REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 232

POROZUMIENIE

między

MINISTREM FINANSÓW i MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

w sprawie współpracy Służby Celnej z resortem obrony narodowej zawarte w Warszawie w dniu 20 lipca 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1)) oraz art. 2 pkt 17 i 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)) Minister Finansów i Minister Obrony Narodowej, zwani dalej „Stronami”, wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1. Porozumienie ma na celu określenie zakresu i ogólnych zasad udzielania wsparcia przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, zwane dalej „jednostkami i komórkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej” – funkcjonariuszom celnym wykonującym zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), w tym w związku z art. 69 tej ustawy, zwanego dalej „wsparciem”.

§ 2. Wsparcie może być udzielane w miarę posiadanych możliwości, o ile nie będzie kolidowało z bieżącą działalnością, i obejmuje:

1) udostępnianie strzelnic i obiektów szkoleniowych;

2) przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych;

3) udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do przechowywania broni oraz środków bojowych;

4) pomoc przy identyfikacji towarów z wykazu uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastosowania;

5) udostępnianie opracowań i materiałów szkoleniowych.

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 4, dotyczy wsparcia eksperckiego udzielanego organom celnym przez specjalistów z uczelni wojskowych i placówek naukowo-badawczych zajmujących się uzbrojeniem oraz sprzętem wojskowym, a także okręgowych i rejonowych warsztatów technicznych – w przypadku podejrzenia o dokonywanie nielegalnego obrotu z zagranicą towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

§ 4.1. Osobami koordynującymi realizację porozumienia są:

1) Szef Służby Celnej – ze strony Ministra Finansów;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – ze strony Ministra Obrony Narodowej.

2. Upoważnionymi przedstawicielami Szefa Służby Celnej są:

1) dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego i gier hazardowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) dyrektorzy izb celnych.

§ 5.1. Podstawą udzielania wsparcia będą porozumienia szczegółowe, zawarte przez upoważnionych przedstawicieli Szefa Służby Celnej z dowódcami (dyrektorami, szefami, komendantami) jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

2. W porozumieniach szczegółowych określa się zakresy, warunki i harmonogramy współpracy jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej z jednostkami organizacyjnymi Służby Celnej.

§ 6. Wsparcie podlega rozliczeniom finansowym, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wsparcie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej;

2) rozliczenia ustala się na poziomie realnie poniesionych kosztów, biorąc pod uwagę również amortyzację obiektów oraz sprzętu, wykorzystywanych na potrzeby szkolenia;

3) udostępnianie mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 3, następuje na podstawie umów użyczenia, zawartych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) oraz w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.4)).

§ 7. Osoby wskazane w § 4 ust. 2 zapewniają wszystkim uczestnikom szkoleń przeprowadzanych w obiektach wojskowych lub przy użyciu sprzętu wojskowego:

1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej;

2) zabezpieczenie medyczne zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie prowadzenia szkoleń w obiektach wojskowych.

§ 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze uzgodnień, dążąc do ich polubownego zakończenia.

§ 9.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia następuje w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone i podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

z upoważnienia
Ministra Finansów:
Podsekretarz Stanu: J. Kapica

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146 i Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz.1035 i Nr 239, poz. 1592.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 251, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i r 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, nr 64, poz. 592 i nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 983, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
  • Data wejścia w życie: 2011-09-24
  • Data obowiązywania: 2011-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA