REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 153

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 193/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę okolicznościową, zwaną dalej „odznaką”, Marynarza Jednostek Pływających.

2. Zatwierdza się:

1) wzory odznaki, stanowiące załączniki Nr 1a-1c do

2) wzory legitymacji odznaki, stanowiące załączniki Nr 2a-2c do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1a. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KLASA I]

Załączniki do decyzji Nr 193/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2011 r. (poz. 153)

Załącznik Nr 1a

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
MARYNARZA JEDNOSTEK P
ŁYWAJĄCYCH
KLASA I

(odznaka koloru złotego)

infoRgrafika

Załącznik 1b. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KLASA II]

Załącznik Nr 1b

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
MARYNARZA JEDNOSTEK P
ŁYWAJĄCYCH
KLASA II

(odznaka koloru srebrnego)

infoRgrafika

Załącznik 1c. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KLASA III]

Załącznik Nr 1c

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
MARYNARZA JEDNOSTEK P
ŁYWAJĄCYCH
KLASA III

(odznaka koloru brązowego)

infoRgrafika

Załącznik 2a. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KLASY I]

Załącznik Nr 2a

WZÓR GRAFICZNY
LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNO
ŚCIOWEJ
MARYNARZA JEDNOSTEK P
ŁYWAJĄCYCH
KLASY I

infoRgrafika

Załącznik 2b. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KLASY II]

Załącznik Nr 2b

WZÓR GRAFICZNY
LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNO
ŚCIOWEJ
MARYNARZA JEDNOSTEK P
ŁYWAJĄCYCH
KLASY II

infoRgrafika

Załącznik 2c. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KLASY III]

Załącznik Nr 2c

WZÓR GRAFICZNY
LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNO
ŚCIOWEJ
MARYNARZA JEDNOSTEK P
ŁYWAJĄCYCH
KLASY III

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN
NADAWANIA ODZNAKI OKOLICZNO
ŚCIOWEJ MARYNARZA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

1. Odznaka okolicznościowa Marynarza Jednostek Pływających jest honorowym wyróżnikiem nadawanym żołnierzom zawodowym pełniącym służbę na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, osiągającym w służbie wojskowej wysokie wyniki szkoleniowe i wyraża jednocześnie uznanie i szacunek dla długoletniej służby na morzu.

2. Odznaka Marynarza Jednostek Pływających, zwana dalej „odznaką”, jest wyrazem tożsamości i więzi posiadacza odznaki z morskim rodzajem Sił Zbrojnych i załogami jednostek pływających Marynarki Wojennej. Zawarta w odznace symbolika łączy cechy służby w składzie załogi i oddaje jej bojowy charakter. Otrzymanie prawa do odznaki zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego wyrażania i przestrzegania cnót obywatelskich w służbie na jednostkach pływających.

3. Opis odznaki:

1) odznakę stanowią 3 elementy składowe:

a) zbrojne ramię z tasakiem marynarskim na tle krzyża kawalerskiego symbolizujące bojowy charakter służby w składzie jednostek pływających,

b) stylizowana kotwica admiralicji na tle skrzyżowanych pałaszy symbolizuje przynależność do Marynarki Wojennej,

c) spienione morskie fale symbolizujące morski żywioł i specyficzny charakter służby na morzu;

2) odznaka występuje w 3 klasach:

a) klasa I (odznaka koloru złotego),

b) klasa II (odznaka koloru srebrnego),

c) klasa III (odznaka koloru brązowego).

4. Prawo do odznaki nadaje odpowiednio: dowódca 3. Flotylli Okrętów, zwanej dalej „3.FO” i dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, zwanej dalej „9. FOW”, podległym sobie żołnierzom na wniosek odpowiedniej komisji do spraw odznaki, utworzonej w każdej z tych flotylli. Kandydatury żołnierzy do odznaki zgłaszane są przez dowódców.

W skład każdej z komisji do spraw odznaki wchodzą odpowiednio dla każdej z flotylli: Szef Sztabu – przewodniczący, Szef Szkolenia – zastępca przewodniczącego, Szef Wydziału Wychowawczego – sekretarz, Szef Logistyki i dowódcy jednostek wojskowych podległych danej flotylli – członkowie.

Ponadto, oprócz wyżej wymienionego, w skład komisji do spraw odznaki przy 3. FO, jako członek komisji, wchodzi również dowódca dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Kandydatury żołnierzy dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej zgłaszane są przez dowódcę tego dywizjonu.

Żołnierze z rozformowanych jednostek 3. FO i 9. Flotylli Obrony Wybrzeża zgłaszają swe kandydatury do komisji do spraw odznaki przy 3. FO, natomiast żołnierze z rozformowanych jednostek 8. FOW do komisji do spraw odznaki przy 8. FOW.

Żołnierze z jednostek wojskowych nie będących w podporządkowaniu dowódcy 3. FO lub 8. FOW zgłaszają swe kandydatury do przewodniczącego komisji do spraw odznaki właściwej flotylli (w której odbywali służbę w składzie jednostki pływającej lub w której ostatnio odbywali taką służbę) za pośrednictwem dowódców jednostek wojskowych w których aktualnie pełnią służbę.

5. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać:

1) stopień, imię i nazwisko kandydata;

2) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o służbie kandydata w składzie załogi jednostki pływającej;

3) opinię dowódcy jednostki wojskowej z przebiegu służby kandydata.

6. Rozpatrzenie wniosków o nadanie odznaki odbywa się na posiedzeniu komisji do spraw odznaki. Komisja zobowiązana jest do pisemnego uzasadnienia w razie wystawienia negatywnej opinii. Przewodniczący komisji do spraw odznaki przedstawia wniosek do dowódcy odpowiedniej flotylli. Dowódca rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni.

7. Prawo do odznaki przysługuje żołnierzom zawodowym posiadającym nienaganny przebieg służby oraz spełniającym następujące warunki:

1) klasy III:

a) staż służby w składzie załogi jednostki pływającej – przynajmniej 3 lata;

2) klasy II:

a) staż służby w składzie załogi jednostki pływającej – przynajmniej 5 lat;

3) klasy I:

a) staż służby w składzie załogi jednostki pływającej – przynajmniej 10 lat.

8. Odznakę nadaje dowódca odpowiedniej flotylli, na wniosek komisji do spraw odznaki, z okazji świąt państwowych i wojskowych.

9. Odznakę w imieniu dowódcy odpowiedniej flotylli wręcza dowódca jednostki wojskowej w której żołnierz aktualnie pełni służbę.

10. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w rozkazie dowódcy odpowiedniej flotylli.

11. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

12. Odznakę okolicznościową Marynarza Jednostek Pływających nosi się na prawej stronie na kurtce ubioru wyjściowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Miniaturkę odznaki można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego prawej klapie.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczony i używany na drukach i wydawnictwach za zgodą dowódcy flotylli.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-07-02
  • Data obowiązywania: 2011-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA