REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 277

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 331/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Inspektoratu Uzbrojenia.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU UZBROJENIA]

Załączniki do decyzji Nr 331/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2011 r. (poz. 277)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU UZBROJENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU UZBROJENIA]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU UZBROJENIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU UZBROJENIA]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU UZBROJENIA

1. Odznaka pamiątkowa Inspektoratu Uzbrojenia, zwana dalej „odznaką”, jest widocznym znakiem przynależności i świadectwem nienagannej, wzorowej służby i pracy w Inspektoracie Uzbrojenia. Jest zewnętrznym symbolem więzi żołnierskich i koleżeńskich, wspólnie pełnionej służby i pracy, znakiem dziedziczonej i kultywowanej tradycji.

2. Nadawanie odznaki ma na celu:

1) integrowanie społeczności Inspektoratu oraz osób i instytucji dla Niego zasłużonych;

2) dbanie o dobre imię Inspektoratu oraz pielęgnowanie tradycji;

3) utrzymywanie więzi emocjonalnej żołnierzy związanych z Inspektoratem, którzy przeszli do rezerwy lub zostali przeniesieni do innej jednostki (instytucji) wojskowej.

3. Odznaka jest znakiem nawiązującym do odznak:

1) „Polskiej Misji Wojskowej Zakupów” zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wojskowych (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 49, poz. 872 z dnia 13 grudnia 1921 r.). Misja działała głównie we Francji, gdzie zajmowała się zakupami uzbrojenia i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia wojny polsko-rosyjskiej w latach 1919–1920;

2) Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych wprowadzoną decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 239/MON z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 167). Departament zajmował się zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2000–2010.

4. W sprawach proceduralnych, dotyczących odznaki, właściwą jest Komisja Odznaki Pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia, zwana dalej „Komisją”.

1) Komisja składa się z pięciu członków, w tym:

a) 4 żołnierzy zawodowych – powołanych w drodze uchwały przez zebranie oficerów Inspektoratu Uzbrojenia,

b) desygnowanego przez zakładową organizację związkową przedstawiciela pracowników wojska;

2) Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie: Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Pozostałe dwie osoby pełnią funkcje członków Komisji;

3) fakt powołania Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa Inspektoratu Uzbrojenia;

4) kadencja Komisji trwa trzy lata, jej skład jest uzupełniany w miarę potrzeb;

5) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak należy do właściwości Komisji;

6) Komisja opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie odznaki w składzie przynajmniej trzyosobowym, w pracach Komisji musi uczestniczyć Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

5. Odznakę pamiątkową Inspektoratu Uzbrojenia stanowi:

na awersie – krzyż, ułożony z czterech tarcz amazonek przewidzianych dla orłów wojskowych, połączonych ze sobą i wpisanych w koło. Krzyż (tarcze) – posrebrzany, polerowany, przyciemniany na okuciach tarcz. Na poziomych ramionach krzyża umieszczone są wypukłe litery I” i U”. Litery pozłacane. W centralnej części krzyża nałożony jest orzeł ze znaku Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689). Orzeł posrebrzany – przyciemniany. Korona, dziób i szpony w kolorze pozłacanym.

na rewersie – wybity wgłębnie kolejny numer odznaki i rok jej wykonania, np. 001/2011 oraz oznaczenie firmy ją wykonującej.

Odznaka wypukła – metalowa, dwuwarstwowa, dwuczęściowa. Mocowana na gwintowany trzpień średnicy 2,5 mm i nakrętkę średnicy 18 mm z bokiem moletowanym. Wymiary odznaki 40 x 40 mm.

6. Decyzję w sprawie nadania odznaki pamiątkowej Inspektoratu podejmuje Szef Inspektoratu Uzbrojenia w oparciu o opinię Komisji. Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

7. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie odznaki są:

1) Szef Inspektoratu Uzbrojenia;

2) Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia;

3) Szefowie komórek wewnętrznych Inspektoratu Uzbrojenia;

4) Prezes zakładowej organizacji związkowej;

5) Przewodniczący organu reprezentującego żołnierzy zawodowych.

8. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane:

1) stopień, nazwisko, imię i imię ojca kandydata;

2) datę urodzenia, PESEL;

3) informację o karalności;

4) ilość lat służby zawodowej (pracy) w Inspektoracie Uzbrojenia;

5) uzasadnienie wniosku.

9. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej mają:

1) Szef Inspektoratu Uzbrojenia z tytułu objęcia stanowiska;

2) żołnierz zawodowy po przesłużeniu w Inspektoracie Uzbrojenia co najmniej 2 lat1);

3) pracownik wojska po przepracowaniu w Inspektoracie Uzbrojenia co najmniej 2 lat2);

4) osoba i instytucja szczególnie zasłużona dla Inspektoratu.

10. Wręczenie odznaki pamiątkowej wraz z legitymacją odbywa się w czasie uroczystej zbiórki Inspektoratu.

11. Osoba wyróżniona odznaką pamiątkowej powinna niezwłocznie dokonać jej wykupienia.

12. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Szef Inspektoratu Uzbrojenia z inicjatywy własnej albo na wniosek Komisji.

14. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

15. Fakt pozbawienia odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

16. Szczegółowe zasady noszenia odznaki określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Odznakę w formie zminiaturyzowanej można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego lewej klapie.

18. Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

19. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Komisja.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach, wydawnictwach i materiałach promocyjnych za zgodą Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

 

 

1) do dnia 31 grudnia 2012 r., do stażu służby w Inspektoracie Uzbrojenia można doliczyć okres służby w jednostkach (komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej) o ile przejście do IU nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjno-etatowymi.

2) do dnia 31 grudnia 2012 r., do stażu pracy w Inspektoracie Uzbrojenia można doliczyć okres zatrudnienia w jednostkach (komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej) o ile przejście do IU nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjno-etatowymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA