REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 149

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 189/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 11. Mazurskiego pułku artylerii im. gen. Józefa Bema

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 11. Mazurskiego pułku artylerii im. gen. Józefa Bema.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załączniki Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;

4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII im. gen. Józefa Bema]

Załączniki do decyzji Nr 189/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 maja 2011 r. (poz. 149)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
im. gen. Józefa Bema

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII im. gen. Józefa Bema]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
im. gen. Józefa Bema

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII im. gen. Józefa Bema]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI PAMIĄTKOWEJ
11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
im. gen. Józefa Bema

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII im. gen. Józefa Bema]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
im. gen. Józefa Bema

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

1. Odznaka pamiątkowa 11. Mazurskiego pułku artylerii, zwanego dalej „pułkiem”, jest symbolem przynależności żołnierzy do środowiska wojskowego tej jednostki, a także jest świadectwem kultywowania historii i tradycji oddziałów artylerii.

2. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie wzorowej służby wojskowej (pracy) żołnierzy i pracowników wojska, jak również prezentowanie tradycji i integrowanie artyleryjskiej wspólnoty żołnierskiej.

3. Odznakę pamiątkową stanowią srebrne skrzyżowane lufy armatnie z pękami srebrnych promieni. Znajdują się na nich nazwy jednostek, których tradycje dziedziczy pułk. W górnej części odznaki na promieniach umieszczona została cyfra 11. W części środkowej znajduje się tarcza w kolorze czerwonym i zielonym symbolizującym barwy artylerii ciężkiej. Na tle zielonym znajduje się herb Węgorzewa.

4. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru galowego i wyjściowego.

5. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy pułku z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w pułku co najmniej trzech lat;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w pułku co najmniej czterech lat;

4) żołnierzom służby kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i innej tylko za wybitne zasługi w okresie pełnienia służby lub wybitne osiągnięcia podczas odbywania ćwiczeń wojskowych, akcji kryzysowych itp.;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla pułku, na wniosek zebrania oficerskiego.

6. Odznaka pamiątkowa nadawana jest imiennie i może być noszona wyłącznie przez jej posiadacza. Niedopuszczalne jest przekazanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

7. Komisję do spraw odznaki pamiątkowej 11. Mazurskiego pułku artylerii, zwaną dalej komisją, tworzą mężowie zaufania korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych oraz wybrany na zebraniu oficerskim, spośród oficerów starszych, przewodniczący komisji a także sekretarz komisji wybierany spośród jej członków.

8. Odznakę nadaje dowódca pułku i wręcza ją uroczyście, wraz z legitymacją, podczas apelu lub zbiórki całego stanu osobowego pułku.

9. Wnioski do komisji kierują przełożeni osób, o których mowa w pkt 5.

10. Sekretarz komisji prowadzi ewidencję nadanych odznak pamiątkowych. Na zebraniach korpusów osobowych komisja informuje o przyznanych odznakach pamiątkowych.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca pułku z własnej inicjatywy albo na wniosek komisji odznaki pamiątkowej.

12. Od decyzji, wskazanej w pkt 11, przysługuje prawo do odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla, w terminie 14 dni od zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej.

13. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Prawo do odznaki pamiątkowej utracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

15. Ponadto prawa do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-07-02
  • Data obowiązywania: 2011-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA