REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 281

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 338/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi.

2. Zatwierdza się :

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI]

Załączniki do decyzji Nr 338/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 września 2011 r. (poz. 281)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

infoRgrafika

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

1. Odznaka pamiątkowa jest symbolem tradycji, integrującym żołnierzy oraz pracowników wojska służących (pracujących) w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi, zwanym dalej „RCZPI”.

2. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej RCZPI jest stworzenie możliwości uhonorowania żołnierzy oraz pracowników wojska za sumienną i wzorową służbę (pracę) w RCZPI oraz za zasługi na rzecz informatyki wojskowej, podniesienie prestiżu służby (pracy) w tej jednostce, a także integracja środowiskowa żołnierzy i pracowników wojska RCZPI oraz jednostek będących jego prawnymi poprzednikami.

3. Odznaka pamiątkowa RCZPI symbolizuje i podkreśla więzi jej posiadacza z RCZPI, a fakt jej otrzymania zobowiązuje do dalszego angażowania się w działalność na rzecz rozwoju informatyki w resorcie obrony narodowej oraz przestrzegania honorowych zasad w służbie i pracy.

4. Odznaka pamiątkowa RCZPI jest w kształcie koła, w którym – wewnątrz obrzeża koloru srebrnego – na granatowym tle, umieszczony jest orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej, oznaka korpusu osobowego informatyki, dwa proporce w barwach narodowych oraz srebrna wstęga z napisem RCZPI.

5. Równocześnie z nadaniem odznaki pamiątkowej RCZPI, uhonorowanej osobie wręcza się legitymację dokumentującą przyznanie odznaki.

6. Odznakę pamiątkową RCZPI otrzymuje Komendant Centrum – z chwilą objęcia stanowiska służbowego.

7. Odznakę pamiątkową RCZPI mogą otrzymać:

1) żołnierze osiągający ponadprzeciętne wyniki w służbie zawodowej, po nie mniej niż dwuletnim okresie służby w RCZPI;

2) pracownicy wojska – za szczególne zasługi – o stażu pracy co najmniej 3 lat;

3) inne osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla RCZPI lub jego prawnych poprzedników;

4) żołnierze oraz pracownicy wojska RCZPI za inne czyny zasługujące na szczególne uhonorowanie.

8. Odznakę pamiątkową RCZPI nadaje Komendant na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, zaopiniowany przez powołaną komisję do spraw odznaki pamiątkowej, zwaną dalej „Komisją”.

9. Fakt nadania odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie dziennym jednostki oraz odnotowuje w kronice RCZPI.

10. Do zadań Komisji – poza opiniowaniem wniosków o nadanie odznaki pamiątkowej RCZPI – należy także opiniowanie przedstawionych wniosków o pozbawienie prawa do niej, protokołowanie posiedzeń Komisji, jak również prowadzenie ewidencji otrzymanych wniosków, protokołów oraz nadanych odznak.

11. Komisja składa się z czterech osób reprezentujących: oficerów starszych, oficerów młodszych, podoficerów i pracowników wojska, wybieranych na okres trzech lat na zebraniu żołnierzy i pracowników wojska. Komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków komisji, a fakt wyboru Komisji i obsadę poszczególnych funkcji ogłasza się w rozkazie dziennym RCZPI.

12. Wniosek o nadanie odznaki pamiątkowej powinien zawierać:

1) dane kandydata:

a) osoby fizycznej – stopień, imię i nazwisko,

b) osoby prawnej – nazwę instytucji, organizacji, stowarzyszenia, fundacji itp.;

2) charakterystykę przebiegu służby (pracy) kandydata z uwzględnieniem jego dokonań w dziedzinie informatyki lub osiągnięć w działalności służbowej, w tym zasług dla RCZPI (w odniesieniu do osoby prawnej – zasług w dziedzinie informatyki lub wniesionych na rzecz RCZPI);

3) opis ewentualnych innych zdarzeń stanowiących podstawę wniosku o nadanie odznaki pamiątkowej RCZPI.

13. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki pamiątkowej RCZPI odbywa się na posiedzeniu Komisji. Rozpatrzony wniosek wraz z opinią – podpisaną przez cały skład Komisji – przedstawiany jest Komendantowi przez Przewodniczącego Komisji.

14. Odznakę pamiątkową RCZPI wręcza się:

1) w dniu Święta Wojska Polskiego, Święta Wojsk Łączności i Informatyki, a także w dniu wręczania orderów i odznaczeń państwowych lub medali resortowych;

2) w dniu objęcia stanowiska Komendanta RCZPI;

3) w dniu zwolnienia żołnierzy z zawodowej służby wojskowej;

4) w dniu odejścia pracowników wojska z RCZPI;

5) w innych, szczególnie ważnych dla RCZPI okolicznościach.

15. Prawo do odznaki pamiątkowej RCZPI tracą osoby, które:

1) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek;

2) zostały ukarane za przewinienie dyscyplinarne dotyczące:

a) rażącego zaniedbania obowiązków służbowych,

b) kradzieży mienia,

c) nadużywania alkoholu,

d) naruszenia zasad koleżeństwa,

e) innych czynów godzących w honor i dobre imię żołnierza,

f) w przypadku pracowników wojska – rażącego naruszenia regulaminu pracy.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej RCZPI – z podaniem przyczyn – podejmuje Komendant RCZPI z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, a informację o tym fakcie ogłasza w rozkazie dziennym. Osoba pozbawiona prawa do odznaki pamiątkowej RCZPI zobowiązana jest do jej oddania (wraz z legitymacją) Przewodniczącemu Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, w terminie 14. dni od zawiadomienia o pozbawieniu uprawnień do odznaki – przysługuje prawo do odwołania (drogą służbową) do przełożonego Komendanta Centrum, którego decyzja jest ostateczna.

18. Posiadaczom odznaki pamiątkowej RCZPI nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.

19. Wszystkie odznaki pamiątkowe RCZPI posiadają numerację, przy czym numer nadanej odznaki umieszczony jest na odwrocie strony tytułowej legitymacji uprawniającej do noszenia danego egzemplarza odznaki (odznaka pamiątkowa RCZPI z numerem 001 przysługuje pierwszemu Komendantowi RCZPI).

20. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej RCZPI wraz z „Regulaminem...” i blankietem legitymacji przekazany zostanie do Muzeum Wojska Polskiego.

21. Odznakę pamiątkową RCZPI nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego (szczegółowe zasady noszenia odznak określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej).

21. Wizerunek odznaki pamiątkowej RCZPI może być używany również na drukach i wydawnictwach RCZPI.

22. Koszty wydania odznak pamiątkowych RCZPI nie będą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA