umacnianiu siły obronnej państwa, odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych i rozbudowie potencjału gospodarczego, nauki i kultury;

3) pogłębiania żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) kształtowania postawy patriotycznej i obywatelskiej wśród młodzieży szkolnej.

§ 2 Związek zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięć, a w szczególności:

1) podejmowania przez terenowe struktury Związku – we współpracy z miejscowymi szkołami, władzami samorządowymi i jednostkami wojskowymi – inicjatyw popularyzujących problematykę obronności państwa i służby wojskowej;

2) organizowania uroczystości rocznicowych, upamiętniających walki żołnierzy polskich na wszystkich frontach drugiej wojny światowej;

3) konsultacyjnego wspierania inicjatyw legislacyjnych Ministra Obrony Narodowej w zakresie obronności, uprawnień zdrowotnych i socjalnych żołnierzy zawodowych, weteranów wojennych i żołnierzy rezerwy oraz ich rodzin;

4) organizowania spotkań żołnierskich pokoleń, integrujących weteranów wojennych, żołnierzy rezerwy, żołnierzy w stanie spoczynku i w czynnej służbie wojskowej.

§ 3 Resort obrony narodowej udzieli Związkowi, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych w dziedzinie obronności państwa, w szczególności przez:

1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Związku na podstawie rocznych planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz umów cywilno-prawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Związek;

3) konsultowanie ze Związkiem projektów aktów prawnych dotyczących celów statutowych Związku;

4) udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;

5) popularyzowanie działalności Związku.

§ 4 Związek będzie przekazywał do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 5 Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6 Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 7 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.

§ 8 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Związek lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 9 ust. 2.

2. W razie zmiany decyzji wskazanej w § 9 ust. 2, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy.

§ 11 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12 Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego:

płk w st. spocz. L. Rokicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-24
  • Data wejścia w życie: 2011-06-08
  • Data obowiązywania: 2011-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA