REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 152

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 192/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załączniki Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;

4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO]

Załączniki do decyzji Nr 192/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2011 r. (poz. 152)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO

1. Odznaka pamiątkowa 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego jest symbolem dziedziczenia i kultywowania tradycji Ułanów Karpackich. Stanowi zewnętrzną oznakę przywiązania do pułku, wzorowej służby i pracy.

2. Nadawanie odznaki ma na celu:

1) pielęgnowanie tradycji Ułanów Karpackich i dbanie o Ich dobre imię;

2) integrowanie społeczności wojskowej oraz osób i instytucji zasłużonych dla tego pułku;

3) utrzymywanie więzi emocjonalnych żołnierzy związanych z 18. Białostockim pułkiem rozpoznawczym, którzy przeszli do rezerwy lub zostali przeniesieni do innej jednostki (instytucji) wojskowej.

3. Odznakę stanowią dwie skrzyżowane lance z proporcami, których górne pole zakreskowane jest poziomo, a dolne pionowo. Nałożono na nie tarczę w kolorze złota, zwieńczoną szyszakiem rycerskim z zamkniętą przyłbicą. Na tarczy dwie palmy oparte na półksiężycu. Pod tarczą została umieszczona cyfra 18 stanowiąca swego rodzaju pomost, element spinający dotychczasowe tradycje Ułanów Karpackich z 18. Białostockim pułkiem rozpoznawczym. Pod cyfrą znajduje się srebrna wstęga z plastycznym napisem Ułani Karpaccy.

4. Decyzję w sprawie nadania odznaki pamiątkowej 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego, zwanego dalej „18. pułkiem”, podejmuje dowódca tej jednostki wojskowej w oparciu o opinię komisji odznaki pamiątkowej, a fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym oraz odnotowuje w kronice jednostki wojskowej.

5. Opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej oraz prowadzenie

ewidencji nadanych odznak należy do właściwości komisji odznaki pamiątkowej.

6. Prawo do odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy 18. pułku z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowy po przesłużeniu w 18. pułku co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 18. pułku co najmniej 2 lat;

4) osobie lub instytucji szczególnie zasłużonej dla 18. pułku.

7. Wręczenie odznaki pamiątkowej wraz z legitymacją odbywa się w czasie uroczystej zbiórki z okazji święta 18. pułku.

8. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

9. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 18. pułku z własnej inicjatywy albo na wniosek komisji odznaki pamiątkowej, a fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym.

10. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

11. Odznakę nosi się zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

12. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje komisja odznaki pamiątkowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-07-02
  • Data obowiązywania: 2011-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA