REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 12 poz. 158

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na odstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik Nr 34 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej – Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Przychodnia działa na podstawie:

1) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu;

3) niniejszego statutu.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Przychodni wchodzą:

1) dyrekcja;

2) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) gabinet lekarza POZ,

b) gabinet pielęgniarki,

c) gabinet położnej,

d) gabinet (punkt) szczepień,

e) gabinet zabiegowy;

3) gabinety specjalistyczne:

a) chirurgiczny,

b) okulistyczny,

c) otolaryngologiczny,

d) stomatologiczny,

e) neurologiczny,

f) kardiologiczny,

g) ginekologiczny,

h) dermatologiczny

i) urologiczny,

j) chirurgii szczękowej,

k) gastrologiczny,

I) pulmonologiczny,

m) diabetologiczny,

n) ortopedyczny,

o) logopedyczny;

4) gabinety zabiegowe;

5) gabinety rehabilitacji;

6) pracownie diagnostyczne;

7) apteka ogólnodostępna;

8) inne komórki organizacyjne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Przychodni określa Dyrektor Przychodni w regulaminie porządkowym Przychodni.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i 20, Nr 7 poz. 80, Nr 14 poz. 154 i Nr 15, poz. 171, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i 11, Nr 4, poz. 40, Nr 13, poz. 154 i 155, Nr 17, poz. 223, Nr 20, poz. 263 i Nr 21, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 56 i Nr 6, poz. 68.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-28
  • Data wejścia w życie: 2011-07-13
  • Data obowiązywania: 2011-07-13
  • Dokument traci ważność: 2011-12-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA