REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 275

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 329/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO]

Załączniki do decyzji Nr 329/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2011 r. (poz. 275)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

1. Odznakę pamiątkową 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego, zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy i pracowników wojska, w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby i pracy oraz innym osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi dla tej jednostki wojskowej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka pamiątkowa jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego, zwanego dalej „17. TOL”.

3. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie służby i pracy oraz propagowanie tej jednostki wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i środowisku cywilnym.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje z dniem jej wprowadzenia:

1) szefowi 17. TOL;

2) pierwszym powołanym członkom Komisji odznaki pamiątkowej 17. TOL;

3) byłym szefom 17. TOL.

5. Prawo do odznaki przysługuje:

1) szefom 17. TOL z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po minimum 1 roku nienagannie pełnionej służby w 17. TOL;

3) pracownikom wojska po minimum 2 latach nienagannej pracy w 17. TOL;

4) żołnierzom zawodowym i pracownikom wojska, w dniu zwolnienia do rezerwy, lub z pracy (za szczególne zasługi);

5) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych 17. TOL (za szczególne zasługi);

6) w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym lub prawnym, zasłużonym dla 17. TOL.

6. Po jednym egzemplarzu odznaki wraz z dokumentacją przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego i Sali Tradycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

7. Odznaki pamiątkowe nadawane wraz z legitymacją są numerowane.

8. Odznakę nadaje Szef 17. TOL na wniosek Komisji odznaki pamiątkowej. Fakt nadania odznaki Szef ogłasza w rozkazie dziennym i wręcza wraz z legitymacją.

9. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie, darowanie lub sprzedaż odznaki osobom trzecim.

10. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:

1) z okazji świąt wojskowych i państwowych;

2) w dniu przekazania stanowiska Szefa 17. TOL;

3) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;

4) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

5) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

11. Szef 17. TOL powołuje rozkazem Komisję Odznaki Pamiątkowej, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Zastępca Szefa Oddziału;

2) Szef Wydziału Organizacyjnego;

3) Mąż Zaufania.

Przewodniczącym Komisji każdorazowo jest osoba wybrana spośród jej składu.

12. Do obowiązków Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

2) przedkładanie wniosków Szefowi 17. TOL;

3) ewidencjonowanie nadanych odznak.

13. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują z tego tytułu żadne prawa lub przywileje.

14. Żołnierze noszą odznakę na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby, które:

1) zostały prawomocnie ukarane wyrokiem sądu za przestępstwo;

2) umyślnie lub z niskich pobudek złamały zasady dyscypliny wojskowej, w szczególności przez: rażące zaniedbanie obowiązków służbowych, kradzież mienia, nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, naruszenie zasad koleżeństwa.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef 17. TOL z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Szefa 17. TOL. Od decyzji tej przysługuje odwołanie na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.

18. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA