REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 284

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 341/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Zatwierdza się :

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3a i 3b do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 341/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2011 r. (poz. 284)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3a. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCHNA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3a

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 3b. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 3b

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

1. Odznakę pamiątkową batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

Celem nadania odznaki jest podniesienie rangi i powagi z tytułu pełnienia służby wojskowej w tym batalionie i dumy z przynależności do niego.

2. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w batalionie co najmniej 2 lat;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w batalionie co najmniej 5 lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla batalionu.

3. Po jednym egzemplarzu odznaki wraz z dokumentacją przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, Sali Tradycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4. Odznaki nadawane wraz z legitymacją są numerowane.

5. Odznakę nadaje dowódca batalionu na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej. Nadanie odznaki dowódca batalionu ogłasza w rozkazie dziennym i wręcza wraz z legitymacją. Fakt ten odnotowywany jest również w kronice batalionu.

6. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę nią wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

7. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:

1) w dniu święta batalionu;

2) z okazji świąt wojskowych i państwowych;

3) w dniu objęcia stanowiska dowódcy batalionu;

4) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej.

8. Dowódca batalionu powołuje Komisję Odznaki Pamiątkowej w składzie:

1) przewodniczący: zastępca dowódcy batalionu;

2) sekretarz: mąż zaufania oficerów zawodowych;

3) członkowie: mąż zaufania podoficerów zawodowych, mąż zaufania szeregowych zawodowych, przedstawiciel pracowników wojska.

9. Skład Komisji Odznaki Pamiątkowej powoływany jest rozkazem dowódcy batalionu. Wszelkie zmiany w składzie wyżej wymienionej Komisji muszą być ogłoszone w rozkazie.

10. Do obowiązków Komisji Odznaki Pamiątkowej należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki;

2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków dowódcy batalionu;

3) ewidencjonowanie nadanych odznak.

11. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy ukarani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca batalionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dowódcy batalionu.

14. Od decyzji o której mowa w pkt 13, przysługuje odwołanie na piśmie do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest ostateczna.

15. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką wojskową.

16. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA