REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 148

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

ZARZĄDZENIE Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych na rok akademicki 2012/2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na rok akademicki 2012/2013 do:

1) Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 149/III/2011 z dnia 31 marca 2011 r. – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;

2) Akademii Marynarki Wojennej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 6/2011 z dnia 24 marca 2011 r. – stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 8/III/2011 z dnia 24 marca 2011 r. – stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 12/LXXXVI/2011 r. z dnia 5 maja 2011 r. – stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz.620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.

Załącznik 1. [Uchwała Nr 149/III/2011 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2012/2013]

Załączniki do zarządzenia Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2011 r. (poz. 148)

Załącznik Nr 1

UCHWAŁA Nr 149/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2012/2013

§ 1 Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej „Akademią”, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Akademii w roku akademickim 2012/2013 na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Z. Mierczyk

Załącznik do uchwały Senatu WAT Nr 149/III/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

§ 1. 1. O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zwane dalej „studiami”, może ubiegać się osoba nie będąca żołnierzem1) (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 593, z późn. zm.):

1) obywatelstwo polskie;

2) jest niekarana sądownie;

3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

4) wiek co najmniej 18 lat;

5) posiada świadectwo dojrzałości.

2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a.

3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną, wydziałowe komisje rekrutacyjne, komisję do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, komisję do przeprowadzenia testu znajomości języka angielskiego oraz komisję do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na żołnierzy zawodowych.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. Podział na specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3.

5. Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów.

6. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla osób cywilnych.

7. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej.

§ 2. 1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest na szczeblu Akademii (centralnie).

2. Proces rejestracji obejmuje:

1) wypełnienie, za pośrednictwem Internetu, podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie do 31 marca;

2) dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca:

a) wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b) życiorysu,

c) skróconego odpisu aktu urodzenia;

3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

3. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany:

1) uaktualnić (za pośrednictwem Internetu) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych;

2) dostarczyć do Akademii:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę),

b) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydata, który zdawał „nową maturę” w latach 2007÷2012),

c) dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad),

d) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,

e) 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej,

f) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

4. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala rektor, uwzględniając zapisy stosownych rozporządzeń wydanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

7. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, rektor informuje wojskowego komendanta uzupełnień, którego ewidencją objęta jest osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.

§ 3. 1. Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:

1) test sprawności fizycznej;

2) rozmowa kwalifikacyjna;

3) test znajomości języka angielskiego – dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9;

4) analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4.

2. O terminie przeprowadzenia w Akademii testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu znajomości języka angielskiego kandydat jest powiadamiany co najmniej na 14 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

3. Test sprawności fizycznej obejmuje trzy konkurencje sportowe. Opis konkurencji oraz warunki zaliczenia testu zawiera załącznik 1.

4. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie predyspozycji kandydata do studiów w Akademii oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia do Akademii w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego są pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskanie przynajmniej 6 punktów rankingowych za język angielski obliczonych w sposób opisany w § 4.

6. Dla kandydatów spełniających warunek konieczny, o którym mowa w ust. 5, sporządzane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych, obliczona w sposób opisany w § 4. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o miejscu na liście rankingowej decydują: w pierwszej kolejności – wyniki testu sprawności fizycznej, w drugiej – liczba punktów rankingowych z matematyki.

§ 4. 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych, z zastrzeżeniem ust. 3, są:

1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2012 – wyłącznie wyniki2 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów;

2) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury” – odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów lub – w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym – oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.

2. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

1) matematyka – maksymalnie 45 punktów rankingowych;

2) fizyka z astronomią (fizyka), chemia, geografia lub historia – maksymalnie 30 punktów rankingowych, z tym że:

chemia – na kierunku „chemia”,

geografia lub historia – na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe” i „zarządzanie”,

fizyka z astronomią (fizyka) – na pozostałych kierunkach studiów;

3) język angielski – maksymalnie 15 punktów rankingowych;

4) język polski – maksymalnie 10 punktów rankingowych.

3. Podstawą naliczenia punktów rankingowych za język angielski jest wynik/ocena ze świadectwa dojrzałości. W przypadku, kiedy język angielski nie był przedmiotem egzaminu maturalnego, podstawą naliczenia punktów rankingowych są wyniki testu znajomości języka angielskiego przeprowadzonego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Test przeprowadzany jest w Akademii, przez komisję, o której mowa w § 1 ust. 3, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Wyniki testu są punktowane w skali 0÷15. Kandydat, który nie przystąpi do sprawdzianu uzyskuje za język angielski 0 punktów rankingowych.

4. Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w ust. 2, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

5. Na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

6. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym („stara matura”) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

7. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych.

8. Dla kandydata – absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i angielskim, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

9. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język angielski, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego;

2) jest posiadaczem matury międzynarodowej (IB);

3) jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim;

4) był zwolniony ze zdawania języka angielskiego na egzaminie maturalnym.

10. System naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik 2.

11. Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Nr 39/III/2009 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia wyższe pierwszego stopnia w roku 2010, 2011 i 2012.

§ 5. 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej.

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala również – z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale – listę kandydatów rezerwowych, którym uczelniana komisja rekrutacyjna proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.

3. Wyniki rekrutacji ogłasza się w ciągu 7 dni od terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 5.

4. Do każdego kandydata wysyła się pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

5. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 4, przesyła się również do wojskowego komendanta uzupełnień, który wydaje osobie przyjętej na studia skierowanie do Akademii.

6. Niedostarczenie w terminie określonym w harmonogramie, dokumentów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a–d oraz ust. 4, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata. Pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania zawiera decyzja, o której mowa w ust. 4.

8. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, wysyłana jest do kandydata na wskazany przez niego adres do doręczeń.

§ 6 1. Po stawieniu się w Akademii, rektor z osobą przyjętą na studia podpisuje umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i dostarcza go osobie.

2. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej powiadamia się wojskowego komendanta uzupełnień.

3. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w Akademii.

4. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służby wojskowej i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem stawienia się w Akademii.

5. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa w Akademii podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.

6. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się studentem Akademii z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania akademickiego.

 

1) Zasady kierowania żołnierzy zawodowych na studia do Akademii normują przepisy wojskowe.

2) Wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

Załącznik Nr 1 do „Warunków i trybu przyjmowania kandydatów
na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2012/2013”

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Kandydaci przystępują do trzech konkurencji sportowych opisanych w „Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej”, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:

kobiety:

test siły

– zwis na drążku na czas,

 

test szybkości

– bieg na 50 m,

 

test wytrzymałości

– bieg na 800 m,

mężczyźni:

test siły

– podciąganie na drążku na liczbę,

 

test szybkości

– bieg na 50 m,

 

test wytrzymałości

– bieg na 1000 m,

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania testu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy konkurencji:

Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.

Bieg na 50 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem).Test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała – podciągnięcia wykonuje się siłą.

Warunki zaliczenia testu:

1. Z każdej konkurencji kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonej tabeli.

2. Wynik końcowy testu stanowi suma punktów uzyskanych z trzech konkurencji.

Warunkiem zaliczenia testu jest zdobycie 145 punktów przeliczeniowych.

TABELA PRZELICZENIOWA – KOBIETY

punkty
przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

pkt

s

min

s

100

6,2

2:08

80

99

6,3

2:09 ÷ 2:10

79

98

 

 

78

97

 

 

77

96

 

2:11 ÷ 2:12

76

95

6,4

 

75

94

 

 

74

93

 

2:13 ÷ 2:14

73

92

 

 

72

91

6,5

 

71

90

 

2:15 ÷ 2:16

70

89

 

 

69

88

 

 

68

87

6,6

2:17 ÷ 2:18

67

86

 

 

66

85

 

2:19

65

84

6,7

 

64

83

 

2:20

63

82

 

 

62

81

6,8

2:21

61

80

 

2:22

60

79

 

2:23

58 ÷ 59

78

6,9

2:24 ÷ 2:25

56 ÷ 57

77

 

2:26 ÷ 2:27

55

76

7,0

2:28 ÷ 2:29

53 ÷ 54

75

 

2:30 ÷ 2:31

51 ÷ 52

74

7,1

2:32 ÷ 2:33

49 ÷ 50

73

 

2:34 ÷ 2:36

47 ÷ 48

72

7,2

2:37 ÷ 2:40

45 ÷ 46

71

 

2:41 ÷ 2:43

43 ÷ 44

 

punkty
przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

pkt

s

min

s

70

7,3

2:44 ÷ 2:47

41 ÷ 42

69

 

2:48 ÷ 2:51

40

68

7,4

2:52 ÷ 2:54

39

67

7,5

2:55 ÷ 2:58

38

66

7,6

2:59 ÷ 3:01

36 ÷ 37

65

 

3:02 ÷ 3:05

34 ÷ 35

64

7,7

3:06 ÷ 3:09

33

63

7,8

3:10 ÷ 3:12

32

62

7,9

3:13 ÷ 3:16

30 ÷ 31

61

 

3:17 ÷ 3:19

28 ÷ 29

60

8,0

3:20 ÷ 3:23

26 ÷ 27

59

8,1

3:24 ÷ 3:27

25

58

8,2

3:28 ÷ 3:30

23 ÷ 24

57

 

3:31 ÷ 3:34

22

56

8,3

3:35 ÷ 3:38

20 ÷ 21

55

8,4

3:39 ÷ 3:41

18 ÷ 19

54

8,5

3:42 ÷ 3:45

16 ÷ 17

53

 

3:46 ÷ 3:48

15

52

8,6

3:49 ÷ 3:52

14

51

8,7

3:53 ÷ 3:55

12 ÷ 13

50

8,8

3:56 ÷ 3:59

11

49

8,9

4:00 ÷ 4:03

9 ÷ 10

48

 

4:04 ÷ 4:06

7 ÷ 8

47

9,0

4:07 ÷ 4:10

5 ÷ 6

46

9,1

4:11 ÷ 4:13

4

45

9,2

4:14 ÷ 4:17

3

44

9,3

4:18 ÷ 4:21

2

43

 

4:22 ÷ 4:24

1

42

9,4

4:25 ÷ 4:28

 

41

9,5

4:29 ÷ 4:31

 

40

9,6

4:32 ÷ 4:35

 

 

punkty
przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

pkt

s

min

s

39

 

4:36 ÷ 4:39

 

38

9,7

4:40 ÷ 4:43

 

37

9,8

4:44 ÷ 4:47

 

36

9,9

4:48 ÷ 4:51

 

35

 

4:52 ÷ 4:55

 

34

10,0

4:56 ÷ 4:59

 

33

10,1

5:00 ÷ 5:03

 

32

10,2

5:04 ÷ 5:07

 

31

 

5:08 ÷ 5:10

 

30

10,3

5:11 ÷ 5:14

 

29

10,4

5:15 ÷ 5:18

 

28

10,5

5:19 ÷ 5:22

 

27

 

5:23 ÷ 5:26

 

26

10,6 ÷ 10,8

5:27 ÷ 5:30

 

25

 

5:31 ÷ 5:34

 

24

10,9 ÷ 11,1

5:35 ÷ 5:38

 

23

 

5:39 ÷ 5:42

 

22

11,2 ÷ 11,4

5:43 ÷ 5:46

 

21

 

5:47 ÷ 5:50

 

20

11,5 ÷ 11,7

5:51 ÷ 5:54

 

19

 

5:55 ÷ 5:57

 

18

11,8 ÷ 12,0

5:58 ÷ 6:00

 

17

 

6:01 ÷ 6:03

 

16

12,1

6:04 ÷ 6:06

 

15

 

6:07 ÷ 6:09

 

14

12,2

6:10 ÷ 6:12

 

13

 

6:13 ÷ 6:15

 

12

12,3

6:16 ÷ 6:17

 

11

 

6:18 ÷ 6:19

 

10

12,4

6:20 ÷ 6:21

 

9

 

6:22 ÷ 6:23

 

 

punkty
przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

pkt

s

min

s

8

12,5

6:24

 

7

 

 

 

6

12,6

6:25

 

5

 

 

 

4

12,7

6:26

 

3

 

 

 

2

12,8

6:27

 

1

 

 

 

0

12,9 i >

6:28 i >

 

 

TABELA PRZELICZENIOWA – MĘŻCZYŹNI

punkty
przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

pkt

s

min

liczba

100

5,0

2:18

26

99

5,1

 

25

98

 

2:19

 

97

 

 

 

96

 

2:20

24

95

 

 

 

94

 

2:21

 

93

5,2

 

23

92

 

2:22

 

91

 

 

 

90

 

2:23

22

89

 

 

 

88

5,3

2:24

 

87

 

 

21

86

 

2:25

 

85

 

 

 

84

5,4

2:26

20

83

 

 

 

82

 

2:27

 

81

5,5

2:28

19

80

 

2:29

 

79

5,6

2:30

 

78

 

2:31 ÷ 2:32

18

77

5,7

2:33 ÷ 2:34

 

76

 

2:35 ÷ 2:36

17

75

5,8

2:37 ÷ 2:38

 

74

5,9

2:39 ÷ 2:41

 

73

 

2:42 ÷ 2:44

16

72

6,0

2:45 ÷ 2:47

 

71

6,1

2:48 ÷ 2:50

15

 

punkty
przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

pkt

s

min

liczba

70

 

2:51 ÷ 2:52

 

69

6,2

2:53 ÷ 2:55

 

68

6,3

2:56 ÷ 2:58

14

67

 

2:59 ÷ 3:01

 

66

6,4

3:02 ÷ 3:04

13

65

6,5

3:05 ÷ 3:07

 

64

 

3:08 ÷ 3:10

 

63

6,6

3:11 ÷ 3:13

12

62

6,7

3:14 ÷ 3:15

 

61

 

3:16 ÷ 3:18

11

60

6,8

3:19 ÷ 3:21

 

59

6,9

3:22 ÷ 3:24

 

58

 

3:25 ÷ 3:27

10

57

7,0

3:28 ÷ 3:30

 

56

 

3:31 ÷ 3:33

9

55

7,1

3:34 ÷ 3:36

 

54

 

3:37 ÷ 3:38

 

53

7,2

3:39 ÷ 3:41

8

52

 

3:42 ÷ 3:44

 

51

7,3

3:45 ÷ 3:47

 

50

7,4

3:48 ÷ 3:50

7

49

7,5

3:51 ÷ 3:53

 

48

 

3:54 ÷ 3:57

6

47

7,6

3:58 ÷ 3:59

 

46

7,7

4:00 ÷ 4:02

5

45

 

4:03 ÷ 4:04

 

44

7,8

4:05 ÷ 4:07

4

43

 

4:08 ÷ 4:10

 

42

7,9

4:11 ÷ 4:13

 

41

8,0

4:14 ÷ 4:16

3

40

 

4:17 ÷ 4:19

 

 

punkty
przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

pkt

s

min

liczba

39

8,1

4:20 ÷ 4:22

 

38

8,2

4:23 ÷ 4:25

2

37

 

4:26 ÷ 4:27

 

36

8,3

4:28 ÷ 4:30

 

35

8,4

4:31 ÷ 4:33

1

34

 

4:34 ÷ 4:37

 

33

8,5

4:38 ÷ 4:39

 

32

8,6

4:40 ÷ 4:42

 

31

 

4:43 ÷ 4:45

 

30

8,7

4:46 ÷ 4:48

 

29

 

4:49 ÷ 4:51

 

28

8,8

4:52 ÷ 4:53

 

27

8,9

4:54 ÷ 4:56

 

26

 

4:57 ÷ 4:58

 

25

9,0

4:59 ÷ 5:00

 

24

9,1

5:01 ÷ 5:02

 

23

 

5:03 ÷ 5:04

 

22

9,2

5:05 ÷ 5:06

 

21

9,3

5:07 ÷ 5:08

 

20

 

5:09 ÷ 5:10

 

19

9,4

5:11 ÷ 5:12

 

18

 

 

 

17

9,5

5:13 ÷ 5:15

 

16

 

 

 

15

 

5:16 ÷ 5:18

 

14

9,6

 

 

13

 

5:19 ÷ 5:21

 

12

 

 

 

11

9,7

5:22 ÷ 5:24

 

10

 

 

 

 

punkty
przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

pkt

s

min

liczba

9

 

5:25 ÷ 5:27

 

8

9,8

 

 

7

 

5:28 ÷ 5:30

 

6

 

 

 

5

 

5:31 ÷ 5:33

 

4

9,9

 

 

3

 

5:34 ÷ 5:36

 

2

 

 

 

1

 

5:37 ÷ 5:39

 

0

10,0 i >

5:40 i >

 

 

Załącznik Nr 2 do „Warunków i trybu przyjmowania kandydatów
na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2012/2013”

SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „nowej maturze”

wyniki
maturalne
z części
pisemnej

punkty rankingowe
za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

matematyka

fizyka, chemia,
historia, geografia

język angielski

język polski

P

R

P

R

P

R

P

R

89 - 100

35

45

25

30

7

15

8

10

88

34

44

24

29

7

15

8

10

87

34

44

24

29

7

15

8

10

86

33

43

24

29

7

14

8

10

85

33

43

24

28

7

14

8

9

84

33

42

23

28

6

14

7

9

83

32

42

23

28

6

14

7

9

82

32

41

23

27

6

14

7

9

81

32

41

23

27

6

14

7

9

80

31

40

22

27

6

13

7

9

79

31

40

22

26

5

13

7

9

78

30

39

22

26

5

13

7

9

77

30

39

21

26

5

13

7

9

76

30

38

21

25

5

13

7

8

75

29

38

21

25

5

13

7

8

74

29

37

21

25

4

12

7

8

73

28

37

20

24

4

12

6

8

72

28

36

20

24

4

12

6

8

71

28

36

20

24

4

12

6

8

70

27

35

19

23

4

12

6

8

69

27

35

19

23

3

12

6

8

68

26

34

19

23

3

11

6

8

67

26

34

19

22

3

11

6

7

66

26

33

18

22

3

11

6

7

65

25

33

18

22

3

11

6

7

 

wyniki
maturalne
z części
pisemnej

punkty rankingowe
za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

P

R

P

R

P

R

P

R

64

25

32

18

21

2

11

6

7

63

25

32

18

21

2

11

6

7

62

24

31

17

21

2

10

6

7

61

24

31

17

20

2

10

5

7

60

23

30

17

20

2

10

5

7

59

23

30

16

20

1

10

5

7

58

23

29

16

19

1

10

5

6

57

22

29

16

19

1

10

5

6

56

22

28

16

19

1

9

5

6

55

21

28

15

18

1

9

5

6

54

21

27

15

18

1

9

5

6

53

21

27

15

18

1

9

5

6

52

20

26

14

17

1

9

5

6

51

20

26

14

17

1

9

5

6

50

19

25

14

17

1

8

4

6

49

19

25

14

16

1

8

4

5

48

19

24

13

16

1

8

4

5

47

18

24

13

16

1

8

4

5

46

18

23

13

15

1

8

4

5

45

18

23

13

15

1

8

4

5

44

17

22

12

15

1

7

4

5

43

17

22

12

14

1

7

4

5

42

16

21

12

14

1

7

4

5

41

16

21

11

14

1

7

4

5

40

16

20

11

13

1

7

4

4

39

15

20

11

13

0

7

3

4

38

15

19

11

13

0

6

3

4

37

14

19

10

12

0

6

3

4

36

14

18

10

12

0

6

3

4

35

14

18

10

12

0

6

3

4

34

13

17

9

11

0

5

3

4

33

13

17

9

11

0

5

3

4

32

12

16

9

11

0

5

3

4

31

12

16

9

10

0

5

3

3

 

wyniki
maturalne
z części
pisemnej

punkty rankingowe
za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

P

R

P

R

P

R

P

R

30

12

15

8

10

0

5

3

3

29

11

15

8

10

0

0

3

3

28

11

14

8

9

0

0

2

3

27

11

14

8

9

0

0

2

3

26

10

13

7

9

0

0

2

3

25

10

13

7

8

0

0

2

3

24

9

12

7

8

0

0

2

3

23

9

12

6

8

0

0

2

3

22

9

11

6

7

0

0

2

2

21

8

11

6

7

0

0

2

2

20

8

10

6

7

0

0

2

2

19

7

10

5

6

0

0

2

2

18

7

9

5

6

0

0

2

2

17

7

9

5

6

0

0

2

2

16

6

8

4

5

0

0

1

2

15

6

8

4

5

0

0

1

2

14

5

7

4

5

0

0

1

2

13

5

7

4

4

0

0

1

1

12

5

6

3

4

0

0

1

1

11

4

6

3

4

0

0

1

1

10

4

5

3

3

0

0

1

1

9

4

5

3

3

0

0

1

1

8

3

4

2

3

0

0

1

1

7

3

4

2

2

0

0

1

1

6

2

3

2

2

0

0

1

1

5

2

3

1

2

0

0

0

1

4

2

2

1

1

0

0

0

0

3

1

2

1

1

0

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „starej maturze”

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

6

45

30

15

10

5

40

25

13

8

4

35

20

11

6

3

30

15

9

4

2

20

10

5

2

 

c) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB)

punkty
z egzaminu maturalnego IB - poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

6 i 7

45

30

15

10

5

40

25

8

4

35

20

6

3

30

15

4

2

20

10

2

 

d) punkty rankingowe za przedmioty niezdawane na maturze

oceny końcowe
ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

6

20

10

wynik testu znajomości języka angielskiego
(patrz § 4 ust. 3)

5

15

8

4

10

6

3

5

4

2

1

1

 

Załącznik 2. [Uchwała Nr 6/2011 Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2012/2013]

Załącznik Nr 2

UCHWAŁA Nr 6/2011

Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2012/2013

§ 1

Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2012/2013, na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała zostanie przekazana Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do 22 kwietnia 2011 r.

REKTOR-KOMENDANT

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

 

Załącznik do uchwały Nr 6/2011 Senatu AMW
z dnia 24 marca 2011 r.

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA
W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. BOHATERÓW WESTERPLATTE
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

§ 1

1. O przyjęcie na studia w Akademii Marynarki Wojennej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 oraz art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.).

2. Kierunki studiów, specjalności oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.

§ 2

1. Proces rejestracji w terminie do 31 marca obejmuje:

1/ wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;

2/ dostarczenie do Akademii:

a/ wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra ON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b/ świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,

c/ życiorysu,

d/ skróconego odpisu aktu urodzenia. 

2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego termin wyznacza Rektor, należy dostarczyć następujące dokumenty:

a/ świadectwo dojrzałości,

b/ informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (jej ważność upływa po trzech miesiącach od daty wystawienia),

c/ potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,

d/ inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy.

3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące, potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wraz z zaświadczeniem jest zobowiązany złożyć oryginał świadectwa uzyskanego za granicą albo jego duplikat, a także tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

4. Osoby, które otrzymały decyzję o przyjęciu na studia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zobowiązane są dostarczyć dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 a/-c/ traktowane jest jako rezygnacja z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, Rektor powołuje komisję rekrutacyjną.

2. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor.

3. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powiadamia osoby co najmniej 14 dni przed dniem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

1. Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłatę rekrutacyjną) osoba wnosi dokonując wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65105017641000002273133260

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji Rektora.

Opłata nie podlega zwrotowi.

2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie ocen z egzaminu maturalnego. Dodatkowo kandydaci poddawani są sprawdzianowi sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej. Postępowanie uzupełniane jest o test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego.

3. Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów kwalifikacyjnych uzyskanych podczas rekrutacji, którą określa się na zasadach określonych w tabeli 1.

TABELA 1: Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Element rekrutacji

Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Maksymalna liczba punktów

matematyka
(egzamin maturalny z części pisemnej)

– poziom podstawowy:

100

1 % – 1 pkt

 

lub

lub

poziom rozszerzony:

 

1 % – 2 pkt

200

język angielski
(egzamin maturalny z części pisemnej)

– poziom podstawowy:

50

1 % – 0,5 pkt

lub

lub

 

poziom rozszerzony:

100

1 % – 1 pkt

lub

lub

 

poziom dwujęzyczny:

130

1 % –1,3 pkt

 

lub

lub

test znajomości języka zgodnie z § 4 pkt 2

 

– na poziomie A2*

50

lub

lub

– na poziomie B1*

100

test sprawności fizycznej

opisany w § 7

100

rozmowa kwalifikacyjna

opisana w § 8

40

Razem maksymalnie

470

* Zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskichCEF

4. Postępowanie rekrutacyjne wg niniejszych zasad przeprowadza się na wszystkie kierunki studiów wojskowych. Przydział osób do poszczególnych kierunków studiów odbywa się na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z wyborem dokonanym na wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2/a/.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest łączne uzyskanie przez osobę minimum 30 punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

§ 5

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada na świadectwie dojrzałości wynik z matematyki lub języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla danej osoby.

2. Wynik matury z poszczególnych przedmiotów dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” ustalany jest po przeliczeniu ocen na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą 2.

TABELA 2: Sposób przeliczenia ocen uzyskanych na punkty kwalifikacyjne w systemie „starej matury”

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

skala ocen od 2 do 5

skala ocen od 1 do 6

matematyka

język angielski

matematyka

język angielski

2

40

20

3

40

20

80

40

4

120

60

120

60

5

200

100

160

80

6

200

100

Liczba punktów kwalifikacyjnych = (P+U)/2

P – wynik matury z części pisemnej

U – wynik matury z części ustnej

 

3. Jeśli osoba posiadająca świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” nie zdawała egzaminu maturalnego z którejkolwiek części przedmiotu (ustnej lub pisemnej), uzyskuje z niej 0 punktów, natomiast druga część zostaje pomnożona przez 2.

4. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) uzyskują punkty kwalifikacyjne z matematyki i języka angielskiego w sposób określony w tabeli 3.

TABELA 3: Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych dla osób z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty uzyskane
na Maturze Międzynarodowej

Punkty kwalifikacyjne

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

Higher Level

Subsidiary Level

Higher Level

Subsidiary Level

7

200

100

130

100

6

170

85

111

85

5

140

70

91

70

4

112

56

73

56

3

84

42

55

42

2

56

28

36

28

1

28

14

18

14

 

§ 6

Zgodnie z uchwałą Nr 8/2011 Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub języka angielskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z tych przedmiotów (odpowiednio 200 pkt. i 130 pkt.).

§ 7

1. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość. Obejmuje następujące konkurencje:

a/ dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 m, bieg na 100 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym,

b/ dla kobiet: uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce, bieg na 1000 m, bieg wahadłowy 10x10m, pływanie na 50 m stylem dowolnym.

2. Normy sprawności fizycznej przedstawiono w tabeli 4.

TABELA 4: Normy sprawności fizycznej

a. mężczyźni

Punkty kwalifikacyjne

Podciąganie na drążku
[liczba powtórzeń]

Bieg na 1000 m
[min.]

Bieg na 100 m
[sek.]

Pływanie na 50 m stylem dowolnym
[sek.]

25

>12

<3.20

<13.20

<45

22

11

3.23

13.30

50

19

10

3.26

13.40

60

16

9

3.29

13.50

70

13

8

3.32

13.60

80

10

7

3.35

13.70

90

7

6

3.40

13.80

100

5

5

3.45

14.00

przepłynięcie

0

<5

>3.45

>14.00

 

 

b. kobiety

Punkty kwalifikacyjne

Uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce (pompki) [liczba powtórzeń]

Bieg na 1000 m
[min.]

Bieg wahadłowy 10x10 m
[sek.]

Pływanie na 50 m stylem dowolnym
[sek.]

25

>20

<4.00

<32.00

<50

22

19

4.05

32.50

60

19

18

4.10

33.00

70

16

17

4.15

33.50

80

13

16

4.20

34.00

90

10

14

4.25

34.50

100

7

12

4.30

35.00

120

5

10

4.35

36.00

przepłynięcie

0

<10

>4.35

>36.00

 

 

3. O ogólnej liczbie punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej decyduje suma punktów przyznanych w poszczególnych konkurencjach, stwierdzona protokolarnie.

§ 8

1. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje osoby do kształcenia się w AMW na określonym kierunku studiów wojskowych oraz jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę jej zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas studiów i służby wojskowej. Na tej podstawie przydziela się osobie liczbę punktów, której maksymalny wymiar określony został w tabeli 1.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

§ 9

1. W przypadku uzyskania przez osoby jednakowej sumy punktów kwalifikacyjnych, komisja uznaje wagę poszczególnych elementów rekrutacji w kolejności wykazanej w tabeli 1.

2. Komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, wydaje i doręcza decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej osobie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do uczelnianej komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 10

Rektor podpisuje umowę z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę osoby w przypadku:

a/ zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4–9 ustawy,

b/ niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej.

§ 11

1. Osoba, która nie została przyjęta na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne w AMW na zasadach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów.

2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na cywilny kierunek studiów w AMW tożsamy z zadeklarowanym we wniosku wojskowym kierunkiem studiów, osoba nie wnosi powtórnie opłaty rekrutacyjnej.

Załącznik 3. [Uchwała Nr 8/III/2011 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku "Zarządzanie" w roku akademickim 2012/2013]

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr 8/III/2011

Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w roku akademickim 2012/2013

Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Uczelni w roku akademickim 2012/2013 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY SENATU

płk prof. dr hab. Mariusz WIATR

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 8/lll/2011
z dnia 24 marca 2011 roku

Warunki i tryb
przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych
na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
na kierunek „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych
w roku akademickim 2012/2013

I. WARUNKI FORMALNE

1. O przyjęcie na studia w WSOWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych warunki:

– niekarana sądownie,

– posiadająca obywatelstwo polskie,

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

– w wieku co najmniej osiemnaście lat,

– posiadająca świadectwo dojrzałości (dopuszcza się możliwość przyjęcia wniosku od kandydata, który nie złożył egzaminu dojrzałości, warunkiem dopuszczenia do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości w dniu egzaminów wstępnych).

2. Korpusy i grupy osobowe oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.

3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor – Komendant powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

4. Do 31 marca 2012 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:

l dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni,

l dostarczyć do Wyższej Szkoły Oficerskiej (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

– wniosek do Rektora – Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (do pobrania ze strony internetowej Uczelni), a także:

a. życiorys,

b. świadectwo dojrzałości (dotyczy osób, które zdawały egzamin dojrzałości),

c. skrócony odpis aktu urodzenia,

Uwaga:

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do WSOWL – do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5, przesyła je do Rektora – Komendanta uczelni.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etapu II i III) kandydaci zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego.

2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), o ile nie zostało dostarczone wraz z wnioskiem,

b) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności – w oryginale). Dokument uważa się za ważny miesiąc od dnia wystawienia,

c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata powinna być wniesiona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego),

d) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,

e) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, tytuł skoczka spadochronowego, dyplomy, prawo jazdy.

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

ETAP Ipostępowanie wstępne

Postępowanie wstępne obejmuje analizę dokumentów związanych z postępowaniem.

Uwaga:

Kandydat(ka) nie zostanie zakwalifikowany (-a) do egzaminów w przypadku:

a) braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu egzaminu,

b) zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej,

c) niedostarczenia dokumentów określonych w pkt II 2 a-d.

ETAP II - postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter analizy wyników na świadectwie dojrzałości, polega na określeniu punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.

Podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące:

– wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów:

l matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka,

l język angielski

– test z języka angielskiego dla kandydatów, którzy nie zdawali go na egzaminie maturalnym, (podstawą do naliczenia punktów za język są wyniki testu znajomości języka angielskiego),

– pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej,

– pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych

A. Dla kandydatów z nową maturą:

a) analiza świadectw dojrzałości polegająca na określeniu „punktów wniesionych” z dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej)1:

– z matematyki (lub fizyki, lub informatyki, lub chemii),

– z języka angielskiego.

Sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się według zasady:

– dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych,

– dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

Uwaga:

l kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym,

l jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w pkt 1.1, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia „punktów wniesionych „ za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”,

l jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę „punktów wniesionych”,

l kandydatowi absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia „punktów wniesionych” jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”,

l kandydat otrzymuje maksymalną liczbę „punktów wniesionych” za język angielski, jeśli spełnia co najmniej jeden z warunków,

– jest laureatem stopnia centralnego olimpiady z języka angielskiego,

– jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim,

b) test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego:

l egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie Bl (Common European Framework),

l egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno-gramatycznego,

l test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź),

l czas przeprowadzenia egzaminu – 120 minut,

l warunkiem zaliczenia egzaminu z języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów,

c) test sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata, obejmuje następujące konkurencje:

l dla mężczyzn:

– bieg na dystansie 1000 m,

– bieg 10x10 m,

– podciąganie (siłowe) na drążku wysokim (wykonywane siłą bez dodatkowych ruchów ciała – nachwytem),

– pływanie 50 m stylem dowolnym.

l dla kobiet:

– bieg na dystansie 800 m,

– bieg po „kopercie”,

– zwis na ramionach ugiętych,

– pływanie 50 m stylem dowolnym.

Uwaga:

Test sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 5 punktów z każdej konkurencji objętej sprawdzianem.

Z testu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum w danej próby kandydat uzyskuje „0” (zero) punktów. Szczegółowy wynik punktowy ustala się na podstawie tabel 1 i 2.

B. Dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) proces kwalifikacyjny obejmuje:

a) analizę wyników na świadectwie dojrzałości polegającą na określeniu „punktów wniesionych” (według zasad jak dla kandydatów z nową maturą).

Zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty (matematyka lub fizyka, lub informatyka, lub chemia i j. angielski) zdawane na maturze międzynarodowej (IB):

– dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL )

l 6,7 - 100 pkt,

l 5 - 70 pkt,

l 4 - 60 pkt,

l 3 - 50 pkt,

l 2 - 40 pkt,

sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się według zasady – sumę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,4,

– dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) suma uzyskanych punktów jest równa liczbie punktów wniesionych:

l 6,7 - 100 pkt,

l 5 - 70 pkt,

l 4 - 60 pkt,

l 3 - 50 pkt,

l 2 - 40 pkt

Uwaga:

Kandydat za język angielski otrzymuje maksymalną liczbą „punktów wniesionych”, jeżeli egzamin maturalny zdawany był w języku angielskim,

b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą).

c) test sprawności fizycznej – jak dla maturzystów z nową maturą.

C. Dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą proces kwalifikacyjny obejmuje:

a) dokonuje się przeliczenia oceny na świadectwie maturalnym2 z matematyki lub fizyki, lub chemii, lub informatyki i języka angielskiego objętych egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) według następujących zasad:

– ocena celująca - 100 pkt,

– ocena bardzo dobra - 70 pkt,

– ocena dobra - 50 pkt,

– ocena dostateczna - 30 pkt,

– ocena dopuszczająca - 0 pkt,

b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą).

c) test sprawności fizycznej (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą).

2. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegającym się o przyjęcie na studia w WSOWL – w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)3 za przedmiot:

matematyka – Olimpiady Matematycznej.

fizyka – Olimpiady Fizycznej.

informatyka – Olimpiady Informatycznej.

chemia – Olimpiady Chemicznej.

język angielski – Olimpiady Języka Angielskiego.

ETAP III – postępowanie końcowe polegające na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i określeniu listy osób zakwalifikowanych

1. Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zainteresowania kandydata, a także inne dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia przydatne podczas nauki i służby wojskowej. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 10 punktów.

Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 1 punkt.

3. Punkty kwalifikacyjne uzyskane przez kandydata(kę) w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

ETAP

WYSZCZEGÓLNIENIE

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH

II ETAP

Matematyka (fizyka, informatyka, chemia)

100

Język angielski (wynik egzaminu maturalnego bądź testu)

100

Test sprawności fizycznej

100

III ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna

10

RAZEM

310

 

5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia (zakwalifikowania do uczelni), bądź nieprzyjęcia (niezakwalifikowania do uczelni) podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR), która sporządza listę rankingową według ilości uzyskanych przez kandydatów punktów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do WSOWL decyduje miejsce na liście rankingowej w oparciu o limit miejsc określony przez Ministra Obrony Narodowej.

6. Podział do poszczególnych grup osobowych (specjalności) nastąpi po I semestrze, na podstawie deklaracji podchorążych oraz wyników kształcenia.

7. Osoby przyjęte na studia powinny dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu do Uczelni:

– kserokopię dowodu osobistego,

– trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej.

8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – o przyjęciu na studia i zakwalifikowaniu kandydata w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni, podając imienną listę kandydatów przyjętych na studia i zakwalifikowanych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz listę rezerwową.

10. Od decyzji WKR kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane.

11. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor – Komendant po rozpatrzeniu wniosku przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Decyzja Rektora – Komendanta jest ostateczna.

12. Z osobą przyjętą na studia i powołaną do służby kandydackiej, w dniu stawiennictwa w Uczelni, Rektor – Komendant podpisuje umowę (o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:

– zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-9,

– niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej,

– zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6-7, 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.

Uwaga:

Niepodpisanie umowy jest traktowane, jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.

13. Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie w WSOWL na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.

Załączniki – tabele wyników egzaminu z WF

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Tabela 1

TABELA WYNIKÓW EGZAMINU WSTĘPNEGO DO WSOWL (mężczyźni)

Bieg 1000 m

PUNKTY

10x10

PUNKTY

Podciąganie na drążku

PUNKTY

Pływanie 50 m

PUNKTY

3,40

5

 

 

 

 

 

 

3,39

 

 

 

 

 

 

3,38

 

 

 

 

 

 

3,37

 

 

 

 

 

 

3,36

 

 

 

 

 

 

3,35

 

 

 

 

 

 

3,34

10

 

 

 

 

 

 

3,33

 

 

 

 

 

 

3,32

 

 

 

 

 

 

3,31

 

 

 

 

 

 

3,30

 

 

 

 

 

 

3,29

 

 

 

 

 

 

3,28

 

 

 

 

60,0

5

3,27

 

 

 

 

59,0

3,26

30,6

5

 

 

58,0

3,25

15

30,5

 

 

57,0

3,24

30,4

 

 

56,0

3,23

30,3

 

 

55,0

3,22

30,2

 

 

54,0

3,21

30,1

 

 

53,0

10

3,20

30,0

 

 

52,0

3,19

29,9

 

 

51,0

3,18

29,8

 

 

50,0

3,17

29,7

 

 

49,0

3,16

29,6

 

 

48,0

3,15

20

29,5

10

 

 

47,0

3,14

29,4

6

5

46,0

15

3,13

29,3

7

45,0

3,12

29,2

8

44,0

3,11

29,1

9

10

43,0

3,10

29,0

10

42,0

3,09

28,9

11

41,0

3,08

28,8

12

15

40,0

20

3,07

28,7

13

39,0

3,06

28,6

14

38,0

3,05

25

28,5

15

15

20

37,0

3,04

28,4

16

36,0

3,03

28,3

17

35,0

25

3,02

28,2

18

25

34,0

3,01

28,1

19

33,0

3,00

28,0

20

32,0

poniżej 3,00

30

 

 

powyżej 20

30

 

 

 

 

1 Wyrażone w skali punktowej.

2 Z egzaminu maturalnego

3 Na podst. warunków uchwalonych przez Senat na lata 2012-2014

Tabela 2

TABELA WYNIKÓW EGZAMINU WSTĘPNEGO DO WSOWL (kobiety)

Bieg 800 m

PUNKTY

Bieg po kopercie

PUNKTY

Zwis na ramionach ugiętych

PUNKTY

Pływanie 50 m

PUNKTY

3,40

5

 

 

10

5

 

 

3,39

 

 

11

 

 

3,38

 

 

12

 

 

3,37

 

 

13

 

 

3,36

 

 

14

 

 

3,35

 

 

15

 

 

3,34

10

 

 

16

10

 

 

3,33

 

 

17

 

 

3,32

 

 

18

 

 

3,31

 

 

19

 

 

3,30

 

 

20

 

 

3,29

 

 

21

 

 

3,28

 

 

22

 

 

3,27

 

 

23

15

 

 

3,26

 

 

24

 

 

3,25

15

27,5

5

25

65,0

5

3,24

27,4

26

64,0

3,23

27,3

27

63,0

3,22

27,2

28

62,0

3,21

27,1

29

61,0

3,20

27,0

30

60,0

10

3,19

26,9

31

59,0

3,18

26,8

32

20

58,0

3,17

26,7

33

57,0

3,16

26,6

34

56,0

3,15

20

26,5

10

35

55,0

3,14

26,4

36

54,0

15

3,13

26,3

37

53,0

3,12

26,2

38

52,0

3,11

26,1

39

51,0

3,10

26,0

40

50,0

3,09

25,9

41

49,0

3,08

25,8

42

25

48,0

20

3,07

25,7

43

47,0

3,06

25,6

44

46,0

3,05

25

25,5

15

45

45,0

3,04

25,4

46

44,0

3,03

25,3

47

43,0

25

3,02

25,2

48

42,0

3,01

25,1