REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 150

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 190/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załączniki Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. KARPACKIEGO BATALIONU PIECHOTY GÓRSKIEJ]

Załączniki do decyzji Nr 190/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 maja 2011 r. (poz. 150)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. KARPACKIEGO BATALIONU PIECHOTY GÓRSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. KARPACKIEGO BATALIONU PIECHOTY GÓRSKIEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. KARPACKIEGO BATALIONU PIECHOTY GÓRSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [Regulamin odznaki pamiątkowej 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich]

Załącznik Nr 3

Regulamin odznaki pamiątkowej
22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej
21. Brygady Strzelców Podhalańskich

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej 22 Karpackiego batalionu piechoty górskiej jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych za:

1) działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji karpackich;

2) kształtowanie ducha bojowego, stanu moralnego i budzeniu esprit de cors – ducha koleżeństwa;

3) inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych, kombatantów i środkach masowego przekazu;

4) propagowanie wzmożonego wysiłku szkoleniowego opartego na więzi wynikającej szacunku dla wartości kultywowanych tradycji.

2. Odznaka pamiątkowa 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej wzorowana jest na odznace pamiątkowej 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Ma kształt Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino wzorowanego na równoramiennym Krzyżu Świętego Benedykta o wymiarach 40x40 mm i profilowanych ramionach. Krzyż symbolizuje cierpienie i zwycięstwo w miejscu gdzie Dywizja stoczyła swój najkrwawszy bój w kampanii włoskiej. Oprócz Krzyża Świętego Benedykta jej głównymi elementami są:

1) miniaturka odznaki Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, z której wywodzi się 3. Dywizja Strzelców Karpackich. Jest to orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, dwoma bagnetami skierowanymi ku górze i napisem Tobruk;

2) świerk, który był oznaką rozpoznawczą 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Noszony (od 1942 r.) między innymi jako naszywka na lewym rękawie munduru żołnierzy tej Dywizji na biało-czerwonym tle. Symbol ten był również umieszczany na tablicach rozpoznawczych pojazdów;

3) skrót „22 bpg” – 22. batalion piechoty górskiej.

Całość wykonana w kolorze stalowym. Napis 22 bpg oraz końce ramienia poziomego krzyża rozjaśnione dla kontrastu. Każda odznaka posiada wygrawerowany na rewersie numer oraz napis „Wiara, wytrwałość, zwycięstwo”.

Przyjmuje się numerację od liczby porządkowej 01.

3. Odznakę pamiątkową przyznaje dowódca 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „komisją”.

4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy jednostki wojskowej z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom wyróżniającym się w służbie, szkoleniu i dyscyplinie po przesłużeniu w jednostce co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy po nienagannym odbyciu trzech krótkoterminowych ćwiczeń wojskowych w batalionie – za wybitne osiągnięcia;

4) pracownikom wojska szczególnie wyróżniającym się w pracy i dyscyplinie po przepracowaniu w jednostce co najmniej dwóch lat.

5) Wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 22. batalionu piechoty górskiej, na wniosek komisji.

5. Prawo zgłoszenia do komisji kandydatury do odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy w stosunku do wszystkich żołnierzy zawodowych i pracowników wojska;

2) bezpośredniemu przełożonemu żołnierza lub pracownika wojska.

6. Komisja powoływana jest rozkazem dowódcy w składzie pięcioosobowym. W jej skład wchodzą: zastępca dowódcy 22. batalionu piechoty górskiej, mąż zaufania oficerów, mąż zaufania podoficerów, mąż zaufania szeregowych, przedstawiciel pracowników wojska. Komisja podejmuje decyzje większością głosów 3/5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół na piśmie zawierający wnioski o przyznanie odznaki pamiątkowej.

7. Potwierdzeniem prawa do odznaki pamiątkowej jest legitymacja odznaki z wpisanym numerem. Odznakę pamiątkową o numerze 1 pozostawia się w sali tradycji.

8. Fakt nadania odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie jednostki oraz kronice i wręcza ją wraz z legitymacją na uroczystej na zbiórce całego stanu osobowego z okazji Święta jednostki wojskowej.

9. Odznaka pamiątkowa nadawana jest żołnierzom imiennie i może być noszona wyłącznie przez jej posiadacza. Niedopuszczalne jest przekazanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

10. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, za czyny hańbiące honor żołnierza niezgodny z „Kodeksem honorowym żołnierza zawodowego”.

11. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą inni wyróżnieni prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

12. Decyzje o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca na wniosek komisji.

13. Od decyzji przysługuje prawo do odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Fakt pozbawienia prawa do odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie jednostki wojskowej.

15. Ewidencję odznak prowadzi komisja.

16. Odznakę pamiątkową nosi się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

17. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje komisja.

18. Koszty wykonania odznaki obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-07-02
  • Data obowiązywania: 2011-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA