REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 283

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 340/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (Support Unit Joint Force Training Centre)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (Support Unit Joint Force Training Centre).

2. Zatwierdza się :

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Traci moc decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 84).

5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (SUPPORT UNIT JOINT FORCE TRAINING CENTRE)]

Załączniki do decyzji Nr 340/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2011 r. (poz. 283)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
(SUPPORT UNIT JOINT FORCE TRAINING CENTRE)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (SUPPORT UNIT JOINT FORCE TRAININR CENTRE)]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
(SUPPORT UNIT JOINT FORCE TRAININR CENTRE)

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (SUPPORT UNIT JOINT FORCE TRAINING CENTRE)]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
(SUPPORT UNIT JOINT FORCE TRAINING CENTRE)

infoRgrafika

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

1. Dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz szczególnych osiągnięć w wykonywaniu zadań służbowych jak również w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby, ustanawia się odznakę pamiątkową Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź i przynależność kadry oraz pracowników wojska do Oddziału Zabezpieczenia.

2. Odznaka pamiątkowa ma wymiary 40 x 40 mm, przedstawia wypukłą NATO-wską biało-błękitną różę wiatrów, na którą nałożony został gryf pomorski symbolizujący związek z regionem działania jednostki. Gryf stoi na dwubarwnej wstędze chabrowo-czarnej. W przednich wyciągniętych pazurach trzyma tarczę z angielskim skrótem zabezpieczanego centrum szkolenia: „JFTC” (Joint Force Training Centre), która jest w kolorach róży wiatrów. Pola wszystkich symboli pokrywa emalia. W górnej części wstęgi na granatowym emaliowanym polu symbolizującym zabezpieczenie materiałowe widnieje rok utworzenia jednostki: „2004”. Na dole wstęgi na tle czarnej emalii, która nawiązuje do barwy zabezpieczenia technicznego w Siłach Zbrojnych umieszczony jest napis „Support Unit”, oznaczający użytą w języku angielskim, nazwę jednostki – „Oddział Zabezpieczenia”. Nazwa jednostki, data jej powstania oraz krawędzie wstęgi są oksydowane.

3. Odznaka pamiątkowa jest numerowana i wydawana z legitymacją.

4. W skład Komisji do Spraw Odznaki, zwanej dalej „Komisją”, wchodzą:

1) przedstawiciel oficerów;

2) przedstawiciel podoficerów zawodowych;

3) przedstawiciel pracowników wojska.

5. Do właściwości Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki pamiątkowej;

2) opiniowanie wniosków o pozbawienie odznaki pamiątkowej;

3) prowadzanie ewidencji nadanych odznak pamiątkowych.

6. Odznakę pamiątkową nadaje dowódca Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanego dalej „Oddziałem Zabezpieczenia”, na wniosek Komisji. Fakt ten ogłasza w rozkazie.

7. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy Oddziału Zabezpieczenia z chwilą objęcia stanowiska;

2) pełniącym służbę żołnierzom zawodowym po upływie 1 roku od daty objęcia pierwszego stanowiska etatowego w Oddziale Zabezpieczenia;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu 2 lat w Oddziale Zabezpieczenia;

4) innym osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Oddziału Zabezpieczenia na wniosek zebrania oficerskiego.

8. Koszty wykonania odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

9. Wręczenie odznaki pamiątkowej odbywa się na uroczystych zbiórkach Oddziału Zabezpieczenia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Niepodległości, Święta Wojska Polskiego, Święta Wojsk Lądowych oraz Święta Oddziału Zabezpieczenia.

10. Dowódca jednostki wojskowej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji podejmuje decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, może pozbawić prawa do odznaki pamiątkowej żołnierza za przewinienie dyscyplinarne.

11. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA