REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 241

Departament Kadr

DECYZJA Nr 301/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2012 r. ustala się, co następuje:

1. W 2012 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe, zwane dalej „uczelniami”:

1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

2. Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:

1) absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędących żołnierzami zawodowymi;

2) podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;

3) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

3. Limit miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

4. Osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 oraz ppkt 3, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

1) do dnia 30 września 2011 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych;

2) do dnia 31 stycznia 2012 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;

3) do dnia 15 maja 2012 r.:

a) na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacji systemów łączności, ogólnowychowawczej, radiotechnicznej,

b) na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pilotów.

5. Tryb składania wniosków osób wymienionych w pkt 4 ppkt 1 nie dotyczy kandydatów w grupie osobowej wywiadu wojskowego, osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

6. Osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

7. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

8. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje przygotowanie uczelni oraz przebieg procesu rekrutacji w uczelniach.

9. Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe.

10. Egzaminy ze sprawności fizycznej w ramach postępowania rekrutacyjnego dla podoficerów zawodowych przeprowadza się zgodnie z normami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

11. Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe w uczelni w 2012 r. odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie określenia i nadzoru nad przestrzeganiem limitów przyjęć ujętych w załączniku do niniejszej decyzji;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w zakresie opracowania i nadzorowania przestrzegania terminów egzaminów;

3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w odniesieniu do terenowych organów administracji wojskowej – w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji oraz prowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4) rektorzy-komendanci uczelni – za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

12. W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelni.

13. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 12, ustala rektor-komendant uczelni, informując o tym Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

14. Rektorzy-komendanci uczelni przesyłają Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego – w terminie do czternastu dni po dniu zakończenia tego postępowania;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej – w terminie do siedmiu dni po zakończeniu procesu powołania.

15. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2012 r.]

Załącznik do decyzji Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 sierpnia 2011 r. (poz. 241)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE
limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2012 r.

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA