REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 287

Inspektorat Uzbrojenia

DECYZJA Nr 349/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 2 ust. 2 pkt 8 szczegółowego zakresu działania Inspektoratu Uzbrojenia, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 458/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 314), w celu ujednolicenia zasad działania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w procesie wytwarzania, definiowania, pozyskiwania oraz zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego oraz prawami własności intelektualnej z nią związanymi, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku:

1) „Instrukcję w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”, stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji;1)

2) „Instrukcję w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”, stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji.2)

2. Inspektorat Uzbrojenia ustanawia się instytucją zarządzającą dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego, zwaną dalej „DT UiSW”, z wyjątkiem dokumentacji i materiałów stanowiących wojskowy zasób geograficzny, zarządzany przez Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Szef Inspektoratu Uzbrojenia utworzy bazę DT UiSW umożliwiającą:

1) przechowywanie DT UiSW w formie elektronicznej w dwóch różnych miejscach, w sposób zabezpieczający jej zasoby przed zniszczeniem;

2) udostępnianie DT UiSW na potrzeby realizacji kolejnych zamówień;

3) dystrybucję elementów DT UiSW na potrzeby resortu obrony narodowej;

4) przechowywanie niejawnej DT UiSW, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

4. Szef Inspektoratu Uzbrojenia zapewni:

1) podpisywanie umów cywilno-prawnych na nabycie autorskich praw majątkowych, na podstawie przyznanego mu upoważnienia;

2) administrowanie, w imieniu Skarbu Państwa, pozyskanymi autorskimi prawami majątkowymi – w tym czuwanie nad prawidłowością wykonywania umów licencyjnych uprawniających do korzystania z autorskich praw majątkowych związanych z DT UiSW;

3) prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych do instytucji zarządzającej DT UiSW wraz z tą dokumentacją.

5. W celu aktualizacji istniejącej w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DT UiSW, będącej własnością Skarbu Państwa, Zamawiający, w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w oparciu o DT UiSW, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści zapisy obligujące Wykonawcę do wykonania DT UiSW według wymagań określonych w załącznikach do niniejszej decyzji, o ile to nie spowoduje wzrostu kosztów pozyskania Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego.

6. Aktualizacja, o której mowa w pkt 5, powinna zostać wykonana w taki sposób, aby po realizacji umowy na dostawę Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego, możliwe było wprowadzenie tej DT UiSW do bazy DT UiSW.

7. Dysponenci środków finansowych, posiadający prawo do realizacji decentralnych dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego, prac rozwojowych oraz usług remontowych, w wyniku których należy pozyskać DT UiSW, zobowiązani są do stosowania Instrukcji, o których mowa w pkt 1.

8. Instrukcji, o których mowa w pkt 1, nie stosuje się do:

1) dokumentacji technicznej i praw własności intelektualnej z nią związanych, nabywanej, bądź nabytej w procesie zamówień Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego, prowadzonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji;

2) dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej i praw własności intelektualnej z nią związanych, powstałej w wyniku realizacji prac rozwojowych lub wdrożeniowych Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) „Instrukcja w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. Uzbr. 2642/2011.

2) „Instrukcja w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. Uzbr 2643/2011.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA