| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 maja 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 177 i Nr 23, poz. 305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 84 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 85 w brzmieniu:

„85) Batalionowi Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 85 do zarządzenia.”;

2) załącznik Nr 85 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [STATUT BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY]

Załącznik do zarządzenia Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 maja 2011 r. (poz. 144)

STATUT
BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY
(CZĘŚĆ POLSKA)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska), zwany dalej „Batalionem”, sformowany na podstawie decyzji Nr Z-92/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie integracji 1 Brygady Pancernej z 3 Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania Dowództwa Wielonarodowej Brygady (części polskiej) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (części polskiej), jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Batalionu sprawuje Dowódca Wojsk Lądowych.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 4. Siedzibą Batalionu jest Lublin.

§ 5. Obszarem działania Batalionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Batalion używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział 2

Zadania Batalionu

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Batalionu jest zabezpieczenie systemu dowodzenia i łączności Brygady.

2. Szczegółowe zadania Batalionu określa „Szczegółowy zakres działania Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska)”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Batalionu i ich kompetencje

§ 8. Działalnością Batalionu kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Batalionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 9. 1. Dowódca kieruje Batalionem przy pomocy:

1) szefa sztabu batalionu – zastępcy dowódcy batalionu;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Batalionu określa jego etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »