REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 285

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI]

Załączniki do decyzji Nr 342/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2011 r. (poz. 285)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI

1. Odznaka pamiątkowa Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, zwanej dalej „Jednostką”, jest wyróżnieniem nadawanym żołnierzom, pracownikom wojska oraz innym osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Jednostki, za szczególne osiągnięcia w służbie, pracy wychowawczej, społecznej i działalności pomnażającej dorobek Jednostki. Jest ona wyrazem uznania dla postawy posiadacza oraz więzi z Siłami Powietrznymi. Podnosi prestiż Jednostki oraz jest oznaką dumy ze służby w niej. Celem ustanowienia odznaki jest kontynuacja tradycji po przeformowaniu 31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.

2. Odznakę pamiątkową nadaje i pozbawia prawa do niej dowódca Jednostki na wniosek Komisji do Spraw Odznaki, zwanej dalej „Komisją”. Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych Jednostki. Dowódca Jednostki zamieszcza skład komisji w rozkazie dziennym.

3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich korpusów osobowych oraz przedstawiciel pracowników wojska. Spośród członków Komisji wybiera się przewodniczącego i sekretarza. Kadencja Komisji trwa trzy lata.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane:

1) stopień, imię i nazwisko kandydata;

2) charakterystykę przebiegu służby wojskowej z uwzględnieniem osiągnięć w szkoleniu i dyscyplinie;

3) opis zasług - w przypadku wyróżnionych spoza Jednostki.

5. Do wniosku należy załączyć kartę wyróżnień żołnierza.

6. Odznaka pamiątkowa Jednostki jest w kształcie tarczy w kolorze granatowym obwiedzionej srebrnym brzegiem. Symbolika odznaki nawiązuje do roli i głównego zadania realizowanego przez Jednostkę – obrony granic powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na tarczy znajdują się odwzorowania linii azymutu i odległości – elementy zaczerpnięte ze wskaźnika radiolokacyjnego – symbolizujące Wojska Radiotechniczne. Na tym tle widnieją symbole: w części centralnej – złoty orzeł nawigatora, w lewym górnym rogu – symbol Sojuszu – czteroramienna gwiazda, w prawym górnym rogu – szachownica Sił Powietrznych. Po obu stronach orła znajdują się białe, stylizowane symbole Wojsk Lotniczych: samolot, rakieta i błyskawica Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych, których jednostki organizacyjne kierowane są w operacyjne podporządkowanie Jednostki. W dolnej części odznaki znajduje się skrót nazwy Jednostki „MJDOP” – w kolorze złotym oraz dwa koziołki koloru srebrnego – symbol miasta Poznania, które jest miejscem dyslokacji Jednostki. Wykonana jest z metalu.

7. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy Jednostki z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym Jednostki, którzy spełniają następujące warunki:

a) staż służby wojskowej w Jednostce nie krótszy niż 24 miesiące,

b) nienaganny przebieg służby,

c) brak kar dyscyplinarnych i sądowych;

3) żołnierzom – bohaterom czasu pokoju za czyny wymagające męstwa i odwagi;

4) żołnierzom Jednostki, którzy zginęli w czasie wykonywania obowiązków służbowych, pośmiertnie;

5) osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Jednostki na wniosek kadry lub pracowników wojska.

8. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie za przestępstwo lub dyscyplinarnie, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek godzących w honor i dobre imię żołnierza.

9. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki (z podaniem przyczyn) podejmuje dowódca Jednostki na wniosek Komisji i ogłasza ją w rozkazie dziennym.

10. Pozbawienie prawa do odznaki odbywa się na zebraniach środowiskowych, w poszczególnych korpusach osobowych żołnierzy zawodowych (i pracowników wojska) według posiadanego stopnia.

11. Odznaki nadaje się z okazji:

1) Święta Jednostki (w dniu 12 maja);

2) Święta Wojska Polskiego i Święta Lotnictwa;

3) innych, szczególnie ważnych dla Sił Powietrznych uroczystościach.

12. Odznakę pamiątkową wręcza dowódca Jednostki lub jego przedstawiciel na uroczystym apelu lub na zbiórce stanu osobowego Jednostki. Wraz z odznaką wręczana jest legitymacja.

13. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej Jednostki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

14. Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w kronice.

15. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komisja.

16. Komisja raz w roku, najpóźniej do dnia 15 grudnia, przedstawia na zebraniu kadry sprawozdanie w przedmiotowej sprawie.

17. Posiadaczom odznaki nie przysługują prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

18. Odznakę pamiątkową nosi się na środku lewej górnej kieszeni kurtki (między guzikiem klapki a dolną krawędzią kieszeni).

19. Szczegółowe zasady noszenia odznaki pamiątkowej określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach za zgodą dowódcy Jednostki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA