REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 237

Departament Infrastruktury

ZARZĄDZENIE Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa:

1) sposób tworzenia służbowych pokoi noclegowych;

2) sposób gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi;

3) organy odpowiedzialne za zakwaterowanie w tych pokojach.

§ 2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna – jednostkę nie wchodzącą w skład Ministerstwa Obrony Narodowej, podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, w tym przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem założycielskim;

2) komórka organizacyjna – Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) RZI – rejonowy zarząd infrastruktury, Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu lub Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie;

4) WOG – wojskowy oddział gospodarczy.

§ 3.
Za tworzenie służbowych pokoi noclegowych oraz prowadzenie gospodarki nimi odpowiadają kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych.
§ 4.
1. Służbowe pokoje noclegowe tworzy się w celu zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska.

2. Z noclegów w służbowych pokojach noclegowych mogą korzystać osoby, o których mowa w ust. 1, w przypadku:

1) odbywania podróży służbowych – do czternastu dni kalendarzowych;

2) wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem służby lub pracy albo zamieszkania w miejscowości nie będącej miejscowością pobliską, w tym stawienia się w nowym miejscu pełnienia służby, do czasu ustalenia żołnierzowi prawa do zakwaterowania – do trzydziestu dni kalendarzowych.

3. Służbowe pokoje noclegowe tworzy się na podstawie rozkazu (decyzji) kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej, w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie: szefem RZI (Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej dla obiektów urzędu Ministra Obrony Narodowej) i szefem delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz zaopiniowanym przez wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej oraz służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. W rozkazie (decyzji) o utworzeniu umieszcza się wykaz budynków i numery służbowych pokoi noclegowych, ilość miejsc ogółem, datę rozpoczęcia działalności oraz osobę upoważnioną do jej prowadzenia.

5. Na służbowe pokoje noclegowe wydziela się pomieszczenia w obszarze zakwaterowania jednostki lub komórki organizacyjnej, posiadające odpowiednie warunki lokalowe (nie mniej niż 5 m2 na osobę zakwaterowaną), sanitarno-higieniczne i przeciwpożarowe, w miarę możliwości z osobnym wejściem.

6. Wyciągi z rozkazów (decyzji) o utworzeniu służbowych pokoi noclegowych właściwy kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej przesyła w terminie siedmiu dni od dnia ich podpisania do właściwego zarządcy nieruchomości, tj. szefa RZI lub Dyrektora Departamentu Administracyjnego (dla obiektów urzędu Ministra Obrony Narodowej) i do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

7. Zakwaterowanie w służbowych pokojach noclegowych realizuje się z zachowaniem niżej wymienionych zasad:

1) w jednym pomieszczeniu kwateruje się do trzech osób;

2) należy przewidzieć możliwość oddzielnego zakwaterowania kobiet – żołnierzy i pracowników wojska;

3) wspólnego zakwaterowania żołnierzy różnych korpusów osobowych i pracowników dokonuje się za ich zgodą lub na ich wniosek.

§ 5.
1. Zakwaterowanie w służbowych pokojach noclegowych jest bezpłatne.

2. Wydatki związane z tworzeniem i utrzymaniem służbowych pokoi noclegowych ponoszą odpowiednio:

1) w zakresie organizacji i prowadzenia gospodarki służbowymi pokojami noclegowymi, wyposażenia w sprzęt służby mundurowej, żywnościowej, kulturalno-oświatowej oraz kosztów związanych z praniem i konserwacją tego wyposażenia – jednostka lub komórka organizacyjna, w użytkowaniu której pozostaje służbowy pokój noclegowy;

2) w zakresie wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, przeciwpożarowy, kosztów za media komunalne, utrzymanie czystości, technicznego utrzymania nieruchomości – szef RZI lub komendant właściwego WOG, jeżeli pokój zlokalizowany jest na obszarze działania WOG.

3. W jednostce lub komórce organizacyjnej, w której tworzy się służbowe pokoje noclegowe prowadzi się wykaz służbowych pokoi noclegowych obejmujący ich numer i lokalizację oraz numer i datę rozkazu (decyzji) o ich utworzeniu.

4. Osoba upoważniona do prowadzenia gospodarki służbowymi pokojami noclegowymi upoważniona jest także do prowadzenia ewidencji osób korzystających ze służbowych pokoi noclegowych.

W ewidencji wyszczególnia się:

1) numer wpisu;

2) numer służbowego pokoju noclegowego;

3) datę zakwaterowania;

4) stopień wojskowy, imię i nazwisko osoby korzystającej z zakwaterowania;

5) numer dokumentu tożsamości osoby korzystającej z zakwaterowania;

6) numer lub nazwę jednostki wojskowej osoby korzystającej z zakwaterowania;

7) numer polecenia wyjazdu lub rozkazu dowódcy jednostki wojskowej;

8) datę wykwaterowania;

9) podpis osoby kwaterowanej.

5. Osoba, o której mowa w ust. 4, opracowuje „Regulamin korzystania ze służbowych pokoi noclegowych”, zwany dalej „Regulaminem”, ustalając w nim między innymi: sposób zakwaterowania, ograniczenia wynikające z usytuowania służbowych pokoi noclegowych na terenie zamkniętym, w tym zasad poruszania się po tym terenie, sposób zwalniania służbowego pokoju noclegowego oraz sposób dopełnienia obowiązku meldunkowego, uwzględniając, że zakwaterowanie następuje po uprzednim zgłoszeniu potrzeby zakwaterowania i potwierdzeniu takiej możliwości. Regulamin zatwierdza kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej tworzącej służbowe pokoje noclegowe. Wzór Regulaminu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

6. Osoby korzystające z zakwaterowania w służbowych pokojach noclegowych potwierdzają podpisem zapoznanie się z Regulaminem. Regulamin jest dostępny w biurze przepustek.

§ 6.
1. Służbowe pokoje noclegowe wyposaża się według należności określonych w załączniku Nr 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się wyposażanie służbowych pokoi noclegowych w sprzęt kwaterunkowy typu koszarowego.

3. Należności wyposażenia służbowych pokoi noclegowych w sprzęt służby mundurowej, żywnościowej, kulturalno-oświatowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 7.
Zbiorczą bazę danych (numer telefonu i adres email) o utworzonych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych służbowych pokojach noclegowych prowadzi i udostępnia na stronie internetowej Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją Nr 325/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w sprawie zasad tworzenia i sposobu gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi (Dz. Urz. MON z 2009 r. Nr 17, poz. 198), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).

Załącznik 1. [WZÓR - REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH]

Załączniki do zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2011 r. (poz. 237)

Załącznik Nr 1

WZÓR – REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DO WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO POKOJU NOCLEGOWEGO]

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DO WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO POKOJU NOCLEGOWEGO

 

Lp.

Oznaczenie katalogowe

Nazwa

Ilość sztuk

Wskaźnik na:

Uwagi

 

ilość
osób

pomieszczenie

 

1

WP8–35, 41

Łóżko meblowe lub tapczan

1

1

 

2

WP8–42, 31

Szafka przyłóżkowa meblowa

1

1

 

3

WP1–58

Szafa ubraniowa

1

1

 

4

WP3–43, 49

Regał biblioteczny (1 segment)

1

1

 

5

WP8–30

Szafka kuchenna

1

1

 

4

WP3–27, 35

Stół (różny)

1

1

 

5

WP1–43

Wieszak do ubrań stojący

1

1

 

6

WP1–40
WP8–47

Kosz na śmieci

1

1

 

7

WP1–14, 37

Krzesło wyściełane

1

1

 

8

WP3–33,34

Stolik pod telewizor

1

1

jeśli w pomieszczeniu znajduje się telewizor

9

Lampka nocna

1

1

 

10

Lustro

1

1

 

11

Dywanik przyłóżkowy lub wykładzina dywanowa

1

1

 

12

Firanka

1

1

na okno

13

Zasłonka

1

1

na okno

 

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO POKOJU NOCLEGOWEGO]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO POKOJU NOCLEGOWEGO

 

Lp.

Nazwa

Ilość
sztuk

Wskaźnik na:

Uwagi

 

ilość osób

pomieszczenie

 

1

Lodówka

1

1

wg możliwości

2

Czajnik elektryczny

1

1

 

3

Szklanki

1

1

 

4

Łyżeczki

1

1

 

5

Radioodbiornik

1

1

wg możliwości

6

Telewizor

1

1

wg możliwości

7

Koc szpitalny kolorowy

2

2

 

8

Poduszka

1

1

 

9

Prześcieradło

1

1

 

10

Poszewka na poduszkę

1

1

 

11

Poszwa na koc

1

1

 

12

Wieszak-ramiączko

3

3

 

13

Ręcznik

2

2

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
  • Data wejścia w życie: 2011-10-04
  • Data obowiązywania: 2011-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA